Сучасні аспекти інсулінотерапії

ronmbПрацівники Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки прийняли участь у Дні спеціаліста “Сучасні аспекти інсулінотерапії», що відбувся 13.07.16 на базі РОСДРЗН.

Всім  учасникам було надано рекомендаційні списки літератури з даної теми, а також презентовано літературу, яка наявна в медичній бібліотеці.

 Книги, методичні рекомендації

 1. Використання помпової інсулінотерапії в лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет: (методичні рекомендації) / Укладачі: Н.Б. Зелінська, Є.В. Глоба, Л.В. Ніфонтова, Н.Л. Погадаєва. — К., 2011. — 36 с.
 2. Диабет сахарный 1-го типа. Диабет сахарный 2-го типа // Эндокринология: схемы лечения / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М., 2009. – С. 123-148.
 3. Сахарный диабет // Клиническая эндокринология : руководство для врачей / Под ред. Е.А. Холодовой. — М., 2011. — С. 205-330.
 4. Сахарный диабет // Клиническая эндокринология / С.Б. Шустов, В.Л. Баранов, Ю.Ш. Халимов. – М., 2012. – Разд. 5.2. – С. 255-317.
 5. Сахарный диабет // Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ: руководство для практических врачей. – М., 2013. – Гл. 17. —С. 244-270.
 6. Сахарный диабет // Справочник детского эндокринолога / И.И. Дедов, В.А. Петеркова. – М., 2014. – Гл. 8. – С. 327-396.
 7. Сахарный диабет // Эндокринология: национальное руководство / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М., 2012. – Гл. 10. – С. 356-458.
 8. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестакова. М.: МИА, 2011. – 808 с.
 9. Сахарный диабет 1-го типа. Сахарный диабет 2-го типа // Эндокринология: клинические рекомендации / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко . – М., 2012. – С. 165-187.
 10. Цукровий діабет // Ендокринологія : [підручник] / За ред. П.М. Боднара. — Вінниця, 2013. — [Розд.] 6. — С. 191-315.
 11. Цукровий діабет 1 типу. Цукровий діабет 2 типу // Раціональна діагностика та лікування ендокринних захворювань у дітей та підлітків / За ред. М.Д. Тронько, О.В. Большової. — К., 2008. – С. 118-148.
 12. Ягудина, Р.И. Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина. – М.: МИА, 2011. – 352 с.

Статті

 1. Бездетко, Н. В. Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2-го типа в условиях реальной клинической практики в Украине // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2014. — № 3. — С. 77-82.
 2. Будрейко, О. А. Статеві відмінності динаміки чутливості до інсуліну в дітей з ожирінням на тлі терапії метформіном // Український журнал дитячої ендокринології. — 2014. — № 4. — С. 13-17.
 3. Бут, Г. Инсуман Солостар® расширяет возможности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 5. — С. 93-96.
 4. Власенко, М. В. Інсулінотерапія при цукровому діабеті. Типові помилки практикуючого лікаря / М. В. Власенко // Практикуючий лікар. — 2014. — N 1. — С. 46-49.
 5. Глоба, Є. В. Сучасні аналоги інсуліну в практиці дитячого ендокринолога (огляд літератури і власні дані) // Український журнал дитячої ендокринології. — 2015. — N 3/4. — С. 42-47.
 6. Головач, І. Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2 типу: необхідність раннього старту та можливості вибору / І. Ю. Головач, О. В. Дячек // Практикуючий лікар. — 2015. — N 1. — С. 61-64.
 7. Головач, І. Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 107-111.
 8. Заремба, Є. Х. Клініко-експериментальне обгрунтування преривчастого курсу лікування глюкокортикоїдами та інсуліном // Практикуючий лікар. — 2015. — N 1. — С. 68-75.
 9. Зяблицева, М. В. Эффективность применения препарата Фармасулин в базизно-болюсном режиме инсулинотерапии / М. В. Зяблицева // Практикуючий лікар. — 2013. — N 2. — С. 83-85.
 10. Кошевая, Н. П. Инновационные технологии в лечении беременных, больных сахарным диабетом. Ведение беременных на помповой инсулинотерапии (клинический случай) // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 3. — С. 599-603.
 11. Ларин, А. С. Результаты открытого многоцентрового нерандомизированного исследования по изу­чению эффективности и безопасности инсулинов: Инсуман Базал®, Инсуман Комб®, Инсу­ман Рапид® у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые прошли базовое обучение в школах диабета (SPIRIT) // Міжнародний ендокринологічний журнал.-2015. — № 3. — С. 67-81.
 12. Маньковский, Б. Н. Инсулинотерапия. Что нового? // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 43-46.
 13. Огляд даних засобу Ліксумія® компанії «Санофі» засвідчує, що додавання ліксисенатиду до базального інсуліну призводило до зниження рівнів глікемії, зокрема за умов контролю рівня глюкози в крові натщесерце (FPG) // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 6. — С. 57-58.
 14. Полторак В. Апоптоз панкреатических бета-клеток как новая мишень для инсулинотерапии бо­ль­ных сахарным диабетом 1 и 2 типа//Проблеми ендокринної патології.-2015.- № 1.-С.90-101.
 15. Полторак, В. В. Инсулин тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 1. Фармакокинетический и фармакодинамический аспекты / В. В. Полторак, Н. А. Кравчун, М. Ю. Горшунская // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 7. — С. 22-35.
 16. Полторак, В. В. Инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля // Український медичний часопис.-2016.- № 1. — С. 43-48.
 17. Попович, А. В. Варианты индуцированных гипогликемий у пациентов с сахарным диабетом на помповой инсулинотерапии // Лечащий Врач. — 2015. — № 3. — С. 10-14.
 18. Правильность выбора инсулина, времени для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа // Практична ангіологія. — 2015. — № 3. — С. 44-48.
 19. Правильность выбора инсулина, времени для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа // Практична ангіологія. — 2015. — № 4. — С. 25-31.
 20. Результаты динамического наблюдения за пациентами с сахарным диабетом 1-го типа,находящимся на помповой инсулинотерапии // Лечащий Врач. — 2013. — № 7. — С. 80-83.
 21. Результаты лечения базальными аналогами инсулина американских пациентов с сахарным диабетом 2 типа на основе данных из базы электронных медицинских карт / P. Levin [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 5. — С. 48-61.
 22. Сахарова, Ю. Практические аспекты CGMS и помповой терапии- когда, кому, как? / Ю. Сахарова, M. Mitrakou // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 2. — С. 84-86.
 23. Скрипник, Н. В. Індивідуалізована інсулінотерапія хворих на цукровий діабет- попередження розвитку та прогресування мікро- та макросудинних ускладнень // Практикуючий лікар. — 2014. — N 2. — С. 78-86.
 24. Соколова, Л. К. Инсулинотерапия с применением генно-инженерных препаратов человечес­кого инсулина: новые возможности // Український медичний часопис. — 2013. — N 6. — С. 57-59.
 25. Соколова, Л. К. Инсуман в одноразовой шприц-ручке Солостар®: новые возможности инсулинотерапии больных сахарным диабетом // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 5. — С. 77-79.
 26. Соколова, Л. К. Комбінована терапія аналогом глюкагоноподібного пептиду 1 ліраглутидом і базальним інсуліном: фізіологічне обґрунтування, огляд клінічних досліджень / Л. К. Соколова // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 4. — С. 689-695.
 27. Суворова, Л. А. роль терапевтического обучения пациентов и структурированного самоконтроля гликемии в обеспечении эффективности старта инсулинотерапии сахарного диабета 2-го типа // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 8. — С. 25-31.
 28. Хуторська, Л. А. Вплив інсулінотерапії на показники інсулінорезистентності й ризик розвитку смерті від серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 1. — С. 99-102.
 29. Чернышов, В. А. Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа: антиатерогенный или проатрогенный эффект? // Український терапевтичний журнал. — 2013. — № 4. — С. 5-12.
ronmb ronmb ronmb
ronmb ronmb ronmb