Охорона праці медичних працівників

DSC05412Під такою назвою в обласній науковій медичній бібліотеці організована виставка літератури. Вона присвячена Всесвітньому дню охорони праці. 28 квітня в Україні, згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року, відзначається День охорони праці.

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що розвиток культури охорони праці у суспільстві- запорука збереження здоров’я працівників. Державна політика України щодо охорони праці виходить із   конституційного права кожного громадянина на належні безпечні і здорові умови праці та приорітету життя і здоров’я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Реалізація цієї політики має забезпечити постійне поліпшення умов  і безпеки праці, зменшення  рівнів травматизму та професійної захворюваності.

Ймовірність загинути, отримати травму чи набути професійне захворювання існує на тих підприємствах, установах та організаціях, де нехтуються правила безпеки і не виконуються вимоги охорони праці. За будь-якої діяльності людини існує ризик отримати травму чи набути професійне захворювання. Людина, яка володіє професійними навичками та знаннями правил безпеки, враховує цей ризик і застосовує заходи, які його зменшують або зовсім виключають.

Тому ознайомившись з нашою виставкою читачі багато почерпнуть інформації для збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Адже виставлено  як літературу що містить законодавчу та нормативну базу України з охорони праці так і інструкції з охорони праці для медичного персоналу в різних відділеннях, окремі статті про охорону жіночої праці, неповнолітніх, інвалідів та багато іншої інформації.

Список літератури по темі:

сканирование0005
331.45(075) Ж69 Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В.Ц. Жидецький. — Л. : «Афіша», 2002. — 317 с

 

 

 

сканирование0009
610.251 О-92 Охорона праці в медицині та фармації : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / Авт.: В.М.Мороз та ін. — Вінниця : Нова книга, 2005. — 544 с.

 

 

сканирование00021

615.45 О-92 Охорона праці у фармацевтичній галузі: навч. посіб. для студ. вищих фармацевт. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Авт.: О.В.Жуковіна та ін. — К. : «Медицина», 2009. — 432 с.
сканирование0007
65.99(2)24/Г19 Гандзюк, Михайло Петрович. Основи охорони праці: підруч. для студ. вищих навч. закладів / М.П. Гандзюк, В.П. Желібо, М.О. Халімовський. — 3-е вид. — К. : «Каравела», 2006. — 392 с.

 

 

 

 

 

 

 

сканирование0002
67.99(2)7 З-19 Законодавство України про працю. — К.: Істина, 2006. — 328 с.

 

 

сканирование0006
67.99(2) 7 Р 79 Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 10-е вид., допов. та переробл. — К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. — 680 с.
сканирование00032
613.6.(02) К 28 Касевич Н.М., Шаповал К.І. Безпека роботи медичних працівників. — К.: Здоров’я, 2002. — 104 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сканирование0008
610.251 Б87 Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 544 с.

 

 

67.9(4Укр) К 57 Кодекс законів про працю України. - К.: Паливода А.В., 2009. - 104 с.
67.9(4Укр) К 57 Кодекс законів про працю України. — К.: Паливода А.В., 2009. — 104 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613.659.1 Г46 Гігієна та охорона праці медичних працівників : навч. посіб. для студ. медико-профілактичних, мед.,педіатричних, медико-біологічних спеціальностей вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації   / За ред. проф. В.Ф.Москаленка. — К. : «Медицина», 2009. — 175 с.

 331.45(075) Ж69 Жидецький, Валерій Цезарійович. Основи охорони праці : підруч. для студ. вищих навч. закладів / В.Ц. Жидецький. — Л. : «Афіша», 2002. — 317 с

 613.6(02) К28 Касевич, Ніна Микитівна.  Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників : підруч. для студ. вищихї мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Н.М.Касевич, К.І.Шаповал. — К. : «Медицина», 2007. — 224 с.

 613.6(02) К28 Касевич, Ніна Микитівна. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників : підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації / Н.М.Касевич, К.І.Шаповал. — К. : ВСВ «Медицина», 2010. — 248 с. —

 613.6(02) К28 Касевич, Ніна Микитівна. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників : підруч. для студ. вищих мед. навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації / Н.М.Касевич, К.І.Шаповал. — 3-є вид., переробл. та допов. — К. : ВСВ «Медицина», 2013. — 264 с

 610.8(02) К59 Козяр, Михайло Миколайович. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посібник / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. — К. : «Кондор», 2012. — 458 с.

 610.251 О-92 Охорона праці в медицині та фармації : навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / Авт.: В.М.Мороз та ін. — Вінниця : Нова книга, 2005. — 544 с.

 615.45 О-92 Охорона праці у фармацевтичній галузі : навч. посіб. для студ. вищих фармацевт. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Авт.: О.В.Жуковіна та ін. — К. : «Медицина», 2009. — 432 с.

 65.9(2)24 П61 Посібник з питань  охорони праці для посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій / Уклад.: Т.В.Антонюк ; Держ. підприємство » Рівненський експертно-технічний центр». — Рівне : [б. и.], 2008. — 199 с. \

 613.6(02) Т19 Тарасюк, Володимир Семенович.  Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів І-ІV рівнів акредитації / В.С.Тарасюк, Г.Б.Кучанська. — К. : ВСВ «Медицина», 2010. — 488 с.

Беденко-Зваридчук О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — № 5. —  С. 18-28

Беденко-Зваридчук О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри (продовження в наступному номері) / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. —  С. 16-25

Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для лікаря-рентгенолога / Т. Бровченко // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  8. —  С. 92-95

Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для молодшої медичної сестри рентгенологічного відділення / Т. Бровченко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 3. —  С. 43-46

Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для персоналу операційного блоку / Т. Бровченко // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  7. —  С. 74-79

Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для фельдшера-лаборатнта / Т. Бровченко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. —  С. 72-77

Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для хірурга / Т. Бровченко // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  6. —  С. 75-78

Інструкція з охорони праці для лікаря-стоматолога-ортопеда // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 1. —  С. 92-97

Інструкція з охорони праці для персоналу, що працює з ультразвуковою діагностичною апаратурою // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  10. —  С. 54-56

Компанієць А. Інструктажі з питань охорони праці з працівниками закладів охорони здоров’я / А. Компанієць // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 4. —  С. 58-67

Компанієць А. Посада спеціаліста з охорони праці у закладах охорони здоров’я / А. Компанієць // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 1. —  С. 84-91

Нагорний П. Перевірки дотримання законодавства про охорону праці / П. Нагорний // Практика управління медичним закладом. — 2013. — №  10. —  С. 72

Шевчук І. Інструкція з охорони праці для ливарника зубопротезних виробів / І. Шевчук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 2. —  С. 58-61

Шевчук І. Інструкція з охорони праці для полірувальника / І. Шевчук // Управління закладом охорони здоров’я. — 2013. — N 2. —  С. 62-64