Діагностика хвороб серця 

В багатьох країнах світу спостерігається зростання частоти захворювань серцево-судинної системи. Вітчизняна статистика також показує картину досить серйозну. У структурі смертності населення в Україні серцево-судинним захворюванням належить 60 %. Пам’ятаючи про людей, які помирають передчасно від цієї патології, розуміємо яким важливим є інформування про нові та удосконалені методики діагностики, лікування та попередження серцево-судинних хвороб. Покращення діагностики хвороб серця є одним з першочергових завдань. Рівненська обласна наукова медична бібліотека у представленій віртуальній виставці знайомить користувачів зі своїм надбанням з цього питання за останні роки.

Абдуллаев Р.Я. Эхокардиография: Врожденные пороки сердца: учебное пособие / Р.Я. Абдуллаев я. – Харьков: [б. и.], 2017. – 208 с.

Вроджені вади серця є однією з найпоширеніших чинників дитячої інвалідності та смертності в Україні та складає 8-12 випадків на 1000 новонароджених. В даному навчальному посібнику подані методичні рекомендації по проведенню ультразвукового дослідження серця. Представлені верифікація вроджених вад серця у різних вікових групах – від новонароджених до дорослих. Посібник містить 304 ультрасонограм.

Андрейчин С.М. Практична електрокардіографія: навчальний посібник / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – 156 с.

У навчальному посібнику викладено основи електрокардіографічної діагностики патологічних станів, які найчастіше зустрічаються в кардіології. Матеріал адаптовано для засвоєння студентами, які починають вивчати електрокардіографію. З цією метою наведено дані про анатомо-фізіологічні особливості функціонування серця, біофізичні основи даного методу дослідження, методику реєстрації, розшифрування та характеристику нормальної електрокардіограми, а також пояснення патогенезу змін, що виникають на ЕКГ при патології.

Гутхайль Х. ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, А. Линдингер. – М.: “ГЭОТАР-Медиа”, 2012. – 256 с.

У книзі докладно розглянуті особливості розшифрування електрокардіограм пацієнтів дитячого і підліткового віку. Особлива увага приділена електрокардіографічним змінам при різних вадах серця, порушеннях ритму, а також після кардіохірургічних втручань. Зокрема особливості електрокардіографії при різних нозологічних формах, в книзі описані причини та механізми їх виникнення, а також запропоновані необхідні додаткові методи обстеження і практичні рекомендації.

Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии / В.Н.Орлов. – 7-е изд., исправл. – М. : МИА, 2012. – 560 с.

Електрокардіографія як метод функціональної діагностики весь час удосконалюється. У посібнику зроблений огляд основних досягнень електрокардіографії за останні роки. Наведені зміни ЕКГ при різних захворюваннях: ішемічній хворобі серця, кардіопатіях, міо- і перикардитах, емболії легеневої артерії, вадах серця, гіпертонічній хворобі, патології нирок, легень, ендокринних залоз, порушеннях електролітного обміну та ін. Описано варіанти нормальної ЕКГ.

Скибчик В.А. Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В.А. Скибчик, Я.В. Скибчик. – 2-е вид. доп. – Львів: Простір–М, 2016. – 164 с.

Сучасна медицина все частіше базується на таких дороговартісних методах дослідження серцево-судинної системи, як коронароангіографія, комп’ютерна томогарфія, ядерно-магнітна резонансна томографія та інші. Звичайно роль цих методів дослідження у діагностиці кардіальної патології значна і, безумовно, відповідає потребам часу. Однак, незважаючи на новітні досягнення технічного прогресу, електрокардіографія залишається найбільш відомим, простим та доступним методом функціональної діагностики в кардіології. Особливо цей метод є незамінним у діагностиці невідкладних станів, коли потреба у прийняті миттєвих кваліфікованих рішень. У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються у лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій визначено сутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування. Книга може стати надійним джерелом сучасної інформацій та швидким вказівником для прийняття правильних рішень.

Унифицированные заключения по электрокардиографии: учебное пособие / А.В. Барсуков [и др.]. – 2-е изд. доп.и перераб. – Санкт–Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2017. – 224 с.

Навчальний посібник містить сучасні дані про можливості електрокардіографічного метода дослідження. Є суттєво переробленим і доповненим виданням. Наведені уніфіковані електрокардіографічні висновки й відповідні їм ознаки, що допомагають правильній інтерпретації ЕКГ. Додані матеріали з питань електрокардіостимуляції.

Флакскампф Ф.А. Курс эхокардиографии / Ф.А. Флакскампф; ред. В.А. Сандриков. – М.: МЕДпресс–информ, 2016. – 328 с.

Книга присвячена ехокардіографії найважливішому методу медичної візуалізації, що застосовується кардіологами у повсякденній практичній діяльності. Традиційний курс ехокардіографії поділений на три розділи: загальний, спеціальній і заключний. Розбираються клінічні ситуації, помилки, які часто трапляються і причини невірної інтерпретації результатів. Описано ехокардіографічну діагностику типових невідкладних станів, що спостерігаються у практиці кардіологів.

Хан М.Г. Быстрый анализ ЭКГ / М.Г.Хан. – 3-е изд. – М.: Изд-во БИНОМ, 2012. – 408 с.

Інноваційний підхід у інтерпретації ЕКГ і нова система швидкого і точного розшифрування запропоновані у книзі відомого кардіолога М. Габріеля Хана. Автор розробив стандартну послідовну інтерпретацію основних параметрів ЕКГ (зубці, інтервали, положення електричної вісі серця). У двох нових главах цього видання: в одній, докладно, з ілюстраційним матеріалом, викладено патологічні структури зубців та інтервалів ЕКГ, в другій – надані тексти для самостійного аналізу ЕКГ, розділ стане освітнім матеріалом для лікарів, які набувають досвід інтерпретації ЕКГ.

Юзбашев З.Ю. Аускультация сердца: новые возможности старого метода: учеб. пособие / З.Ю.Юзбашев. – М.: МИА, 2012. – 208 с.

Наведена нова концепція методики прослуховування серця. В основу нової методики покладено принцип досконального прослуховування замість статичних стандартних “клапанних” точок, динамічних по топіку та протяжності в залежності від характеру патології клапанного апарату, зон камер серця і початкових відділів магістральних судин. Звідси і назва “зональна аускультація серця”. Перехід на зональний принцип розширює можливості і підвищує ефективність аускультативного методу.