Надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 1-го та 2-го типів

tsukrovyj-diabetВідділ наукової медичної інформації підготував рекомендаційний список літератури до науково-практичної конференції «Надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 1-го та 2-го типів», яка відбудеться 21.10.2016 об 11.00 в РОСДРЗН.

Книги

 1. Аметов, Александр Сергеевич. Сахарный диабет 2 типа : проблемы и решения / А.С.Аметов. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. — 1032 с. : ил.
 2. Вдосконалення лікування хворих на цукровий діабет шляхом підвищення знань стосовно техніки самовведення інсуліну : методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров’я України, Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, Національна медична академія післядипломної освіти ; сост.: Б. М. Маньковський, Н. М. Жердьова. — Київ : [б. и.], 2012. — 31 с.
 3. Дедов, Иван Иванович. Справочник детского эндокринолога / И. И. Дедов, В. А. Петеркова. — М. : Литтерра, 2014. — 528 с.
 4. Дедов, Иван Иванович. Справочник детского эндокринолога / И.И. Дедов, В.А. Петеркова. — М. : Изд-во «Литтерра», 2011. — 528 с.
 5. Довідник лікаря-ендокринолога / За ред. проф. М.Д.Тронька ; МОЗ України, Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. — 3-є вид., переробл. та доп. — К. : [б. и.], 2010. — 460 с. — (Б-ка «Здоров’я України»: ендокринолог).
 6. Ендокринологія : підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / За ред. проф. П.М.Боднара. — 3-тє вид.,переробл. та доп. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 480 с. : іл.
 7. Клиническая эндокринология : руководство для врачей / Под ред. проф. Е.А.Холодовой. — М. : МИА, 2011. — 736 с. : ил.
 8. МакДермотт, Майкл Т. Секреты эндокринологии / Майкл Т. МакДермот. — 4-е изд. — М. : Изд-во БИНОМ, 2010. — 584 с. : ил.
 9. Очерки клинической эндокринологии / Под ред. Ю.И.Караченцева и др. — Х. : [б. и.], 2011. — 608 с.
 10. Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2 : методичні рекомендації. / Уклад.: П.М.Боднар та ін ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К. : [б. и.], 2013. — 24 с.
 11. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ : рук-во для практ. врачей / Под ред. И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. — М. : Изд-во «Литтерра», 2013. — 1024 с. — (Рациональная фармакотерапия ).
 12. Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги : методичні рекомендації. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи, Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л.Шупика ; Уклад.: В.І.Ткаченко. — К. : [б. и.], 2014. — 94 с.
 13. Сахарный диабет : диагностика, лечение, профилактика / Под ред. И.И.Дедова. — М. : МИА, 2011. — 808 с. : ил.
 14. Сахарный диабет : острые и хронические осложнения / Под ред. И.И.Дедова. — М. : МИА, 2011. — 480 с. : ил.
 15. Тронько, Николай Дмитриевич. Методология немедикаментозного лечения, обучения и самоконтроля больных сахарным диабетом / Н.Д.Тронько, Д.А. Ефимов, Ю.В.Сахарова. — К. : Медкнига, 2008. — 88 с. — (Б-чка практ врача).
 16. Хин, Петер Сахарный диабет : диагностика, лечение, контроль заболевания / Петер Хин, Бернхард О. Бем. — М. : «ГЭОТАР — МЕДИА», 2011. — 272 с. : ил. — (Карманный справочник).
 17. Шустов, Сергей Борисович. Клиническая эндокринология / С.Б.Шустов, В.Л.Баранов, Ю.Ш.Халимов. — М. : ООО » Изд-во » МИА», 2012. — 632 с.
 18. Эндокринология : клинические рекомендации / Под ред. И.И.Дедова ; Российская ассоциация эндокринологов. — 2-е изд., исправл. и доп. — М. : Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012. — 368 с. — (Клин. рекомендации).
 19. Эндокринология : нац. рук-во / Под ред. акад. РАН и РАМН И.И.Дедова. — М. : Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012. — 1072 с. — (Ассоциация мед. обществ по качеству).

Статті

 1. Klupa, T. Новые технологии в лечении сахарного диабета: завтрашние возможности или далекое будущее? / T. Klupa // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 2. — С. 67-69.
 2. Амарил М СР: новая форма выпуска, новые возможности для пациентов / В. В. Полторак [и др.] // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal : Наук.-практ. загальномед. журн. — 2015. — N 1. — С. 30-35.
 3. Болгарська, С. Практичний досвід застосування глюкагоноподібного пептиду-1 / С. Болгарська // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 92-97.
 4. Варварук, О. А. Діагностика панкреатичної екзокринної недостатності у дітей з цукровим діабетом 1 типу та корекція її порушень : матеріали семінару присвяченого Всесвітньому дню здоров’я (7-8 квітня 2016 р.) / О. А. Варварук // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2016. — N 1. — С. 37-38.
 5. Глоба, Є. В. Сучасні аналоги інсуліну в практиці дитячого ендокринолога (огляд літератури і власні дані) / Є. В. Глоба, Г. В. Зелінська // Український журнал дитячої ендокринології. — 2015. — N 3/4. — С. 42-47.
 6. Головач, І. Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2 типу: необхідність раннього старту та можливості вибору / І. Ю. Головач, О. В. Дячек // Практикуючий лікар. — 2015. — N 1. — С. 61-64.
 7. Головач, І. Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору / І. Ю. Головач, О. В. Дячек // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 107-111.
 8. Гомез, М. Б. Потенциал применения альфа-липоевой кислоты при сахарном диабете и других хронических заболеваниях / М. Б. Гомез, К. А. Неграто // Ліки України. — 2015. — № 2. — С. 14-19.
 9. Гончарова, О. А. Адипонектин у больных с сахарным диабетом 2-го типа при нормальной массе тела / О. А. Гончарова, В. И. Парцхаладзе, И. М. Ильина // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 23-26.
 10. Горшунська, М. Ю. Програнулін у хворих на цукровий діабет 2-го типу без хронічної ниркової недостатності: асоціація з про-/антиатерогенними чинниками / М. Ю. Горшунська // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 3. — С. 567-572.
 11. Долгосрочное влияние метформина на контроль уровня глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа без ожирения / Hiroyuki Ito [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 4. — С. 43-52.
 12. Жердева, Н. Метформин: новые возможности применения / Н. Жердева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 1. — С. 64-70.
 13. Журавлева, Л. В. Влияние комплексной терапии с включением альфа-липоевой кислоты на сочетанное течение хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2 / Л. В. Журавлева, Ю. А. Шеховцова // Практикуючий лікар. — 2016. — N 2. — С. 10-15.
 14. Журавлева, Л. В. Перспективы использования гликлазида в современной терапии сахарного диабета 2-го типа = The prospects for the use of gliclazide in current therapy of type 2 diabetes mellitus / Л. В. Журавлева, М. В. Филоненко // Ліки України. — 2016. — № 3. — С. 37-40.
 15. Журавльова, Л. В. Терапевтичні аспекти хронічного панкреатиту на фоні цукрового діабету 2-го типу / Л. В. Журавльова, Ю. О. Шеховцова // Therapia (Український медичний вісник). — 2015. — N 6. — С. 15-18.
 16. Зупанець, І. А. Сучасні стратегії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення / І. А. Зупанець, О. В. Герасименко, Д. С. Стрельнікова // Львівський медичний часопис = Acta Medica Leopoliensia. — 2016. — Т. 22, № 1. — С. 50-55.
 17. Кириченко, О. М. Фармакотерапія цукрового діабету ІІ типу: оцінка споживання пероральних цукрознижувальних препаратів на українському фармацевтичному ринку / О. М. Кириченко, О. А. Кириченко, О. І. Леонченко // Клінічна фармація. — 2015. — Т. 19, № 2. — С. 14-18.
 18. Количественная оценка эффекта терапии и дозировки метформина на гликемический контроль / J. A. Hirst [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 3. — С. 42-53.
 19. Кондрацкая, И. Влияние сахароснижающей терапии на уровень спонтанного апоптоза у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / И. Кондрацкая, Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 39-41.
 20. Кондрацкая, И. Н. Сахарный диабет 2 типа. Критерии постановки диагноза. Принципы первичной антигипергликемической терапии / И. Н. Кондрацкая // Проблеми ендокринної патології. — 2015. — № 2. — С. 119-122.
 21. Кондрацкая, И. Современные тенденции и эффективность лечения больных сахарным диабетом 2 типа в Украине / И. Кондрацкая // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 88-91.
 22. Коррекция гипергликемии у стационарных больных / Л. В. Журавлева [и др.] // Мистецтво лікування. — 2016. — № 1/2. — С. 37-43.
 23. Косич, Г. Постоянная подкожная инфузия инсулина — «золотой стандарт» в инсулинотерапии / Г. Косич // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 57-62.
 24. Кравчун, Н. А. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа / Н. А. Кравчун // Практикуючий лікар. — 2015. — N 4. — С. 21-24.
 25. Кравчун, Н. Долговременная многофакторная терапия лираглутидом у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / Н. Кравчун // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 4. — С. 52-59.
 26. Краткое руководство по ведению пациентов с сахарным диабетом // Практична ангіологія. — 2015. — № 4. — С. 15-22.
 27. Ларін, О. С. Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу / О. С. Ларін, К. О. Зуєв, Д. Г. Когут // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 45-52.
 28. Маркин, С. П. Неврологические проявления сахарного диабета / С. П. Маркин // Журнал неврології ім. Б.М.Маньковського. — 2015. — N 1. — С. 105-109.
 29. Метформін у лікуванні цукрового діабету 2-го типу: у фокусі уваги — клінічні аспекти / М. В. Власенко [и др.] // Практикуючий лікар. — 2016. — N 3. — С. 26-30.
 30. Михайленко, О. Ю. Сучасна терапія цукрового діабету 2-го типу з використанням представника групи препаратів сульфонілсечовини — гліклазиду сповільненого вивільнення виробництва ПАТ «Фармак» (м. Київ, Україна) / О. Ю. Михайленко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 2. — С. 52-56.
 31. Муравльова, О. В. Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини / О. В. Муравльова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 122-124.
 32. Новицька, А. В. Сучасні підходи до профілактики та лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу нарівні первинної ланки надання медичної допомоги, особливості медикаментозної терапії = Current approaches to prevention and treatment of patients with type 2 diabetes at the primary level of care, characteristics of drug therapy / А. В. Новицька // Ліки України. — 2016. — № 3. — С. 60-67.
 33. Обновленные клинические рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE) и Американского колледжа эндокринологов (ACE), 2015 / Y. Handelsman [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 5. — С. 22-46.
 34. Особливості дії цукрознижувальної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу / К. О. Зуев [и др.] // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 3. — С. 562-566.
 35. Паньків, В. Місце інгібіторів альфа-глюкозидази у лікуванні цукрового діабету і предіабету / В. Паньків // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 32-37.
 36. Пастер, И. П. Клинические исследования по применению генной терапии для лечения сахарного диабета 1-го типа / И. П. Пастер // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 2. — С. 510-523.
 37. Перспективы использования L-аргинина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа // Практична ангіологія. — 2015. — № 4. — С. 23-24.
 38. Перспективы использования L-аргинина у пациентов с сахарным диабетом или высоким риском его развития // Практична ангіологія. — 2015. — № 3. — С. 41-43.
 39. Полторак, В. Базальные инсулины нового поколения: свойства, обуславливающие клинические преимущества / В. Полторак // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 26-31.
 40. Полторак, В. В. Инсулин тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 1. Фармакокинетический и фармакодинамический аспекты / В. В. Полторак, Н. А. Кравчун, М. Ю. Горшунская // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 7. — С. 22-35.
 41. Полторак, В. В. Инсулин Тожео — новый базальный инсулин длительного действия. Часть 2. Клиническая эффективность и безопасность / В. В. Полторак, Н. А. Кравчун, М. Ю. Горшунская // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — N 8. — С. 42-60.
 42. Полторак, В. В. Инсулин Тожео СолоСтар : основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля / В. В. Полторак, Л. К. Соколова, М. Ю. Горшунская // Український медичний часопис. — 2016. — № 1. — С. 43-48.
 43. Полторак, В. В. Комбинированная терапия «метформин+глимепирид» у больных сахарным диабетом 2-го типа (молекулярные механизмы оптимизации реабилитирующего действия) / В. В. Полторак, Н. С. Красова, М. Ю. Горшунская // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 1. — С. 87-97.
 44. Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу / Л. Ф. Матюха [и др.] // Сімейна медицина. — 2015. — № 4. — С. 126-129.
 45. Правильность выбора инсулина, времени для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа // Практична ангіологія. — 2015. — № 3. — С. 44-48.
 46. Правильность выбора инсулина, времени для начала терапии и дозировки у больных СД 2-го типа // Практична ангіологія. — 2015. — № 4. — С. 25-31.
 47. Препарат Тожео® (Toujeo®) затверджений у Європейському союзі для лікування діабету у дорослих — новий базальний інсулін показав глікемічний контроль із меншею кількістю випадків підтвердженої гіпоглікемії // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 96-98.
 48. Приходько, В. Ю. Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці / В. Ю. Приходько, Д. О. Кашковський, В. М. Приходько // Сімейна медицина. — 2015. — № 1. — С. 7-16.
 49. Процюк, О. Переваги застосування препарату Амарил® М СР для лікування цукрового діабету 2 типу / О. Процюк // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2015. — № 2. — С. 10-11.
 50. Процюк, О. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при цукровому діабеті 1-го типу в молодих людей та дорослих / О. Процюк // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2016. — № 2. — С. 25-31.
 51. Результаты лечения базальными аналогами инсулина американских пациентов с сахарным диабетом 2 типа на основе данных из базы электронных медицинских карт / P. Levin [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 5. — С. 48-61.
 52. Скотникова, А. С. Клинический фармаколог в помощь эндокринологу : выбор пероральной сахароснижающей терапии / А. С. Скотникова, М. Г. Селезнёва // Лечащий Врач. — 2016. — № 3. — С. 23-28.
 53. Скрипко, Л. А. Ефективність імунокорекції в комплексному лікуванні полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л. А. Скрипко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 173-177.
 54. Скрипник, Н. В. Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані) / Н. В. Скрипник // Практикуючий лікар. — 2016. — N 1. — С. 19-25.
 55. Смирнов, В. В. Сахарный диабет 1-го типа у детей и подростков : этиопатогенез, клиника, лечение / В. В. Смирнов, А. А. Накула // Лечащий Врач. — 2015. — № 6. — С. 31-36.
 56. Соколова, Л. К. Комбінована терапія аналогом глюкагоноподібного пептиду 1 ліраглутидом і базальним інсуліном: фізіологічне обґрунтування, огляд клінічних досліджень = Combined therapy with analogue of glucagon-like peptide 1 liraglutide and basal insulin: physiological basing, review of clinical studies and practical experience of their use / Л. К. Соколова // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 4. — С. 689-695.
 57. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете (ADA, 2015) // Практична ангіологія. — 2015. — № 3. — С. 5-17.
 58. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете (американская ассоциация сахарного диабета, 2015) Раздел 8. Ведение пациентов с сердечно––сосудистыми заболеваниями и кардиоваскулярным риском // Артериальная гипертензия. — 2015. — № 4. — С. 97-110.
 59. Сульская, Ю. Пероральные сахароснижающие препараты в терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа: современные тенденции : (Подготовлено на основании докладов, представленных в рамках EASD конгресса, который состоялся в Стокгольме в 2015) / Ю. Сульская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2015. — № 5. — С. 8-11.
 60. Ткач, С. М. Оптимизация диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом / С. М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. — 2015. — № 6. — С. 65-73.
 61. Ткаченко, В. І. Особливості призначення препаратів сульфонілсечовини у практиці сімейного лікаря: системний огляд застосування глімепіриду = The features of sulfonylurea’s use in the general practice: a systematic review of glimepiride researches / В. І. Ткаченко, Я. А. Садовнік // Ліки України. — 2016. — № 3. — С. 76-81.
 62. Товажнянская, Е. Пациент с сахарным диабетом. Может ли диабет объяснить все синдромы у больного? / Е. Товажнянская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 50-56.
 63. Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6Q24. Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение / А. Е. Абатуров [и др.] // Здоровье ребенка. — 2016. — № 3. — С. 143-148.
 64. Турчин, В. О. Прогресивні методи лікування цукрового діабету : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Youthnanobiotech-2016. Молодіжний форум з нанобіотехнологій» (25-26 травня 2016 м. Київ, Україна) / В. О. Турчин, В. О. Жаріков // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2016. — N 2(2). — С. 100.
 65. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих» : наказ МОЗ 29 грудня 2014 року № 1021 // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — N 8. — С. 122-150.
 66. Урбанович, А. М. Вплив лікування гліклазидом MR на вміст гормонів жирової ткнини та медіаторів генералізованого неспецифічного запалення у пацієнтів із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу / А. М. Урбанович // Ліки України. — 2015. — № 6. — С. 21-24.
 67. Фиоретто, П. Ингибиторы НЗКТГ-2: возможности сегодня и перспективы завтра / П. Фиоретто // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2016. — N 2. — С. 63-69.
 68. Хіміон, Л. В. Корекція факторів серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Л. В. Хіміон, М. О. Рибицька // Сімейна медицина. — 2016. — N 2. — С. 90-92.
 69. Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 2) / П. М. Боднар [и др.] // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 2. — С. 533-544.
 70. Шеховцова, Ю. О. Клініко-лабораторні та інструментальні ознаки хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу / Ю. О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія. — 2015. — № 4. — С. 22-27.
 71. Юзвенко, Т. Ю. Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом / Т. Ю. Юзвенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 39-42.

Примітка: якщо ви бажаєте ознайомитись зі змістом вищевказаних джерел, бібліотека має можливість надіслати Вам електронним шляхом копії журнальних статей. Ви можете звернутись у відділ наукової медичної інформації роботи за тел. 22-68-11 або шляхом e-mail: nmi.ronmb@gmail.com