Нова медична література. Вип. 1 2020 рік

nova-medychna-literatura

Інформаційний бюлетень

Акушерство та гінекологія

 1. Медведь В. Драматична екстрагенітальна патологія вагітних. 25 клінічних ілюстрацій / В. Медведь – Київ : ВД «Авіцена», 2019. – 144 с.

Анатомія, фізіологія, біохімія

 1. Вілецька Ю. М. Експресія генів, які контролюють процеси проліферації, у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння  : автореферат / Ю. М. Вілецька. – Київ : [б. и.],  2019. – 20 с.
 2. Гармаш Я. А. Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів, що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта  : автореферат / Я. А. Гармаш. – Київ : [б. и.], 2018. – 22 с.
 3. Манойлов К. Ю. Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину: автореферат / К. Ю. Манойлов. – Київ : [б. и.],  2018. – 21 с.
 4. Пиршев К. О. Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу: автореферат / К. О. Пиршев. – Київ : [б. и.], 2019. – 25 с.
 5. Посібник з патологічної фізіології до практичних занять і самостійної роботи студентів. Ч. 2: Патофізіологія органів і систем / Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Кафедра патофізіології – Київ : [б. и.],  2019. – 114 с.
 6. Успенська К. Р. Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях : автореферат / К. Р. Успенська. – Київ : [б. и.], 2018. – 20 с.
 7. Яценко Т. А. Молекулярні механізми регуляції фібринолізу за участі фрагментів фібриногену/фібрину : автореферат / Т. А. Яценко. – Київ : [б. и.], 2018. – 23 с.

Анестезіологія, реаніматологія

 1. Красносельський М. В. Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій / М. В. Красносельський [и др.]. – Харків : [б. и.], 2020. – 127 с.

Внутрішні хвороби. Гематологія. Ендокринологія.

 1. Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики: захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів  : навчальний посібник. Кн. 2 / ред. В. І. Кривенко. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 192 с.
 2. Бевзюк Л. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування використання спіронолактону і триметазидину в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь та супутньою вік-залежною патологією : автореферат / Л. В. Бевзюк. – Київ : [б. и.], 2018. – 18 с.
 3. Бородай А. О. Предиктори ризику серцево-судинних подій, ефективність лікування та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь неклапанного походження: автореферат / А. О. Бородай. – Київ : [б. и.],  2018. – 28 с.
 4. Витриховський А. І. Варіабельність та турбулентність серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком  : автореферат / Міністерство охорони здоров`я України, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». – Івано-Франківськ : [б. и.], 2019. – 39 с.
 5. Власенко М. В. Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба: методичні рекомендації / М. В. Власенко, А. В. Паламарчук, П. Г. Прудиус. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 72 с.
 6. Гавриш А. С. Гипертензивное сердце: функциональная морфологияї : монография / А. С. Гавриш. – Київ : «Четверта хвиля», 2020. – 176 с.
 7. Горбачова В. В. Клініко-прогностичне значення стану обміну заліза при хронічній серцевій недостатності: автореферат / В. В. Горбачова. – Київ : [б. и.],  2019. – 20 с.
 8. Денесюк В. І. Внутрішня медицина  : підручник для студентів закладів вищої медичної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк ; ред. В. М. Коваленко. – Київ : Моріон, 2019. – 960 с.
 9. Діагностика та лікування серцево-судинних захворювань : збірник лекцій Української кардіологічної школи ім. академіка М. Д. Стражеска / Міністерство охорони здоров’я України, Національна акалдемія медичних наук України, ГО «Всеукраїнська асоціація кардіологів України», ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» НАМН України. – Київ : ТОВ «Четверта хвиля», 2020. – 133 с.
 10. Дудник Г. Є. Предиктори та клініко-прогностичне значення стану ниркової функції при хронічній серцевій недостатності: автореферат / Г. Є. Дудник. – Київ : [б. и.], 2019. – 16 с.
 11. Жарінов О. Й. Електрокардіографія для сімейного лікаря / О. Й. Жарінов, В. О. Куць. – К. : «Четверта хвиля», 2019. – 192 с.
 12. Живило І. О. Структурно-функціональний стан артерій великого кола кровообігу у хворих ідіопатичною та асоційованою з вродженими вадами серця легеневою артеріальною гіпертензією : автореферат / І. О. Живило. – Київ : [б. и.], 2018. – 18 с.
 13. Консенсус Асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності та Української асоціації фахівців з невідкладної кардіології із застосування біомаркерів при серцевій недостатності. – Київ : [б. и.],  2019. – 36 с.
 14. Лебідь І. Г. Аналіз стану та розробка програм ведення дорослих із вродженими вадами серця: автореферат / І. Г. Лебідь. – Київ : [б. и.], 2019. – 36 с.
 15. Лікування клапанних вад серця / Асоціація кардіологів України. – Київ : Моріон,  2017. – 64 с.
 16. Міхалєв Т. В. Клінічно-генетичні асоціації та прогнозування перебігу фібриляції передсердь неклапанного генезу у пацієнтів з поліморфізмом rs10465885 гена конексину – 40  : автореферат / Т. В. Міхалєв. – Київ : [б. и.], 2018. – 20 с.
 17. Нове в аритмології : збірник лекцій для лікарів за спеціальностями кардіологія, внутрішні хвороби, неврологія, загальна практика – сімейна медицина / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Робоча група з порушень ритму серця. – Київ : [б. и.],  2019. – 142 с.
 18. Орлова І. В. Дисадипокінемія та рівні ТLR4 типу у хворих на подагру: зв`язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування  : автореферат / І. В. Орлова. – Київ : [б. и.],  2019. – 16 с.
 19. Підходи до лікування складних аритмій на основі сучасних рекомендацій: збірник лекцій для лікарів за спеціальностями загальна практика-сімейна медицина, кардіологія, електрофізіологія, внутрішні хвороби, неврологія / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ДУ «ННЦ» Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України. – Київ : [б. и.], 2020. – 110 с.
 20. Принципи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії / Ю. М. Сіренко [и др.]. – Київ : [б. и.],  2019. – 19 с.
 21. Системний червоний вовчак : клінічні настанови / В. М. Коваленко [и др.]. – Київ : [б. и.], 2020. – 74 с.
 22. Солонович А. С. Предиктори, клініко-прогностичне значення стану когнітивної функції та обгрунтування її корекції при хронічній серцевій недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка: автореферат / А. С. Солонович. –  Київ : [б. и.], 2019. – 18 с.
 23. Терещенко Н. М. Підвищення ефективності реабілітаційних заходів у ранньому потінфарктному періоді за допомогою фізичних тренувань на тлі застосування сучасних методів лікування гострого інфаркту міокарда: автореферат / Н. М. Терещенко – Київ : [б. и.],  2018. – 18 с.
 24. Шабільянова Л. О. Значення показників варіабельності серцевого ритму у хворих з пароксизмальною та персистуючою формами фібриляції передсердь  : автореферат / Л. О. Шабільянова. – Київ : [б. и.], 2018. – 18 с.
 25. Шевченко Ю. С. Фізіологічна роль пептидів, які контролюють харчову поведінку, в регуляції енергетичного балансу у молодих осіб з підвищеною масою тіла: автореферат / Ю. С. Шевченко – Київ : [б. и.], 2017. – 24 с.
 26. Шклянка І. В. Ефективність статинів у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда: автореферат / І. В. Шклянка. – Київ : [б. и.],  2019. – 19 с.

Загальна діагностика. Загальна терапія. Лабораторна справа

 1. Катеренчук І. П. Клінічна оцінка, діагностичне й прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Ч. 2. Ревматологія / І. П. Катеренчук. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2018. – 176 с.
 2. Катеренчук І. П. Клінічна оцінка, діагностичне й прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Ч.3. Нефрологія / І. П. Катеренчук. – Київ : Медкнига, 2019. – 168 с.
 3. Лабораторная диагностика в таблицах. – [Б.м.] : [б.в.],  2019. – 30 с.

Імунологія,  алергологія

 1. Імунологія та алергологія: наука і практика: додаток до журналу №2, 2018 р. ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації. – Київ : [б. и.], 2018. – 52 с.

Інфекційні захворювання. Фтизіатрія

 1. Актуальні підходи до ведення ВІЛ: клінічний посібник для надавачів послуг із ВІЛ в Україні. – Київ : [б. и.], 2019. – 128 с.
 2. Заходи щодо попередження неефективного амбулаторного лікування хворих на туберкульоз легень : методичний посібник для лікарів / Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України». – Київ : Ліра-К,  2019. – 24 с.

Курортологія. Фізіотерапія. ЛФК

 1. Пархотик И. И. Дието-и кинезитерапия / И. И. Пархотик . – Київ : ТОВ «ДСГ Лтд», 2019. – 124 с.
 2. Фізична реабілітація та спортивна медицина: підручник для студентів і лікарів / В. М. Сокрут [и др.]. – Краматорск : «Каштан»,  2019, – 480 с.

Неврологія. Психіатрія

 1. Головний біль: навчальний посібник / М. І. Боженко [и др.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 48 с.
 2. Осипова В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. Осипова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,  2018. – 104 с.
 3. Практична психосоматика: діагностичні шкали: навчальний посібник / ред.: О. О. Чабан, О. О. Хаустова. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавничий дім Медкнига. –Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 112 с. – (Бібліотечка практикуючого лікаря).
 4. Чабан О. С. Невідкладна допомога в психіатрії та наркології: монографія / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 172 с.

Онкологія

 1. Горак І. Р. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин IN VITRO та IN VIVO: автореферат / І. Р. Горак. – Київ : [б. и.],  2019. – 24 с.
 2. Кардіоваскулярна токсичність в онкології : Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів / ред.: В. М. Коваленко, О. Г. Несукай. – Київ : Моріон,2018. – 64 с.

Оториноларингологія

 1. Ігнатьєва В. І. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень / В. І. Ігнатьєва, М. І. Гуменюк, С. О. Черенько. – Київ : [б. и.],  2019. – 122 с.

Педіатрія

 1. Найпоширеніші захворювання в дитячому віці / О. Р. Боярчук [и др.]. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2019. – 158 с.
 2. Педіатрія, дитячі інфекції в питаннях і відповідях: посібник / О. Р. Боярчук [и др.]. – Тернопіль : «Укрмедкнига», 2019. – 308 с.

Радіаційна медицина

 1. Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання: практичний посібник сімейного лікаря / ред.: В. Г. Бебешко, Б. С. Прістер, М. І. Омельянець. – Ужгород : ТДВ «Патент»,  2017. – 504 с.

Соціальна гігієна. Організація охорони здоров’я. Історія медицини

 1. Забезпечення пацієнтів лікарськими препаратами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: практичний порадник / ред.: О. В. Коваль, Н. О. Дацюк. – Київ : КІМ,  2019. – 44 с.
 2. Козовий Р. В. Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у довгожителів прикарпаття: вплив спадкових, еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан здоров`я : автореферат / Р. В. Козовий. – Івано-Франківськ : [б. и.], 2018. – 36 с.
 3. Матеріали щодо впровадження міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2 в Україні]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 52 с.
 4. Про контроль над тютюном загалом та в Україні. Можливості регіонального рівня : посібник / Центр громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я України. – Київ : ТОВ «Постайл технолоджи», 2020. – 144 с.
 5. Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах: посібник / Національна академія медичних наук України, Державна установа «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені акад. М. Д. Стражеска». – Київ : [б. и.], 2017. – 220 с.
 6. Стан здоров’я народу України та медичної допомоги третинного рівня: посібник / Національна академія медичних наук України, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М. Д.  Стражеска». — Київ : [б. и.],  2019. – 224 с.
 7. Сторінками історії та сьогодення Рівненської обласної наукової медичної бібліотеки : бібліографічний покажчик: до 75-річчя заснування закладу / Комунальний заклад «Рівненська обласна наукова медична бібліотека» Рівненської обласної ради. – Рівне : [б. и.], 2020. – 52 с.

Стоматологія

 1. Кударь О. І. Одонтогенні перфорації / О. І. Кударь, М. О. Олійник. – Мелітополь : Видавничий будинок  Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 96 с.
 2. Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія  : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Міністерство охорони здоров’я України. – Київ : [б. и.], 2017. – 240 с.

Травматологія . Ортопедія

 1. Головач І. Ю. Глюкокортикоїд-індукований остеопороз / І. Ю. Головач. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2019. – 240 с.
 2. Лісаковська О. О. Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-кВ-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу : автореферат / О. О. Лісаковська. – Київ : [б. и.], 2019. – 25 с.
 3. Новоселецький В. О. Дисфункція м`язів у жінок з остеоартрозом колінних суглобів: зв`язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R(rs1137101) гена LEPR та можливості корекції : автореферат / В. О. Новоселецький. – Київ : [б. и.],  2019. – 16 с.
 4. Поворознюк В. В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку: вибрані лекції, огляди, статті: У 6-и томах. Т. 6 / В. В. Поворознюк. –  Київ : [б. и.], 2019. – 708 с.
 5. Поворознюк В. В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку: вибрані лекції, огляди, статті: У 6-и томах. Т. 6 / В. В. Поворознюк. – Київ : [б. и.], 2019. – 708 с.

Ультразвукова діагностика

 1. Коваленко В. М. Настанови з клінічної ехокардіографії / В. М. Коваленко, М. М. Долженко, С. В. Поташев. – Київ : Наукова думка, 2018. – 328 с.

Хірургія

 1. Наболотний О. І. Хірургічне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок поєднаного з тазовим венозним рефлексом : автореферат / О. І. Наболотний. – Київ : [б. и.], 2019. – 23 с.
 2. Собко В. С. Ендоскопічний гемостаз при виразкових кровотечах у хворих з геморагічним шоком: автореферат / В. С. Собко. – Київ : [б. и.], 2019. – 28 с.
 3. Хірургія шийного відділу хребта / Є. І. Слинько, М. В. Хижняк, Ю. Є. Педаченко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 464 с.
 4. Эндоваскулярная хирургия при врожденных пороках сердца : историческая справка и собственные наблюдения : монография / Ю. В. Паничкин [и др.]. – Київ : Видавничий дім «Агат Прінт», 2020. – 174 с.