НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

новин

Інформаційний бюлетень

Вип. 1 2017 р.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.

616.006-08 З-38 Захист прав тяжкохворих (невиліковних) в Україні: поради та рекомендації для лідерів неурядових організацій / О. О. Вольф [и др.]. — Київ : Університет «Україна», 2013. — 51 с.

610.2Ук О-64 Організація навчання персоналу закладів охорони здоров’я з питань забезпечення якості медичної допомоги : методичні рекомендації / сост. М. К. Хобзей [и др.]. — Київ : [б. и.], 2013. — 22 с.

616.921 П32 Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень : (методичні рекомендації) / сост.: В. П. Марценюк, О. М. Кучвара. — Київ : [б. и.], 2016. — 20 с.

616.092.12 П84 Профілактика професійних ВІЛ–інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : (методичні рекомендації) / сост.: Ю.І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А.М. Нагорна. — Київ : [б. и.], 2016. — 24 с.

610.2(И) Р45 Реформы финансирования здравоохранения : опыт стран с переходной экономикой / ред.: J. Kutzin, C. Cashin, M. Jakab. — Денмарк , 2011. — 442 с.

616.002.5 Р49 Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік : результати соціологічних досліджень / І. Демченко [и др.]. — Київ : [б. и.], 2013. — 139 с. —

616.118Д С45 Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику її розвитку : (методичні рекомендації) / сост. Ю. М. Нечитайло [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 30 с

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

618.38 М80 Морфологічне визначення гестаційного терміну хоріального дерева та матково–плацентарної ділянки посліду: (методичні рекомендації) / ред.: І.С. Давиденко, О.А. Тюлєнєва, Л.І. Закрутько. — Київ : [б. и.], 2016. — 20 с.

618.2 П44Подольський В.В. Репродуктивне здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу : (методичні рекомендації) / В.В. Подольський. — Київ : [б. и.], 2016. — 32 с.

618.1 Т48 Ткачук Т.Є. Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта / Т.Є. Ткачук. — Київ : Медкнига, 2016. — 76 с.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.

616(02) В41 Вибрані питання внутрішніх хвороб / Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького. — 3-е вид., доп. перероб. — Львів : [б. и.], 2010. — 712 с.

616.831-005.1 З-78  Зозуля І.С. Клініко–інструментальна характеристика кардіо­генного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда / І. С. Зозуля, О. М. Муравська. — Вінниця : ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. — 116 с.

616.12 К56 Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистые заболевания и ренин–ангиотензиновая система / В.Н. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь. — Киев : Морион, 2013. — 232 с.

616.127.1 М42    Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі : методичні рекомендації / О.М. Пархоменко [и др. — Київ : [б. и.], 2016. — 22 с.

617.412 М80     Морфологічні та технічні аспекти використання електротермічного та ультразвукового методів підготовки лівої внутрішньої грудної артерії для прямої реваскуляризації міокарда : методичні рекомендації / сост.: О.С. Никоненко, В.В. Осауленко, Д.В. Поліщук. — Київ : [б. и.], 2016. — 24 с.

615.38 О-64   Організація проведення аудиту використання компонентів крові : (методичні рекомендації) / сост.: Г.О. Слабкий, В.Й. Шатило, А. М. Чугрієв. — Київ : [б. и.], 2016. — 33 с.

615.381 О-64   Організація системи управління запасами компонентів крові : (методичні рекомендації) / сост. Г. О. Слабкий [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 29 с.

616.12-005.4 О-75    Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі супутніх цукрового діабету 2–го типу та анемії в осіб літнього та старечого віку : (методичні рекомендації) / сост. М.Ю. Коломоєць [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 20 с.

616.333-07 С79   Степанов Ю. М. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки диагностические и лечебные стандарты: практическое пособие / Ю.М. Степанов, Н.В. Харченко. — Киев : [б. и.], 2009. — 14 с.

616.37-002 Х93     Христич Т.М. Хронічний панкреатит: що в імені твоєму? : (збірка основних статей 2003-2013 рр.) / Т.М. Христич. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. — 320 с.

ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА. ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ.

КУРОРТОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНА СПРАВА. ФІЗІОТЕРАПІЯ. ЛФК

610.232 О-64 Оптимізація реабілітації та складання ІПР у інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень : (методичні рекомендації для лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних закладів) / рец.: Л.І. Конопкіна, О.М. Лисунець. — Дніпропетровськ : «Акцент ПП», 2014. — 52 с.

610.232 С91 Сучасні підходи до реабілітації внаслідок бронхіальної астми у поєднанні з захворюваннями серцево-судинної системи: (методичні рекомендації для лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних закладів) / сост. А.В. Іпатов [и др.]. — Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. — 52 с.

610.23 Ч-84 Чудная Р.В. Методы повышения оптимальности принятия решений в медицинской реабилитации: (систематика медицинских знаний) / Р.В. Чудная. — Издание 2-е доп. — Киев : ТОВ «Видавництво «Логос», 2014. — 248 с. —

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФТИЗІАТРІЯ

616.9-057 П84 Професійні інфекційні хвороби / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. — К. : ВД » Авіцена», 2014. — 528 с.

616.092.12 П84 Профілактика професійних ВІЛ–інфекції та гепатитів В і С у сфері медичних послуг : (методичні рекомендації) / сост.: Ю.І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А.М. Нагорна. — Київ : [б. и.], 2016. — 24 с.

615.38 Ш68 Шлапак І.П. Інфузійна терапія інфекційних хвороб : посібник-довідник практикуючого лікаря / І.П. Шлапак, О.А. Голубовська, О.А. Галушко. — Київ : [б. и.], 2015. — 288 с.

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

616.7 В19 Васильева Я.В. Боль в суставах и спине. Причины, лечение, профилактика / Я.В. Васильева. — Харьков : «Виват», 2014. — 256 с.

616.8-07 Д44 Діагностичні алгоритми в неврології / Н.П. Яворська [и др.]. — Київ : Медкнига, 2016. — 40 с.

612.821 Г93 Губенко І.Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування / І.Я. Губенко, О.С. Карнацька, О. Т. Шевченко. — К. : ВСВ «Медицина», 2013. — 296 с. .

616.853Д З-78 Зозуля І.С. Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування / І.С. Зозуля, А.Ф. Нечай. — Вінниця : ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2014. — 140 с.

616.831-005.1 З-78 Зозуля І.С. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні : монографія / І.С. Зозуля, І.В. Кіт ; ред. І. С. Зозуля. — Вінниця : ТОВ » Меркьюрі — Поділля», 2015. — 110 с.

616.832-07 К47 Клініко–інструментальна діагностика та обгрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією : (методичні рекомендації) / Л. Л. Чеботарьова [и др.].. — Київ : [б. и.], 2015. — 31 с.

616.853 М22 Мамчур В.И. Особенности фармакологии ноотропов при когнитивном дефиците на фоне повышенной судорожной готовности мозга / В.И. Мамчур, В.И. Опрышко, К.А. Кравченко, А.В. Куник. — Днепропетровск : Днепропетровская государственная медицинская академия, 2009. – 32 с.

616.8-00.3 М33 Матвієнко Ю.О. Медикаментозне лікування поширених диссомнічних розладів у клінічній практиці (огляд фармакотерапевтичних можливостей) : посібник для лікарів / Ю.О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. — Львів : [б. и.], 2015. — 82 с.

616.8(02) М33 Матвієнко Ю.О. Поширені захворювання черепно–мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря : практичний посібник / Ю.О. Матвієнко, Н.Л. Боженко. — Київ : ТОВ «Люди в білому», 2016. — 62 с.

612.825 М79 Моренко А.Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою / А.Г. Моренко. — Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. — 216 с.

615.814(02) Р45 Рефлексотерапія в двох томах : підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Т. І / ред.: Н. К. Мурашко, О. Г. Морозової. — Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. — 480 с.

615.814(02)Р45 Рефлексотерапія в двох томах : підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Т. ІІ /. ред.: Н. К. Мурашко, О. Г. Морозової — Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. — 421 с.

ОНКОЛОГІЯ

617.53-006 В60 Внеорганные опухоли шеи (клиника, диагностика, лечение). Современные визуализирующие методы диагностики внеорганных опухолей шеи (узи-диагностика, скт и мрт шеи) : обзор литературы и собственные наблюдения / Г.И. Гарюк [и др.].. — Харьков : [б. и.], 2016. — 92 с.

616.006-07 Г85 Гриневич Ю.А. Маркеры опухолевого роста / Ю. А. Гриневич, Л. Г. Югринова. — Київ : «Здоров’я», 2013. — 199 с.

618.16-006 З-36 Застосування компресійної еластографії у комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки: (методичні рекомендації) / сост. Т. С. Головко [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 27 с.

616.831-006 Ц61 Цимбал Д.О. Роль сигнального ензиму IRE1 у регуляції експресії про– та анти–проліферативних генів у клітинах гліоми: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук / Д.О. Цимбал. — Київ : [б. и.], 2017. — 20 с.

616.006 Я51 Ялкут С.И. Природа опухолей / С. И. Ялкут. — Киев : «Задруга», 2011. — 72 с. —

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

616.215 З-36 Застосування препарату Ербісол в комплексному лікуванні хворих на хронічний ларингіт з супутнім аутоімунним тиреоїдитом : (методичні рекомендації) / сост.: Г. І. Гарюк, О. О. Кулікова, О. М. Ніколаєнко. — Харків : [б. и.], 2006. — 20 с.

616.212 Е88 Етмоїдит / А.А. Лайко [и др.].. — Київ : Логос, 2013. — 213 с.

616.21-08 Н34 Науменко О.М. Антимікробна терапія в оториноларингології / О.М. Науменко, А.Г. Задорожня, Ф.Б. Юрочко. — Київ : Медкнига, 2016. — 104 с.

616.212 В13 Вазомоторний риніт / А.А. Лайко [и др — Київ : Логос, 2014. — 175 с.

616.21-089 Н47 Некоторые вопросы хирургического лечения врожденных и приобретенных деформаций ушных раковин : методические рекомендации / Г.И. Гарюк [и др.]. — Харьков : [б. и.], 2015. — 33 с

616.2 С38 Синдром обструктивної зупинки дихання під час сну / Д.І. Заболотний [и др.].. — Київ : Логос, 2014. — 183 с.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

617.742 С91 Сучасні методи діагностики та лікування кератоконусу : (методичні рекомендації) / С.О. Риков [и др.].. — Київ : [б. и.], 2016. — 30 с.

617.7 С91 Сучасні підходи до корекції зору: корекція за допомогою контактних лінз : методичні рекомендації / сост. С. О. Риков [и др.]. — Київ : [б. и.], 2010. — 20 с.

617.7 С91 Сучасні підходи до корекції зору: корекція окулярами: (методичні рекомендації) / сост. С. О. Риков [и др.]. — Київ : [б. и.], 2010. — 21 с.

ПЕДІАТРІЯ

616.007 В82 Вроджені вади розвитку — Полісся — Чорнобиль : збірник наукових праць / ред. В. Вертелецький. — Львів : [б. и.], 2016. — 255 с.

616.12Д Д44 Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей : методичні рекомендації / сост.: Ю.В. Марушко, Т.В. Марушко, Т.В. Гищак. — Київ : [б. и.], 2017. — 32 с.

616.214Д П84 Профілактика загострень хронічного тонзиліту і хронічного аденоїдиту у дітей шкільного віку з використанням імунотерапії (респіброн): методичні рекомендації / сост. Г. І. Гарюк [и др.]. — Харків : [б. и.], 2015. — 22 с.

616.34Д С38 Синдром закрепів у дітей : навчально-методичний посібник / ред. В. Ф. Рибальченка [и др.]. — Київ : ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. — 234 с.

РЕНТГЕНОЛОГІЯ. РАДІОЛОГІЯ

612.014.48 К56 Коваленко А.Н. Ионизирующая радиация, гормональная регуляция и метаболизм / А.Н. Коваленко. — Николаев : Издательство ЧГУ им. Петра Могилы, 2013. — 288 с.

616.12-07 Р22 Рання діагностика та профілактика кардіальних ускладнень променевої терапії в онкологічних хворих: методичні рекомендації / сост.: Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, А. С. Савченко. — Київ : [б. и.], 2016. — 21 с.

СТОМАТОЛОГІЯ

616.31 П12 Павленко О.В. Особливості функції мовлення у стоматології / О.В. Павленко, О.Я. Хохліч, І.М. Шупяцький. — Львів : ГалДент, 2014. — 108 с.

616.314.6 У31 Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту : (методичні рекомендації) / сост. Є. М. Рябоконь [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 22 с.

ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ-РЕАНІМАТОЛОГІЯ.

ТРАВМАТОЛОГІЯ. ОРТОПЕДІЯ.

616.092.2 Б44 Беляев А.В. Анафилаксия при обезболивании и интенсивной терапии / А.В. Беляев. — Киев : Издательство КИМ, 2016. — 107 с.

616.4Д Б44 Беляев А.В. Интенсивная терапия и обезболивание при эндокринологических заболеваниях у детей / А.В. Беляев. — Киев : Издательство КИМ, 2016. — 176 с.

617.3 Б82 Борис Р.М. Морфологічні та біохімічні зміни внутрішніх органів при експериментальній краніоскелетній травмі / Р.М. Борис. — Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. — 142 с.

617.37 В61 Вогнепальні поранення кінцівок. Травматичний шок : методичні рекомендації / сост. О. А. Бур’янов [и др.]. — Київ : [б. и.], 2015. — 31 с.

616.036 Г86 Гроер К. Сердечно-легочная реанимация: карманный справочник / К. Гроер, Д. Кавалларо ; пер. Е. Б. Клейменова. — М. : Практика, 1996. — 128 с.

617.44 З-36 Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба : (методичні рекомендації) / І. М. Дейкало [и др.].. — Київ : [б. и.], 2016. — 18 с.

617.95 К47 Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у реконструктивно–відновлювальній хірургії : (методичні рекомендації) / М.Т. Картель [и др. — Київ : [б. и.], 2016. — 22 с.

616.37-002 П73 Пресепсин як маркер діагностики і ефективності лікування гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту : (методичні рекомендації) / сост.: О. Ю. Усенко, І. В. Хомяк, О. В. Ротар. — Київ : [б. и.], 2016. — 14 с.

616.711 Р68 Роль епідурального адгезіолізу в лікуванні нейрокомпресійного больового синдрому попереково–крижового відділу хребта у хворих на дегенеративно–дистрофічні захворювання опорно–рухового апарату: (методичні рекомендації) / сост. Г.В. Гайко [и др.]. — Київ : [б. и.], 2016. — 20 с.

617.436 Х50 Хирургия печени и желчевыводящих путей / С.А. Шалимов [и др.]. — К. : «Здоров’я», 1993. — 510 с.

ПІДРУЧНИКИ

617.96Д Д49 Дитяча анестезіологія : збірник тестових завдань / А.В. Біляєв [и др.]. — Київ : Видавництво КІМ, 2016. — 145 с.

611.(02) К62 Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник / Г.І. Коляденко. — 4-те вид. — К. : «Либідь», 2007. — 384 с.

616.092.1(02) К89 Кузнецова Л.В. Клінічна та лабораторна імунологія : національний підручник / Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, В. М. Фролов. — Київ : ООО «Полиграф плюс», 2012. — 922 с.

613(02) М54 Методи відбору проб в санітарно–гігієнічних дослідженнях : навчальний посібник / ред.: М. Г. Проданчук, О. Б. Єрмаченко. — Київ : [б. и.], 2013. — 90 с.

616.093(02) П32 Піляшенко-Новохатний А.І. Інструментальні методи в мікробіології : навчальний посібник / А. І. Піляшенко-Новохатний .- Київ : Університет «Україна», 2012. — 132 с.

74.5 П78 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (медичний профіль) / О. П. Яворовський [и др. — Київ : Видавництво КІМ, 2016. — 142 с.

616.092.12 П84 Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка людей, які живуть з ВІЛ : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. М. Запорожан [и др.]. — Київ : [б. и.], 2010. — 143 с.

 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

616.711 Б82 Боренштейн Д. Избавься от боли в спине: Уникальные советы и рекомендации / Д. Боренштейн ; пер. М. Н. Морозова. — М. : РИПОЛ классик, 2004. — 512 с.

616.7 В19 Васильева Я.В. Боль в суставах и спине. Причины, лечение, профилактика / Я.В. Васильева. — Харьков : «Виват», 2014. — 256 с.

617.7 К56 Коваленко В.В. Зрение человека: проблемы и их решение / В. В. Коваленко. — Київ : Медкнига, 2016. — 100 с.

615.89.1 М42 Медицина настоящего / ред. С. Андрусенко. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2016. — 128 с.

615.89.1 М42 Медицина настоящего / ред. С. Андрусенко. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2016. — 127 с.

615.89.1 М54 Методики и консультации специалистов / ред. С. Андрусенко. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2016. — 128 с.

615.85 С17 Самовнушение (путь к господству над собой или метод Эмиля Куэ) / сост. А. Власко. — Киев : Медкнига, 2012. — 96 с.

615.89.1 Ф50 Физика и психика здоровья / ред. С. Андрусенко. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизн