НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Клінічні настанови лікування артеріальної гіпертензії в дорослих // Перинатологія та педіатрія. – – N 1. – С. 16-19
 2. Кожанова И.Н. Фармакоэкономическая эффективность применения телмисартана у пациентов с артериальной гипертензией / И.Н. Кожанова, И.С. Романова // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 407-419
 3. Рудіченко В.М. Діабетична стопа: актуальність у практиці сімейної медицини та власний клінічний досвід / В.М. Рудіченко, Ю.В. Антонюк, Д.О. Лазарюк // Ліки України. – – N 2. – С. 58-64

 1. Спосіб оцінки ризикуостепорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги: інформ. лист з проблеми “Геронтологія та геріатрія”. Вип. 1. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.
 2. Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии / С.А. Гридина [и др.] // Ліки України. – – N 3. – С. 50-56

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Діагностика стеатозу печінкипри хронічному гепатиті С: інформ. лист з проблеми “Інфекційні та паразитарні хвороби”. Вип. 8. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 2. Желчнокаменная болезнь у молодого мужчины, ассоциированная с недифференцированной дисплазией соединительной ткани / Н.Н. Сидорова [и др.] // Therapia. Український медичний вісник. – – N 1. – С. 29-33
 3. Калашников Н.А. Общая и сравнительная информационная характеристика YouTube и MedTube в решении проблемы осложнений гастроинтестинальной эндоскопии / Н.А. Калашников, И.Б. Плис // Therapia. Український медичний вісник. – – N 1. – С. 20-24
 4. Лекарственные гепатопатии [Электронный ресурс] / Ш.М. Полухова [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета”. – 2018. – Т. 17 № 4. – С. 29-36
 5. Оптимизація діагностики передраковихзмін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит: інформ. лист з проблеми “Гастроентерологія”. Вип.2. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 6. Эозинофильная патология толстого кишечника [Электронный ресурс] / Л.М. Немцов [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета”. – 2018. – Т. 17 № 4. – С. 7-21

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Антидіабетичний засіб: інформ. лист з проблеми “Фармація”. Вип. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 7 с.
 2. Барна О.М. Ефективний та безпечний контроль глікемії при використанні гліклазиду MR та глімепіриду в лікуванні цукрового діабету 2 типу / О.М. Барна, О.О. Погребняк // Ліки України. – – N 2. – С. 21-28
 3. Бенца Т.М. Сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность: современное состояние проблемы / Т.М. Бенца // Ліки України. – – N 2. – С. 4-7

КАРДІОЛОГУ

 1. Ближайшие и отдаленные результаты наблюдения за пациентами, перенесшими острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST и ургентное стентирование венечных артерий / Л.Н. Бабий [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 40-47
 2. Відміна ацетилсаліцилової кислоти збільшує ризик розвитку серцево-судинних катастроф // Ліки України. – – N 2. – С. 70
 3. Довгань Н.В. Острый коронарный синдром без стойкой элевации сегмента ST на электрокардиограмме: клинико–анамнестические факторы неблагоприятного прогноза госпитального периода / Н.В. Довгань, А.Н. Пархоменко, Я.М. Лутай // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 48-58
 4. Іванов В.П. Антиаритмічна ефективність еплеренону в комплексній терапії пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь / В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 81-90
 5. Кальциноз артерий сердца при коронарном атеросклерозе / М.И. Лутай [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 105-111
 6. Канорский С.Г. Влияние ивабрадина на эффективность лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса / С.Г. Канорский, Ю.В. Борисенко // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 388-396
 7. Клініко–анамнестична характеристика та перебіг госпітального періоду захворювання у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / О.М. Пархоменко [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 31-39
 8. Клінічні характеристики пацієнтів з артеріальною гіпертензією, симптомами серцевої недостатності та збереженою фракцією викиду залежно від величини Е/е´ у спокої і при фізичному навантаженні / К.М. Амосова [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 64-74
 9. Коренева Е.А. Эффективность дистантного ишемического перкондиционирования в комбинации с поздним посткондиционированием у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST / Е.А. Коренева // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 328-338
 10. Корнелюк И.В. Оценка риска экстракраниальных кровотечений у кардиологических пациентов при антитромботической терапии / И.В. Корнелюк, О.М. Корнелюк // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 368-387
 11. Лоперамід у високих дозах призводить до серйозних серцевих ускладнень // Ліки України. – – N 2. – С. 70
 12. Оптимізація лікування коморбідноїпатології – ішемічної хвороби серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку: інформ. лист з проблеми “Геронтологія та геріатрія”. Вип.4. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 13. Оптимізація прогнозування інфарктуміокарда у хворих з ожирінням: інформ. лист з проблеми “Терапія”. Вип. 1. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018.
 14. Пацієнт зі стабільною ішемічною хворобою серця в Україні та Європі: результати 5–річного реєстру CLARIFY / М.І. Лутай [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 19-30
 15. Показники обміну заліза в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від їх основних демографічних і клініко–інструментальних характеристик / Л.Г. Воронков [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 57-63
 16. Предикторы неблагоприятных исходов миниинвазивной реваскуляризации миокарда на госпитальном этапе / А.А. Зеньков [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 357-367
 17. Риск сердечно-сосудистых событий при прекращении применения ацетилсалициловой кислоты в низких дозах: результаты шведского общенационального популяционного когортного исследования / J. Sundstrom, J. Hedberg, M. Thuresson [и др.] // Therapia. Український медичний вісник. – – N 1. – С. 50-57
 18. Спорсіб прогнозування розвиткуповторного Q-позитивного інфаркту міокарда у хворих із супутнім цукровим діабетом 2 типу: інформ. лист з проблеми “Терапія”. Вип. 6. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 19. Спосіб діагностики розвиткурецидиву інфаркту міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда на фоні ожиріння: інформ. лист з проблеми “Терапія”. Вип. 7. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 20. Стриго Н.П. Клиническое состояние пациентов после рентгеноэндоваскулярной коррекции протяженных критических поражений коронарных артерий / Н.П. Стриго // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 349-356
 21. Технологические аспекты полной артериальной миниинвазивной реваскуляризации миокарда без затрагивания аорты / А.А. Зеньков [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 308-327
 22. Фуштей И.М. Уровни матриксной металлопротеиназы–9 и тканевого ингибитора металлопротеиназы–2 у пациентов с острым коронарным синдромом / И.М. Фуштей, Е.В. Сидь // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 3. – С. 300-307
 23. Характеристика и результаты использования нового метода клинико–эхокардиографической диагностики обструктивной ишемической болезни сердца с расчетом индекса наличия коронарной обструкции / Е.А. Коваль [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 91-96
 24. Яковлева Л.Н. Особые состояния миокарда при ишемии / Л.Н. Яковлева // Ліки України. – – N 2. – С. 43-48
 25. Янкевич О.О. Клінічне значення ехокардіографії при обстеженні хворих на гострий інфаркт міокарда / О.О. Янкевич // Ліки України. – – N 2. – С. 36-41

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Евстигнеев И.В. Особенности течения заболеваний легких у ВИЧ-инфицированных пациентов / И.В. Евстигнеев, Т.Г. Останина // Therapia. Український медичний вісник. – – N 1. – С. 10-14