НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. Гойда Н.Г. Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології / Н.Г. Гойда, О.В. Процюк // Современная педиатрия. — 2017. — N3 — С. 45-52
 2. Горин Н. Борьба за хорошую переносимость антигипертензивной терапии: S-амлодипин vs рацемический амлодипин / Н. Горин // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 43-47
 3. Зниження рівня систолічного артеріального тиску та ризик серцево-судинних захворювань і смерті / J. D. Bunde, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55

 1. Малий В.П. Противірусна терапія хворих на грип типу А / В.П. Малий // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 46-50
 2. Мищенко Т.С. Когнитивные нарушения в практике семейного врача (актуальность проблемы, факторы риска, патогенез, возможности лечения и профилактики) / Т.С. Мищенко // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 21-24
 3. Многоцентровое рандомизированное двойное слепое сравнительное исследование применения небиволола с гидрохлортиазидом и ирбесартана с гидрохлортиазидом в лечении изолиророванной систолической артериальной гипертензии у пожилых пациентов: результаты исследования NEHIS / G. Grassi [и др.] // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 15-16

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бова А.А. Подходы к диагностике и лечению функциональной диспепсии в свете положений последних международных согласительных документов / А.А. Бова, П.В. Криушев // Военная медицина . — 2017. — № 2. — С. 109-117
 2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: диагностика, лечение, профилактика и военно-врачебная экспертиза / А.А. Бова [и др.] // Военная медицина . — 2017. — № 2. — С. 11-15
 3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиопатогенез и клинические проявления / А.А. Бова [и др.] // Военная медицина . — 2017. — № 2. — С. 7-10
 4. Чернявський В.В. Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження) / В.В. Чернявський, Л.С. Гвоздецька, Л.М. Парунян // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 77-83
 5. Шостак С.Є. Дослідження ефективності і доцільності включення препаратів Куплатон і Регідрон Оптім у комплексні схеми лікування хворих на хронічний панкреатит / С.Є. Шостак // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 105-108

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Czupryniak I. Рання інтенсифікація терапії: чи можливо обрати препарати сульфонілсечовини? / I. Czupryniak // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 35-42
 2. Беловол А.Н. Биомаркер инсулинорезистентности у пациентов с предиабетом, сахарным диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией и повышенной массой тела / А.Н. Беловол, Л.Р. Бобронникова, Е.В. Аль-Травнех // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С. 15-20
 3. Головач І.Ю. Питання безпеки біосимілярів аналогів інсулінів: факти та побоювання / І.Ю. Головач // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 2. — С. 139-145
 4. Кондрацька І. Синдром гіпоглікемії в практиці лікаря-ендокринолога / І. Кондрацька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N2 — С. 31-34
 5. Ліраглутид пов’язаний із більш низьким ризиком цукрового діабету 2-го типу / Roux Carel W.Le, A. Astrup, al. et // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 58
 6. Лобанова М.В. Медикаментозный или ятрогенный тиреотоксикоз / М.В. Лобанова // Военная медицина . — 2017. — № 2. — С. 136-139
 7. Лобанова М.В. Сахарный диабет на фоне панкреатита / М.В. Лобанова // Военная медицина . — 2017. — № 3. — С. 123-130
 8. Лукашеня О.С. Сучасні уявлення про системи сигнальної трансдукції в адренокортикоцитах (огляд літератури та власні дослідження) / О.С. Лукашеня // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 2. — С. 146-159
 9. Маньковський Б. Клінічний досвід застосування препарату Воглібозу у лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / Б. Маньковський, А. Гарницька // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N2 — С. 46-48
 10. Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2017 року та стандарти надання медичної допомоги при цукровому діабеті: зниження серцево-судинного ризику в пацієнтів з цукровим діабетом // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 55-57
 11. Пастер И.П. Клинические исследования по применению инсулинового инфузионного дозатора («инсулиновой помпы») для лечения сахарного диабета 1-го типа / И.П. Пастер, Л.К. Соколова, Н.Д. Тронько // Ендокринологія. — 2017. — Т. 22 № 2. — С. 162-170
 12. Перцева Н. Выбор перорального сахароснижающего препарата в дополнение к инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа / Н. Перцева // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 25-30
 13. Сергієнко Р. Адгезивний капсуліт / Р. Сергієнко, А. Вовченко // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 53-56
 14. Соколова Л. Ранняя интенсификация терапии сахарного диабета 2 типа: изменение стереотипа / Л. Соколова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 2. — С. 63-66

КАРДІОЛОГУ

 1. Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем / А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С. 27-32
 2. Варианты и способы защиты миокарда при хирургическом лечении клапанных пороков сердца в сочетании с коронарной патологией / В.И. Урсуленко [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N 2. — С. 61-68
 3. Витриховський А.І. Поширеність шлуночкової екстрасистолії та явища турбулентності серцевого ритму серед осіб із серцево-судинними захворюваннями і факторами ризику виникнення серцево-судинних подій за шкалою SCORE / А.І. Витриховський // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С. 57-64
 4. Канорский С.Г. Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2016 года / С.Г. Канорский // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 1. — С. 5-9
 5. Николаенко В. Патогенетические нарушения при остром коронарном синдроме / В. Николаенко // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 36-41
 6. Повторный инфаркт миокарда, причины его развития, трудности диагностики и профилактика / Р.А. Новикова [и др.] // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6 № 2. — С. 229-234
 7. Полянская А.В. Некоронарогенные заболевания миокарда / А.В. Полянская // Военная медицина . — 2017. — № 3. — С. 156-158
 8. Порівняльна ефективність «нітратцентричної» і «діуретикоцентричної» стратегій лікування хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю щодо деконгестії та найближчих наслідків / К.М. Амосова [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N2 — С. 20-28
 9. Роль ST2 у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST / О.В. Петюніна [и др.] // Український терапевтичний журнал. — 2017. — № 1. — С. 48-51
 10. Синдром такоцубо. Клинический опыт и обзор литературы / Я.М. Лутай [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N 2. — С. 112-120
 11. Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз / В.А. Скибчик // Артеріальна гіпертензія. — 2017. — № 3. — С. 48-54
 12. Стрільчук Л.М. Особливості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, яким проведено аортокоронарне шунтування / Л.М. Стрільчук, Д.І. Беш, О.І. Рафалюк // Серце і судини. — 2017. — N2 — С. 92-96
 13. Целуйко В.И. Влияние эплеренона на отдаленный прогноз у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка / В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая // Серце і судини. — 2017. — N 2. — С. 69-77
 14. Целуйко В.Й. Клініко-анамнестична характеристика та показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з гострим інфарктом міокарда залежно від поліморфізму Т(-786)С гена ендотеліальної NO-синтази / В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, О.Е. Матузок // Серце і судини. — 2017. — N2 — С. 46-52
 15. Целуйко В.И. Влияние эплеренона на динамику галектина-3 и состояние постинфарктного ремоделирования сердца у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка / В.И. Целуйко, Т.А. Лозовая // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 5-10

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Бова А.А. Пневмонии: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Сообщение 1 / А.А. Бова // Военная медицина . — 2017. — № 1. — С. 83-91
 2. Бова А.А. Подходы к лечению внебольничной пневмонии / А.А. Бова // Военная медицина . — 2017. — № 2. — С. 98-109
 3. Гаврисюк В.К. Принципы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом / В.К. Гаврисюк // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 5-10
 4. Дзюблик Я.А. Доказанная эффективность индакатерола/гликопиррония в профилактике обострений ХОЗЛ: перспективы, открытые исследованием FLAME / Я.А. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 64
 5. Дзюблик Я.А. Перспективы лечения больных идиопатическим легочным фиброзом / Я.А. Дзюблик // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 70
 6. Дифференциальная диагностика саркоидоза органов дыхания / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 63-69
 7. Ефективність парієтальної плевректомії з декортикацією легені та резекцією вражених патологічним процесом ділянок легеневої тканини у хворих фтизіо-пульмонологічного профілю / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 20-24
 8. Зайков С.В. Ефективність та безпека інноваційної форми інгібітора фосфодіестерази при загостреннях хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальной астми / С.В. Зайков // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 66
 9. Малиновская Е.С. Преимущества двойной бронходилатации в лечении ХОЗЛ / Е.С. Малиновская // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 68
 10. Меренкова Е.А. Прогрессирующий саркоидоз легких / Е.А. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 25-30
 11. Меренкова Е.А. Результаты монотерапии азатиоприном больных саркоидозом легких с противопоказаниями к назначению или серьезными побочными действиями глюкокортикостероидов / Е.А. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 15-18
 12. Назаренко К.В. Динаміка функції зовнішнього дихання при комплексному лікуванні хворих на сполучену патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ за даними імпульсної осцилометрії / К.В. Назаренко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 23-27
 13. Островський М.М. Можливості застосування ?2-агоністів тривалої дії в лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М.М. Островський // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 67
 14. Островський М.М. Роль тіотропію броміду в лікуванні ХОЗЛ з точки зору оновлених рекомендацій GOLD 2017 року / М.М. Островський // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 62
 15. Оценка сравнительной эффективности различных режимов начальной антибиотикотерапии у пациентов с внебольничной пневмонией в рамках анализа использования ресурсов здравоохранения // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 4. — С. 32
 16. Перцева Т.А. Новые возможности выбора доставочных устройств в лечении бронхиальной астмы и хронического обструктивного заболевания легких / Т.А. Перцева // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 61
 17. Про запалення в «квадратах» ХОЗЛ / Ю.М. Мостовой [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 58
 18. Рекалова О.М. Фунгальна алергія у хворих на легку та середньої тяжкості бронхіальну астму: клінічні, функціональні, алергологічні, лабораторні особливості / О.М. Рекалова, Л.В. Петренко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 19-22
 19. Сучасний підхід до лікування пацієнтів з негоспитальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності / М.М. Селюк [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 84-88
 20. Ходош Э. М. Кларитромицин в лечении больных негоспитальной пневмонией / Э.М. Ходош, В.С. Крутько, П.И. Потейко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 59-62