НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

 1. Бабінець Л.С. Артеріальна гіпертензія: положення фінського клінічного протоколу щодо медикаментозної терапії в амбулаторній практиці і викладанні сімейної медицини / Л.С. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 43-48
 2. Бабінець Л.С. Імплементація національного фінського клінічного протоколу щодо діагностики немедикаментозних заходів при артеріальній гіпертензії у практику і викладання сімейної медицини / Л.С. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 51-56
 3. Вплив молсидоміну (Сиднофарму) на показники центральної гемодинаміки та порушення толерантності до фізичних навантажень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ стадії / М.М. Селюк [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 67-74

 1. Дякунчак Я.Е. П`ять шляхів для вдосконалення лікарської практики – очима сімейного лікаря / Я.Е. Дякунчак // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 138-139
 2. Зайченко Г. ГРВІ: чи все так просто? / Г. Зайченко // Фармацевт практик. – 2018. – № 9. – С. 1
 3. Копії документів для підписання декларації з лікарем більше не потрібні // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 3-4
 4. Кочуева М.Н. Особенности этиологии хронического кашля в популяции курящих мужчин / М.Н. Кочуева, Ю.А. Заикина, А.В. Горбулич // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 111-115
 5. Мальцев Д.В. Переваги Цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів / Д.В. Мальцев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 6. – С. 34-37
 6. Марценковский И.А. Организация медицинской помощи пациентам с биполярным расстройством семейными врачами / И.А. Марценковский, И. И. Марценковский // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 36-42
 7. Матюха Л.Ф. Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря / Л.Ф. Матюха, Т.А. Титова // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 93-98
 8. Медведовська Н.В. Синдром червоної повіки в практиці сімейного лікаря / Н.В. Медведовська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 59-66
 9. Пасько В.С. Особливості показників добового моніторингу артеріального тиску в хворих на гіпертонічну хворобу II стадії різних вікових груп / В.С. Пасько // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 1. – С. 63-69
 10. Профілактика серцево-судинних захворювань / Л.В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 5-12
 11. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / Л.С Бабінець [та ін.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 40-44
 12. Самосовершенствование – основной фактор успеха семейного врача / М.А. Дудченко [и др.] // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 140-142
 13. Севостьянова С. Баланс эффективности и безопасности антигипертензивной терапии: доказательная база S–амлодипина / С. Севостьянова // Medicine Review. – 2018. – № 4. – С. 49-53
 14. Сучасна тактика ведення пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією, асоційованою із системними захворюваннями сполучної тканини / О.О. Ханюков [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 35-46

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Гнатюк М.С. Порушення всмоктувальної функції тонкої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії / М.С. Гнатюк, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень. – 2018. – N 2. – С. 116-119
 2. Курик О.Г. Хронічний гатрит: сучасні клініко–морфологічні уявлення (лекція) / О.Г. Курик, М.Ю. Коломоєць // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 1. – С. 84-96
 3. Оценка дисфункции желудочно-кишечного тракта при выборе эффективного метода нутритивной поддержки у больных с острым панкреатитом / Е.Ю. Сорокина [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 125-130
 4. Павловский Л.Л. Церамиды как фактор риска неалкогольной жировой болезни печени / Л.Л. Павловский, В.В. Чернявский // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 81-84

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Биохимические механизмы, связывающие диабет и рак. Действие метформина / В.М. Пушкарев [и др.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 167-179
 2. Вплив продукту з чорниці на метаболічний профіль у хворих на цукровий діабет 2-го типу / М.С. Романенко [та ін.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 3. – С. 219-225
 3. Гарницкая А.В. Молекулярные и эпигенетические механизмы метаболических эффектов средств, применяемых в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и его осложнений / А.В. Гарницкая // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 3. – С. 281-287
 4. Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 1) / М.Д. Тронько [и др.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 3. – С. 269-280
 5. Стан коморбідної патології у хворих на морбідне ожиріння / І.М. Тодуров [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – N 2. – С. 14-18

КАРДІОЛОГУ

 1. Алгоритм оптимизации медикаментозной терапии сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса – согласительный документ экспертов Американской кардиологической ассоциации (2017) // Medicine Review. – 2018. – № 4. – С. 54-62
 2. Гетерогенність пацієнтів з артеріальною та серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка за клінічним профілем та структурно-функціональним станом серця і артерій залежно від наявності діагностичних критеріїв Європейського товариства кардіологів 2016 року / К.М. Амосова [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 41-51
 3. Гореликов А.В. Ишемическое посткондиционирование миокарда в ходе первичного чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с ОИМ и подъемом сегмента ST / А.В. Гореликов, Ю.П. Островский // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 164-183
 4. Зміни якості життя пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка після аортокаронарного шунтування або стентування під час 6-місячного спостереження / Ю.А. Борхаленко [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 66-75
 5. Кисельов С.М. Найближчий і віддалений прогноз під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії / С.М. Кисельов // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Том 20 N 4. – С. 462-466
 6. Курята А.В. Изменения уровня галектина-3, В-2-микроглобулина, альбуминурии и продуктов конечного гликирования у больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий под влиянием лечения / А.В. Курята, Мухаммад Мухаммад, О.С. Митрохина // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2.- С.26-34
 7. Левчик О.І. Коморбідність та її вплив на прихильність до подальшого лікування у пацієнтів з інфарктом міокарда / О.І. Левчик // Вісник наукових досліджень. – 2018. – N 2. – С. 54-58
 8. Лойко О.В. Неконвенционные факторы кардиоваскулярного риска у пацинтов с ишемической болезнью сердца и синдромом обструктивного апноэ во сне / О.В. Лойко, Е.А. Григоренко, Н.П. Митьковская // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 222-230
 9. Мараховский Ю.Х. Комбинированная лекарственная терапия ингибиторами протонной помпы с антикоагулянтами, антиагрегантами и домперидоном / Ю.Х. Мараховский, О.М. Жарская // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 265-279
 10. Микро- и макроэлементы и сердечно-сосудистые заболевания / И.Ю. Коробко [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 280-289
 11. Милюхина Г. Руководство Европейского общества кардиологов по реваскуляризации миокарда (2018): обзор основных изменений и новых рекомендаций / Г. Милюхина // Medicine Review. – 2018. – № 4. – С. 8-14
 12. Особенности диссинхронии миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, осложненной фибрилляцией предсердий / Т.А. Троянова-Шуцкая [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 255-264
 13. Персидских Ю.А. Оценка эффективности и безопасности современных схем антикоагулянтного лечения пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий в период кардиоверсии / Ю.А. Персидских // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 148-163
 14. Порівняльна клінічна характеристика хворих із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від стану когнітивної функції / Л.Г. Воронков [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 52-59
 15. Проблемні аспекти діагностики та лікування хворих із гострим коронарним синдромом на сучасному етапі. Окремі результати восьмирічного локального відомчого реєстру пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда / Д.Д. Дячук [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 1. – С. 6-15
 16. Ранние и отдаленные результаты хирургического лечения умеренного расширения восходящей аорты / Д.А. Божко [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 245-254
 17. Севостьянова С. Доказательства эффективности терапии хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса комбинацией сакубитрил/валсартан: результаты исследования PARADIGM–HF / С. Севостьянова // Medicine Review. – 2018. – № 4. – С. 23-32
 18. Соколов М.Ю. Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 года. От реперфузионного парадокса к снижению летальности / М.Ю. Соколов // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 9-27
 19. Стельмашок В.И. Оценка среднесрочных результатов после реканализации хронических окклюзий коронарных артерий антеградным доступом / В.И. Стельмашок // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 209-220
 20. Фенотип-ориентированный подход к клинической оценке пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка / Е.Н. Амосова [и др.] // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 76-83
 21. Функциональная эффективность коронарного кровотока у пациентов с хронической болезнью сердца при интервенционном и консервативном лечении / О.А. Суджаева [и др.] // Кардиология в Беларуси. – 2018. – Том 10 № 2. – С. 184-197

ПУЛЬ МОНОЛОГУ

 1. Боєва С.С. Показники фагоцитарної активності, аутосенсибілізації та пуринового обміну у хворих на пневмоконіоз / С.С. Боєва, О.А. Ракша-Слюсарєва, А.О. Слюсарев // Запорожский медицинский журн. – 2018. – Том 20 N 4. – С. 496-502
 2. Дронь Л.А. Поліпшення ендотеліальної функції та функції зовнішнього дихання у пацієнтів з коморбідністю (артеріальна гіпертензія та хронічне обструктивне захворювання легень III ступеня) шляхом застосування донатора азоту оксиду – L–аргініну / Л.А. Дронь, І.Г. Купновицька // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 66-72
 3. Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту / I.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 27-32
 4. Масік Н.П. Пульмонологічна реабілітація при ХОЗЛ / Н.П. Масік // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. Додаток 1: Реабілітаційна медицина. – С. 36
 5. Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення / Л.Д. Тодоріко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 11-18