НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

терапевт

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

 1. Барна О.М. Переваги петльового діуретика торасеміду в лікуванні артеріальної гіпертензії / О.М. Барна, Я.В. Корост // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 11-15
 2. Дуда А.К. Грипп и другие ОРВИ: диагностика и лечение / А.К. Дуда // Мистецтво лікування. — 2017. — № 1/2. — С. 32-35
 3. Захворюваність, поширеність та інвалідність унаслідок гіпертонічної хвороби: підходи до аналізу й прогнозування / І.В. Дроздова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 85-93

 1. Малярська Н.В. Ендотеліальна дисфункція як універсальний предиктор розвитку серцево-судинної патології та можливості ії корекції в практиці сімейного лікаря / Н.В. Малярська, М.А. Калініченко // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 38-41
 2. Николаенко В. Некоторые аспекты терапии боли в практике врача первичного звена / В. Николаенко // Участковый врач. — 2017. — № 2. — С. 34-36
 3. Селюк М.М. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань / М.М. Селюк, М.М. Козачок, О. В. Селюк // Практикуючий лікар. — 2017. — N1 — С. 17-20
 4. Триполка С.А. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая / С.А. Триполка, И.Ю. Головач // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 24-29
 5. Факторы, ассоциированные с дестабилизацией артериальной гипертензии, при использовании нестероидных противовоспалительных средств для купирования подагрического артрита / Э.А. Михневич [и др.] // Практикуючий лікар. — 2017. — N 1- С. 32-36

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Вірстюк Н.Г. Оцінка прогресування фіброзу печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки / Н.Г. Вірстюк, І.І. Вакалюк // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 38-42
 2. Іващук С.І. Ген-генна взаємодія за поліморфізму генів CFTR, PRSS1 та IL-4 з позиції прогнозу ризику появи набрякового панкреатиту / СІ. Іващук, Л.П. Сидорчук // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 7-14
 3. Кушніренко І.В. Дослідження сезонного чинника в розвитку орофарингеального кандидозу у хворих гастроентерологічного профілю / І.В. Кушніренко // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 30-37
 4. Маастрихт V: ключові положення в алгоритмах і схемах // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 48-50
 5. Особенности генетического профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения / А.Э. Дорофеев [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 22-29
 6. Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке при хроническом панкреатите: причины и последствия / Н.Б. Губергриц [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 79-84
 7. Соломенцева Т.А. Механизмы повреждения слизистой оболочки пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей ишемической болезнью сердца / Т.А. Соломенцева, И.Э. Кушнир, В.М. Чернова // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 91-97
 8. Ткач С.М. Клиническая эффективность урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите / С.М. Ткач, А.Э. Дорофеев // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 85-90
 9. Ткач С.М. Особенности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при недостаточной эффективности ингибиторов протонной помпы / С.М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 71-78
 10. Фадеенко Г.Д. Заместительная терапия внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: современные подходы / Г.Д. Фадеенко, Т.А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 53-58
 11. Федів О.І. Хронічний панкреатит і адипокіни: патогенетичні зв’язки, вплив на запалення та інсулінорезистентність / О.І. Федів, К.В. Ферфецька // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 43-47
 12. Цитопротекторні ефекти гідроген сульфід-спорідненої ацетилсаліцилової кислоти на слизову оболонку стравоходу (доклінічні дослідження) / О.С. Заячківська [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 15-21
 13. Чернышов В.А. Неалкогольная жировая болезнь печени и физическая активность: влияние физических тренировок на содержание внутрипеченочных липидов / В.А. Чернышов, Л.В. Богун // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 98-110
 14. Щербинина М.Б. Длительная кислотосупрессия желудка ингибиторами протонной помпы: возможные риски, выбор оптимального препарата / М.Б. Щербинина // Сучасна гастроентерологія. — 2017. — № 1. — С. 59-68

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Влияние альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты на уровень ангиогенных факторов в крови у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / M. Dworacka [и др.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 64-72
 2. Жердьова Н.М. Безсимптомні гіпоглікемії та їх наслідки / Н.М. Жердьова // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 51-53
 3. Искендерли Г. Аналог инсулина деглюдек в практике эндокринолога / Г. Искендерли // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 40-43
 4. Орлик О. Нові обличчя «старого» метформіну / О. Орлик // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 51-56
 5. Порівняльна оцінка реабілітації та застосування Актовегіну з реабілітаційним лікуванням при больовій діабетичній неінсулінозалежній нейропатії / A. Axelerad [та ін.] // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 35-39
 6. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N1 — С. 20-34
 7. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2017: коротко про нововведення // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 16-19

КАРДІОЛОГУ

 1. Аль Салім А.А. Дисадипокінемія у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу: зв’язок із поліморфізмом гена LEPR Q223R / Салім А.А. Аль, М.А. Станіславчук, Н. В. Заічко // Серце і судини. — 2017. — N 1- С. 38-43
 2. Аль Салім А.А. Зв’язок поліморфізму Q223R гена LEPR з кардіометаболічними чинниками ризику в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2–го типу / Салім А.А. Аль, М.А. Станіславчук, Н.В. Заічко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 68-76
 3. АТФ-залежні калієві канали — спільна мішень кардіопротективного впливу куркуміну і фторовмісного аналога діазоксиду в умовах оксидантного стресу / К.В. Тарасова [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 50-58
 4. Вплив порушень вуглеводного обміну та ожиріння на функціональний стан ендотелію судин різного діаметра в осіб віком понад 50 років / О.В. Коркушко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 76-84
 5. Геник С.М. Функція лімфатичного ендотелію при деяких захворюваннях / С.М. Геник // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 105-108
 6. Гіреш Й.Й. Оцінювання гендерних особливостей систолічної та діастолічної функції серця при гіпертонічній хворобі методом спекл–трекінг ехокардіографії / Й.Й. Гіреш // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 63-67
 7. Діагностичні можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо оцінки функції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії / В.Й. Целуйко [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N1 — С. 26-32
 8. Дубоссарская Ю.А. Гендерные различия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний / Ю.А. Дубоссарская, З.М. Дубоссарская // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 1. — С. 15-23
 9. Ефективність триметазидину та його вплив на метаболічні процеси в пацієнтів з ішемічною хворобою серця / Н.М. Шуба [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 39-44
 10. Іванов В.П. Зміни рівня N-кінцевого фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя / В.П. Іванов, Ю.В. Савіцька // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 59-63
 11. Іванюк Н.Б. Клінічні характеристики та якість життя пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування або стентування / Н.Б. Іванюк // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 32-42
 12. Колесникова С. Антитромботическое сопровождение ЧКВ при остром коронарном синдроме и стабильной стенокардии: о пользе и рисках современных антикоагулянтов / С. Колесникова // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 45-50
 13. Колесникова С. Статины в клинической практике: мифы и реальность / С. Колесникова // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 27-32
 14. Копиця М.П. Чинники, що впливають на рівень sST2 у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST / М.П. Копиця, О.В. Петюніна // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 31-36
 15. Кузнецов І.В. Експертні питання в кардіології: акцентна міокардит, перикардит / І.В. Кузнецов, О.Г. Почепцова // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 31-34
 16. Лебідь І.Г. Сучасний погляд на гендерні особливості у дорослих із природженими вадами серця та магістральних судин / І.Г. Лебідь // Серце і судини. — 2017. — N1 — С. 109-114
 17. Ліве передсердя, фібриляція передсердь і ризик інсульту в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіпертофією лівого шлуночка / K. Wachtell [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 99-105
 18. Лобач Л.Є. Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на ризик розвитку інфаркту міокарда / Л.Є. Лобач, В.Є. Досенко, М.М. Долженко // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 26-30
 19. Лутай М.И. Кальциноз венечных артерий и аорты у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные особенности, взаимосвязь с факторами риска / М.И. Лутай, И.П. Голикова // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 25-31
 20. Милюхина Г. Антитромботическая терапия у пациентов с фибрилляцией предсердий после ЧКВ: результаты исследования PIONEER AF–PCI / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 8-12
 21. Мицьо Н. Влияние телмисартана на суточный профиль и вариабельность АД / Н. Мицьо // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 39-44
 22. Мицьо Н. Влияние эплеренона на клинические исходы при сердечной недостаточности и гипокалиемии — результаты субанализа исследования EMPHASIS–HF / Н. Мицьо // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 13-16
 23. Можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо діагностики дисфункції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії / В. Й. Целуйко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 70-75
 24. Несукай О.Г. Зміни геометрії скорочення лівих відділів серця у хворих на гіпертонічну хворобу з різною частотою скорочень серця / О.Г. Несукай, Й.Й. Гіреш // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 64-69
 25. Особливості ремоделювання загальних сонних артерій та його взаємозв’язок зі структурними змінами лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з цукровим діабетом 2–го типу / С.М. Кожухов [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 45-53
 26. Патофізіологічні та клінічні аспекти подовженого інтервалу QT на електрокардіограмі / Т.В. Богдан [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N1 — С. 24-27
 27. Профилактика острого повреждения почек у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, перенесших чрескожное коронарное вмешательство: сравнение влияния розувастатина и аторвастатина(исследование «случай — контроль») / А.В. Шумаков [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 16-24
 28. Профіль серцево–судинного ризику та показники структурно–функціонального стану міокарда в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру / У.П. Черняга–Ройко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 54-62
 29. Севостьянова С. Влияние на функцию эндотелия и формирование неоинтимы: роль триметазидина в профилактике рестеноза в коронарном стенте / С. Севостьянова // Medicine Review. — 2017. — № 1. — С. 34-36
 30. Сичов О.С. Предиктори якості життя в пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 51-58
 31. Скибчик В.А. Метод коронарографії та стентування коронарних артерій в сучасній кардіологічній практиці / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень // Мистецтво лікування. — 2017. — № 1/2. — С. 4-14
 32. Скочко О.В. Влияние низкодозового длительного лечения азитромицином на воспалительный и атеросклеротический процессы у больных ишемической болезнью сердца / О.В. Скочко, И.П. Кайдашев // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 69-78
 33. Скрипник І.М. Вплив препарату Езафосфіна на перебіг серцевої недостатності у післяінфарктний період / І.М. Скрипник, Т.В. Дуровінська, Н. О. Люлька // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 70-71
 34. Талаева Т.В. Сосудистая кальцификация: значимость в патогенезе, диагностике, клиническом течении и прогнозе исходов атеросклероза и ишемической болезни сердца / Т.В. Талаева, В.А. Шумаков, В.В. Братусь // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 85-98
 35. Ураження серцево-судинної системи при еозинофільному гранулематозі з поліангіїтом (синдром Чарга-Стросс) / Г.В. Мостбауер [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N1- С. 12-16
 36. Урсуленко В.И. Хирургическая тактика при небольших аневризмах левого желудочка заднебазальной локализации / В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.В. Якоб // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 18-25
 37. Факторы, влияющие на функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST после ургентного первичного перкутанного коронарного вмешательства (данные годичного наблюдения) / Ю.Н. Соколов [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 15-25
 38. Целуйко В.И. Галектин-3 как биомаркер сердечной недостаточности у больных гипертрофической кардиомиопатией / В.И. Целуйко, К.Ю. Киношенко, С. Дагхар // Серце і судини. — 2017. — N 1. — С. 59-68

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (Частина 1) // Ліки України. — 2017. — № 1. — С. 6-8
 2. Ефективність різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при патології плеври специфічного і неспецифічного генезу / М.С. Опанасенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 1. — С. 27-35
 3. Макаревич А.Э. Эффекты витамина D 3 при обструктивных болезнях органов дыхания (обзор литературы) / А.Э. Макаревич // Практикуючий лікар. — 2017. — N 1. — С. 21-31
 4. Перегляд діагнозу бронхіальної астми у дорослих // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 1. — С. 34
 5. Рідкісна вада розвитку легень — артеріовенозна мальформація нижньої частки правої легені / Ю.В. Панічкін [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N 1- С. 79-83
 6. Толох О.С. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем / О.С. Толох // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 1. — С. 16-22