НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2018 р.

 1. Активність системного запалення низької градації в пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією / Л.А. Міщенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 15-21
 2. Барна О.М. Небіволол — високоселективний бета-блокатор для запобігання фатальним наслідкам артеріальної гіпертензії / О.М. Барна // Ліки України. — 2018. — N4 — С. 15-18
 3. Використання статинотерапії для первинної профілактики інсульту: аргументи «за» і «проти» / В.А. Гриб [та ін.] // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 21-28

 1. Дземан М.І. Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини / М.І. Дземан // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 52-59
 2. Дудар І.О. Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому / І.О. Дудар // Ліки України. — 2018. — N 7. — С. 28-31
 3. Застосування гіпоксично-гіперкапнічних тренувань для подолання проявів гіпервентиляційного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію: інформ. лист з проблеми «Терапія». Вип. 9. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 4. МОЗ України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки: 22 травня 2018 року // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 72-82
 5. Николаенко А.Н. Фармакологические особенности высокоэффективных лекарственных препаратов нового поколения класса ЭРБИСОЛ / А.Н. Николаенко // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 5-15
 6. Образцов В.П. Про безпосередню перкусію одним пальцем / В.П. Образцов // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 60-64
 7. Рекомендації з діагностики та лікування артеріальної гіпертензії Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ESC/TSH) 2018 р. Вибрані положення // Ліки України. — 2018. — N 7. — С. 4-6
 8. Супрун Э.В. Клиническое применение препарата Левоцин-Н / Э.В. Супрун // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 83-86
 9. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (Вибрані положеня) // Ліки України. — 2018. — N 4. — С. 4-12
 10. Хурса Р.В. Качество жизни амбулаторных пациентов с артериальной гипертензией: клинико-демографические параллели / Р.В. Хурса, И.Л. Месникова, Т.П. Павлович // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 477-491
 11. Чернишов В.А. Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за 2-е півріччя 2017 року / В.А. Чернишов // Український терапевтичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 89-91

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

 1. Анохіна Г.А. Неалкогольна жирова хвороба печінки як мультисистемне метаболічне захворювання: особливості профілактики та лікування / Г.А. Анохіна // Практикуючий лікар. — 2018. — N3 — С. 35-40
 2. Корост Я.В. Лікування гіперхолестеринемії — чи є альтернатива традиційній терапії? / Я.В. Корост // Ліки України. — 2018. — N 7- С. 32-36
 3. Образцов В.П. Про дослідження шлунка і кишок / В.П. Образцов // Практикуючий лікар. — 2018. — N 3. — С. 44-48
 4. Підгірний Я.М. Пріоритетні напрямки лікування хворих на гострий панкреатит / Я.М. Підгірний, Б.Я. Підгірний // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 3. — С. 58-63
 5. Похилько С.Ю. Застосування L-орнітин-L-аспартату (гепатокс) у клінічній практиці / С.Ю. Похилько // Практикуючий лікар. — 2018. — N 3. — С. 41-43
 6. Пат. 126070 Украина, МКИ МПК А61К31/00 А61К35/407(2015.01). Спосіб лікування неалкогольного стеатогепатиту / О.С. Хухліна [и др.]. — № 201710747; Заявл. 06.11.2017, Бюл. № 11, 2018 р. — 6 с.
 7. Степанов Ю.М. Ведення хворих на аутоімунні захворювання печінки на основі останніх рекомендацій EASL з урахуванням власного досвіду / Ю.М. Степанов, С.В. Косинська, О.В. Павленко // Патологія. — 2018. — Т. 15 N 1. — С. 101-108
 8. Туманский В.А. Дуктулярная реакция, или печеночный репаративный комплекс: иммуногистохимические особенности при циррозе печени у больных хроническим гепатитом / В.А. Туманский, С.В. Фень // Патологія. — 2018. — Т. 15 N 1. — С. 18-28

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Милюхина Г. Профилактика и лечение венозной тромбоэмболии у пациентов с выраженным дефицитом массы тела и морбидным ожирением: нужны ли особые схемы дозирования эноксапарина? / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2018. — № 3. — С. 46-52
 2. Раков О.В. Гинекомастия: этиология, патогенез, лечение / О.В. Раков, В.А. Музь // Практикуючий лікар. — 2018. — N 2. — С. 29-38

КАРДІОЛОГУ

 1. Атрощенко Е.С. «Новые ишемические синдромы» — новая цель для кардиолога. Сообщение 1 / Е.С. Атрощенко, И.С. Карпова // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 539-544
 2. Брынза М.С. Классы EHRA, дополнительный кардиоваскулярный риск и качество жизни пациентов в первые полгода после радиочастотной абляции трепетания и фибрилляции предсердий / М.С. Брынза, Н.И. Яблучанский // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 300-304
 3. Воронков Л.Г. Прогностическое значение железодефицита и показателей обмена железа у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка / Л.Г. Воронков, В.В. Горбачева, А.В. Ляшенко // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 525-537
 4. Горин Н. Метаболическая терапия сердечных заболеваний: обзор фармакологических и клинических эффектов экзогенного фосфокреатина / Н. Горин // Medicine Review. — 2018. — № 3. — С. 17-24
 5. Гребеник М.В. Прихильність до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда / М.В. Гребеник, О.І. Левчик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2018. — N 1. — С. 18-23
 6. Ємець Р.М. Комплексний підхід до лікування пацієнтів з вродженими вадами серця та порушеннями прохідності трахеобронхіального дерева у періопераційному періоді / Р.М. Ємець, Г.В. Ємець // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. — 2018. — N 2. — С. 87-90
 7. Єпанчінцева О.А. Хірургічна реваскуляризація міокарда при стабільній ішемічній хворобі серця. Quo vadis? / О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 66-79
 8. Кардіопротекція у хворих зі стабільною стенокардією: аналіз цифрової обробки електрокардіограми / В.К. Тащук [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 39-44
 9. Киндалёва О.Г. Сосудистая стенка как мишень для фармакотерапии фиксированной комбинацией розувастатина и эзетимиба у пациентов с артериальной гипертензией после перенесенного инфаркта головного мозга / О.Г. Киндалёва, Т.П. Пронько, А.В. Болтач // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 579-588
 10. Клініко–інструментальна характеристика та клінічний прогноз у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності та характеру залізодефіцитного стану / В.В. Горбачова [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 29-38
 11. Митчекно Е.И. Оптимизация антиангинальной и антигипертензивной терапии препаратом Кратал / Е.И. Митчекно // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 589-593
 12. Мицьо В. Применение аторвастатина при феномене медленного коронарного кровотока – механизмы действия и клинический эффект / В. Мицьо // Medicine Review. — 2018. — № 3. — С. 36-38
 13. Морголь А.С. Оценка связи уровня витамина D в организме с эхокардиографическими показателями у лиц с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса / А.С. Морголь, Л.В. Якубова // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 516-524
 14. Морфология Эндокарда и аквапориновая система транспорта жидкости в сердце у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца, подвергающихся операциям на клапанах сердца / Н.А. Казаева [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 454-469
 15. Ніколаєнко В. Серцево-судинні захворювання: сучасні підходи до лікування / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 16-21
 16. Определение дозы дабигатрана у пациентов после радиочастотной абляции фибрилляции предсердий в зависимости от риска развития рецидива / О.М. Корнелюк [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 433-439
 17. Отдаленные результаты изолированной реваскуляризации миокарда при умеренной ишемической митральной недостаточности / В.В. Шумовец [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 492-505
 18. Петюніна О.В. Асоціації рівня васкулоендотеліального фактора росту А з показниками гемодинаміки у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST / О.В. Петюніна, М.П. Копиця // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 5. — С. 45-53
 19. Пивовар С.М. Синдром «низького трийодтироніну» та його частота при серцевій недостатності / С.М. Пивовар // Український терапевтичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 46-51
 20. Савенко С.А. Эволюция патогенетического лечения инфаркта миокарда / С.А. Савенко, Л.З. Полонецкий, Т.Л. Денисевич // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 545-558
 21. Севостьянова С. Длительный прием тикагрелора у пациентов, перенесших инфаркт миокарда: результаты исследования и субанализа PEGASUS–TIMI 54 / С. Севостьянова // Medicine Review. — 2018. — № 3. — С. 40-45
 22. Севостьянова С. Современный взгляд на эффекты бета–адреноблокаторов в кардиологии: фокус на небиволол / С. Севостьянова // Medicine Review. — 2018. — № 3. — С. 53-60
 23. Сиволап В.Д. Ремоделювання серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда за наявності блокади лівої ніжки пучка Гіса / В.Д. Сиволап, Я.В. Земляний // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 319-323
 24. Суджаева О.А. Оптимизация выбора методов диагностики хронической ишемической болезни сердца с учетом современных рекомендаций / О.А. Суджаева, В.И. Стельмашок // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 561-570
 25. Тарасик Е.С. Предикторы развития нарушений ритма у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна и хронической ишемической болезнью сердца / Е.С. Тарасик, Н.В. Затолока // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 506-515
 26. Уровень мочевой кислоты как фактор риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания и смерти по любой причине у мужчин среднего возраста. Проспективное когортное исследование / Л.К. Нисканен [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 440-453
 27. Успешное хирургическое лечение тромбоэмболии легочной артерии при помощи эмболэктомии и аортокоронарного шунтирования / А.Н. Казанцев [и др.] // Кардиология в Беларуси. — 2018. — Том 10 № 4. — С. 571-578
 28. Целуйко В.И. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук // Ліки України. — 2018. — N 5/6. — С. 40-48

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Алгоритм лечения больных саркоидозом легких / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український терапевтичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 39-45
 2. Слєсаренко Ю.О. Особливості діагностики та лікування негоспітальної пневмонії на етапах медичної евакуації у військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції / Ю. О. Слєсаренко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 1. — С. 42-44