НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Альтабор в комплексном лечении при заболеваниях вирусной этиологии // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 68
 2. Гузій О. Перехід на класифікацію ІСРС-2: про особливості процесу з перших вуст / О. Гузій, О. Устінов // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 48-52
 3. Милюхина Г. Выбор ингибитора РААС для лечения артериальной гипертензии: новый взгляд на сравнение эффектов ИАПФ и БРА / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 34-40

 1. Рыбалко С.Л. Современное состяние химиотерапии и профилактики гриппа и ОРВИ в Украине / С.Л. Рыбалко, Д.Б. Старосила, М.П. Завелевич // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 64-67
 2. Сімейним лікарям про медичну реформу // Журнал заступника головного лікаря. — 2017. — N 6. — С. 6-9
 3. Шуба Н. М. НПВП — риски и выбор безопасной терапии / Н.М. Шуба, Т.Д. Воронова, Ю.О. Кокунов // Український ревматологічний журнал. — 2018. — № 1. — С. 16-22

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Анохіна Г.А. Особливості впливу рослинних засобів на функціональний стан кишечника при лікуванні хворих із запором / Г.А. Анохіна, В.В. Харченко, І.М. Червак // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 61-66
 2. Взаємозв’язок порушень мікробіоценозу кишечника із сироватковим рівнем серотоніну у хворих на діабетичну ентеропатію / І.М. Скрипник [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 16-21
 3. Вірстюк Н.Г. Прогностичне значення шкали CLIF-C-ACLF щодо короткострокової смертності при алкогольному цирозі / Н.Г. Вірстюк, Н.О. Сливка // Запорожкий медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2- С. 178-181
 4. Губська О.Ю. Функціональна диспепсія та імунна дисфункція: сучасні уявлення про патогенетичні механізми розвитку / О.Ю. Губська, Т.С. Альянова // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 94-101
 5. Дядык Е.А. Глубокий кистозный гастрит: обзор литературы и клинико-морфологическое наблюдение / Е.А. Дядык, Н.Б. Губергриц, Н.В. Беляева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 80-87
 6. Журавльова Л.В. Медикаментозно-індуковані ураження печінки: тактика діагностики і лікування / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 47-52
 7. Зв’язок між індексом маси тіла та співвідношенням Firmicutes і Bacteroidetes у мікробіомі кишечника дорослого населення України / О.К. Коляда [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 39-44
 8. Пасієшвілі Л.М. Поліморфізм гена лактази та перебіг хронічного панкреатиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Л.М. Пасієшвілі, Т.І. В’юн // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 22-26
 9. Проблемні питання сучасної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: роль і місце прокінетиків / І.Г. Палій [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 67-73
 10. Рудіченко В.М. Випадок візуалізованого гіперпневматозу товстого кишечника, який супроводжується розгорнутою клінічною симптоматикою, спричиненою синдромом Хілаідіті та доліхосигмою / В.М. Рудіченко, Т.О. Лебідь // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 88-93
 11. Ткач С.М. Практические подходы к оптимизации диагностики и лечения инфекции Helicobacter pylori в Украине / С.М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 74-79
 12. Фадеенко Г.Д. Эффективность и безопасность адеметионина при коррекции функции печени у пациентов со стеатогепатитом. Результаты открытого сравнительного постмаркетингового исследования / Г.Д. Фадеенко, А.Е. Гриднев // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 7-15
 13. Фадєєнко Г.Д. Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту / Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова, Т. А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 1. — С. 53-60

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Thomas D. JB Тиреотоксикоз при сахарном диабете 1 типа может быть похож на расстройство пищевого поведения / D.JB Thomas // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 74-78
 2. Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы / Р.В. Янко [и др.] // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 71-77
 3. Инновационные технологии в лечении сахарного диабета — 2017 // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 55-57
 4. Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу Міжнародної федерації діабету (редакційний огляд) // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 24-36
 5. Маньковский Б. Возможности современной инсулинотерапии: выбор базального инсулина / Б. Маньковский // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 20-23
 6. Маньковський Б. Нові можливості комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу / Б. Маньковський // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 11-18
 7. Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму — 308 G › A гена фактору некрозу пухлин-? (TNF-?) / Ю.І. Караченцев [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 29-41
 8. Обновление стандартов медицинской помощи при диабете Американской диабетической ассоциации — 2018 // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 52-54
 9. Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози / Т.Л. Архипкіна [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N1 — С. 7-15
 10. Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы / И.В. Чернявская [и др.] // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 62-70
 11. Стандарти медичної допомоги при діабеті — 2017, Американська діабетична асоціація // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 6. — С. 37-51
 12. Тихонова Т.М. Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету / Т.М. Тихонова, Ю.М. Смілка, О.О. Хижняк // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N1 — С. 42-48
 13. Чумак С.А. Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы) / С.А. Чумак // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N1 — С. 92-105
 14. Що таке вроджений гіпотиреоз? / підгот.: Будрейко О.А. // Український журнал дитячої ендокринології. — 2017. — N 3/4. — С. 66-67

КАРДІОЛОГУ

 1. Барна О.М. Додаткові можливості зофеноприлу в кардіології / О.М. Барна // Ліки України. — 2018. — N — С. 25-27.
 2. Березуцкий В.И. Электрокардиография в диагностике аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка / В.И. Березуцкий // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 70-79
 3. Гарміш О.О. Інформативність шкал-калькуляторів оцінки 10-річного ризику серцево-судинних захворювань у жінок, хворих на ревматоїдний артрит / О.О. Гарміш, В.Г. Левченко // Український ревматологічний журнал. — 2018. — № 1. — С. 30-34
 4. Генш Н. Блокаторы рецепторов ангиотензина II в лечении и профилактике заболеваний: кардио- и ренопротекторные свойства телмисартана / Н. Генш // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 29-33
 5. Генш Н. Основные ориентиры в выборе оптимального антикоагулянта для лечения инфаркта миокарда в свете современных рекомендаций / Н. Генш // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 52-56
 6. Гострий коронарний синдром, зумовлений м’язовим містком: електрокардіографічні та коронароангіографічні ознаки / Ю.Г. Кияк [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 66-69
 7. Гузій О.В. Зміни реактивності показників серцевого ритму на кероване дихання при тренуванні загальної витривалості / О.В. Гузій // Запорожкий медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 1- С. 36-40
 8. Іванов В.П. Антиаритмічна ефективність і безпечність препаратів 1C класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь / В.П. Іванов, Т.Д. Данілевич // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 43-49
 9. Милюхина Г. Взаимосвязь между остаточной реактивностью тромбоцитов и результатами деэскалации двойной антитромбоцитарной терапии после ОКС: данные анализа исследования ТОРIС / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 43-46
 10. Милюхина Г. Использование новых пероральных антикоагулянтов при фибриляции предсердий: практическое руководство EHRA (2018) / Г. Милюхина // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 7-14
 11. Мицьо Н. Петлевые диуретики при сердечной недостаточности: фокус на торасемид / Н. Мицьо // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 21-26
 12. Ніколаєнко В. Ішемічна хвороба серця: сучасні підходи до лікування / В. Ніколаєнко // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 8-12
 13. Новицька А.В. Урсодезоксихолієва кислота в практиці кардіолога / А.В. Новицька, О.О. Погребняк, М.О. Одинець // Ліки України. — 2018. — N1 — С. 19-23.
 14. Особенности диагностики ишемической болезни сердца. Ложноположительные и ложноотрицательные пробы с физической нагрузкой / В.В. Бугаенко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 57-65
 15. Профиль фармакодинамических эффектов при замене тикагрелора на клопидогрель у пациентов с ИБС: результаты исследования SWAP-4 // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 51
 16. Сичов О.С. Контроль синусового ритму, прихильність до рекомендацій з антикоагулянтної терапії та ризик серцево–судинної смерті в пацієнтів з фібриляцією – тріпотінням передсердь неклапанного походження / О.С. Сичов, А.О. Бородай, Е.С. Бородай // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 32-40
 17. Тромбоз Синуса Вальсальвы (клиническое наблюдение) / B.В. Сыволап [и др.] // Запорожкий медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N1 — С. 133-137
 18. Целуйко В.Й. Вплив феномена невідновленого кровотоку після черезшкірного коронарного втручання на найближчий та довгостроковий прогноз у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (за результатами дослідження) / В.Й. Целуйко, М.М. Дьолог, О.А. Леоненко // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 24-31

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Вплив N-ацетилцистеїну на перебіг хронічного бронхіту або загострення хронічного обструктивного захворювання легень: метааналіз // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 1- С. 37
 2. Вплив муколітиків на загострення хронічного обструктивного захворювання легень: попарний та мережевий метааналіз // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 1- С. 37
 3. Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N1 — С. 30-36
 4. Дзюблик Я.О. Алгоритм етіологічної діагностики вірусно-бактеріальної негоспітальної пневмонії у мобілізованих для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції / Я.О. Дзюблик, Ю.О. Слєсаренко, Г.Б. Капітан // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 35-38
 5. Лікування загострень хронічного обстуктивного захворювання легень: загальні ключові аспекти (Global iniative for chronic obstructive lung disease, 2017) Частина 5 // Ліки України. — 2018. — N 1- С. 6-8.
 6. Попенко Н.В. Клініко-лабораторні аспекти діагностики та лікування інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень у пенсіонерів Міністерства оборони України / Н.В. Попенко, Ж.В. Собкова // Запорізький медичний журнал. — 2018. — Том 20 N1 — С. 69-75
 7. Рідкісний випадок гігантського загрудинного зобу / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N — С. 57-61
 8. Случай остеопластической пневмопатии: результаты трехлетнего наблюдения / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 53-56
 9. Фещенко Ю.І. Стан механіки дихання у хворих на бронхообструктивні захворювання / Ю.І. Фещенко, К.В. Назаренко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 17-22
 10. Эффективность и переносимость азатиоприна, лефлуномида и метотрексата у больных саркоидозом легких с противопоказаниями к назначению или серьезными побочными действиями глюкокортикостероидов / В.К. Гаврисюк [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 4- С. 23-29