НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2019 р.

 1. Андриевская С.А. Нерешенные вопросы лечения артериальной гипертензии и что предпринять / С.А. Андриевская, В.К. Кротенко // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 80-88
 2. Артеріальна гіпертензія. Стандарти надання медичної допомоги лікарями первинної ланки (за матеріалами Настанови Європейського товариства з артеріальної гіпертензії/Європейського товариства кардіологів (ESC/ESH) 2018 р. з лікування артеріальної гіпертензії // Український медичний часопис. — 2018. — № 5/Т.1. — С. 50-58
 3. В очікуванні епідемії грипу: як швидко та надійно встановити діагноз? // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 30-31
 4. Вакцинація від грипу – сучасний стан проблеми / О.В. Оніськова [ та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 4. — С. 28-31
 5. Валігура М.С. Вплив L-аргініну аспартат на плазмовий гемостаз у пацієнтів з гіпертонічною хворобою II стадії із супутньою гіперурикемією / М.С. Валігура // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 75-79
 6. Гузій О. Фінансовий план діяльності закладів первинної медичної допомоги: запровадження, реалізація, звітність / О. Гузій // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 34-36
 7. Дзяк Л.А. Тревожные расстройства в общеврачебной практике / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Сімейна медицина. — 2018. — № 4. — С. 50-55
 8. Жарінова В.Ю. Прогностичне значення основних факторів кардіоваскулярного ризику у людей з ішемічною хворобою серця віком понад 60 років / В.Ю. Жарінова, І.С. Шаповаленко, Г.П. Войнаровська // Сімейна медицина. — 2018. — № 4. — С. 70-73
 9. Журавльова Л.В. НПЗП-гастропатії в практиці сімейного лікаря / Л.В. Журавльова, М. О. Олійник // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 48-53
 10. Зубченко С.О. Оцінювання якості життя пацієнтів із пилковою алергією до та після курсу сублінгвальної імунотерапії / С.О. Зубченко, С.Р. Маруняк // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 210-214
 11. Ковалёв А. Европейская модель украинского скрининга: роль государства, врача и пациента / А. Ковалёв // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 4-7
 12. Мельник А. Хворобі легше запобігти: профілактика грипу й ГРВІ / А. Мельник // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 11. — С. 26-29
 13. Неспецифічний виразковий коліт у практиці сімейного лікаря / Л.В. Хіміон [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 5-9
 14. Палатная Л.А. Предполагаемый пик сезона гриппа: что нового? / Л.А. Палатная // Мистецтво лікування. — 2018. — № 7/8. — С. 28-35
 15. Посадова інструкція лікаря-терапевта терапевтичного відділення (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров’я. — 2018. — N 11. — С. 49-52
 16. Проект закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 12-22
 17. Роль первинної ланки в організації профілактичих заходів, заснованих на доказах / В.М. Лехан [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 27-31
 18. Сова С.Г. Резистентность к пробиотикам и способы ее преодоления / С.Г. Сова // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 17-20
 19. Труш Е. Личный бренд врача: технологии. Шаг 3. Упаковка бренда / Е. Труш // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 36-38
 20. Устінов О. Успішний лікар первинки: як ним стати в Україні / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 89
 21. Харванегг К. Сучасні можливості мультикомпонентної діагностики алергії: здобутки та перспективи / К. Харванегг, С. Юр’єв // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 8. — С. 36-38
 22. Харченко Н.В. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги / Н.В. Харченко // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 10-14
 23. Центр первинної медико-санітарної допомоги як форма організації сімейної медицини об’єднаної територіальної громади / Л.В. Глушко [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 23-26
 24. Черкашина Л.В. Діагностичні технології та їхня реалізація у пацієнт-орієнтованій стратегії ведення хворих на хронічні дерматози: інноваційне наповнення типових задач діяльності лікаря загальної практики-сімейна медицина / Л.В. Черкашина // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 66-69
 25. Черкашина Л.В. Оцінювання якості медичної допомоги на первинному етапі її надання: обсяги використання діагностичних заходів у хворих на псоріаз / Л.В. Черкашина // Сімейна медицина. — 2018. — № 4. — С. 100-104
 26. Шевченко А. Нейропатия: что важно знать терапевту и семейному врачу / А. Шевченко // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 24-26
 27. Шекера О. Високорозвинена сімейна медицина — основа ефективної системи охорони здоров’я будь-якої країни / О. Шекера // Участковый врач. — 2018. — N 9. — С. 1
 28. Шекера О.Г. Лідер розвитку первинної медичної допомоги в Україні – Інститут сімейної медицини / О.Г. Шекера // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 10-11
 29. Як досягнути цільового рівня артеріального тиску за Європейськими рекомендаціями 2018 року? Резервні можливості фітомолекул / М.М. Долженко [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 41-46

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. de Pretis N. Гипертриглицеридемический панкреатит: эпидемиология, патофизиология и лечение / Pretis N. de, A. Amodio, L. Frulloni // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 10-17
 2. Анохіна Г.А. Синдром підвищеної кишкової проникності: акцент на мікробіоту / Г.А. Анохіна // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 85-89
 3. Бабак О.Я. Роль пентраксину-3 та нових неінвазивних методів у діагностиці неалкогольного стеатогепатиту / О.Я. Бабак, Т.М. Голенко // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 124-128
 4. Бобро Л.Н. Особенности микробного пейзажа при нестероидиндуцированных гастропатиях у больных сахарным диабетом / Л.Н. Бобро, Т.В. Головко // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 37-41
 5. Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням / О.Г. Курінна [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 42-47
 6. Вьюн Т.И. Приоритеты диагностического поиска остеопенических состояний у пациентов с хроническим панкреатитом и гипертонической болезнью / Т.И. Вьюн, Л.М. Пасиешвили // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 14-20
 7. Гонцарюк Д.О. Про особливості харчування пацієнтів із хронічним панкреатитом у ремісії / Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 36-40
 8. Дорофеев А.Э. Синдром раздраженной кишки в молодом возрасте: роль «Салофалька» в лечении / А.Э. Дорофеев, Н.Н. Руденко, Ю.В. Жигаль // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 67-73
 9. Журавльова Л.В. Pідкісне судинне ураження товстої кишки / Л.В. Журавльова, О.І. Цівенко, О.В. Лахно // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 117-123
 10. Журавльова Л.В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в осіб з метаболічним синдромом: особливості перебігу та сучасні підходи до лікування / Л.В. Журавльова, М.В. Філоненко // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 90-95
 11. Звягинцева Т.Д. Механизмы развития синдрома раздраженного кишечника и лечение абдоминальной боли в свете Римских критериев IV / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 74-82
 12. Звягинцева Т.Д. Хронический запор: механизмы развития и тактика лечения / Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 45-50
 13. Клиническое наблюдение ложноположительной реакции Вассермана при аутоиммунном гепатите в сочетании с антифосфолипидным синдромом / Н.Б. Губергриц [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 105-116
 14. Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця / Г.Д. Фадєєнко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 7-13
 15. Міщук В.Г. Базальний та постпрандіальний рівень греліну і характер харчової поведінки у хворих із синдромом подразненої кишки із запорами на тлі ожиріння різного ступеня / В.Г. Міщук, Г.В. Григорук // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 30-35
 16. Нецирротическая портальная гипертензия: клинический случай и обзор литературы / Н.Б. Губергриц [и др.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 54-74
 17. Обоснование применения урсодезоксихолевой кислоты в лечении неалкогольного стеатогепатита / Н.Б. Губергриц [и др.] // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 78-83
 18. Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом / Г.Д. Фадєєнко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 29-36
 19. Плотникова Е.Ю. Антибиотики как модуляторы кишечной микробиоты: между добром и злом / Е.Ю. Плотникова, Ю.В. Захарова // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 63-72
 20. Синдром галитоза в клинической практике / Н.Б. Губергриц [и др.] // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 73-77
 21. Смирнова В.И. Биорегуляционный подход — дополнительные возможности в лечении заболеваний печени / В.И. Смирнова // Мистецтво лікування. — 2018. — № 7/8. — С. 17-22
 22. Современные представления о функциональном панкреатическом расстройстве сфинктера Одди / Н.Б. Губергриц [и др.] // Вестник Клуба Панкреатологов. — 2019. — № 1. — С. 30-35
 23. Соломенцева Т.А. «Аденомак» — новые возможности в лечении заболеваний печени / Т.А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 51-52
 24. Соломенцева Т.А. Рекомендации Объединенной европейской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита / Т.А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3. — С. 78-93
 25. Хамрабаева Ф.И. Роль эмоциональных и вегетативных расстройств в хронизации язвенной болезни двенадцатиперстной кишки / Ф.И. Хамрабаева // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 13-16
 26. Харченко В.В. Вибір гепатопротектора при мультиморбідних захворюваннях гепатобіліарної системи / В.В. Харченко, Г.А. Анохіна // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 4. — С. 36-42

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. «Санофі» представляє результати першого прямого дослідження, в якому порівнюється препарат Тожео® з інсуліном деглюдек // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 12-14
 2. Влияние комбинированной терапии на уровень глюкозы и липидный профиль у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / Е.П. Федорова [и др.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 5. — С. 124-127
 3. Гарницкая А.В. Применение метаболической терапии в патогенетическом лечении пациентов с синдромом диабетической стопы / А.В. Гарницкая // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 4. — С. 356-361
 4. Колесникова Е.В. Место урсодезоксихолевой кислоты у пациентов с инсулинрезистентностью / Е.В. Колесникова // Мистецтво лікування. — 2018. — № 7/8. — С. 9-16
 5. Лучицький В.Є. Діагностика та лікування тестостеронової недостатності в чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу / В.Є. Лучицький // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 4. — С. 314-322
 6. Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина (часть 2) / Н.Д. Тронько [и др.] // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 4. — С. 341-355
 7. Стельмах Г.О. Випадок гіперкальціємії, що викликав значні труднощі в діагностиці / Г.О. Стельмах, О.М. Баркар // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 4. — С. 337-339

КАРДІОЛОГУ

 1. Аксьонов Є.В. Чинники ризику ускладнень під час реканалізації хронічних оклюзій коронарних артерій у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / Є.В. Аксьонов // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 74-78
 2. Амосова Е.Н. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса: фантом или реальный самостоятельный синдром с «собственным лицом»? / Е.Н. Амосова // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 7-13
 3. Веремчук С.Ф. Вплив дистанційного ішемічного прекондиціонування на динаміку вмісту тропоніну I у пацієнтів з тяжкими формами гострого коронарного синдрому під час стентування вінцевих артерій / С.Ф. Веремчук, Д.О. Дзюба, О.А. Лоскутов // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 68-73
 4. Вікові та гендерні відмінності фенотипу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / К.М. Амосова [та ін.] // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 53-61
 5. Воронков Л.Г. Обґрунтування та результати корекції когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка за допомогою комбінації мельдонію та гамма-бутиробетаїну / Л.Г. Воронков, А.С. Солонович, А.В. Ляшенко // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 62-67
 6. Гострий інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: можливість та доцільність кардіопротекції / Ю.М. Мостовой [та ін.] // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 34-39
 7. Григорійчук В.І. Загальний артеріальний стовбур: патоморфологічні зміни неоперованої вади серця в дорослому віці / В.І. Григорійчук, Ю.І. Кузик, О.І. Бойко // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 259-264
 8. Клінічна характеристика і виживаність госпіталізованих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від динаміки азотовидільної функції нирок за період подолання клінічної декомпенсації / Л.Г. Воронков [та ін.] // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 27-33
 9. Місце допплерівської флоуметрії у визначенні та оцінці характеристик кровотоку в судинах передньої черевної стінки при проведенні ліпоабдомінопластики / О.В. Панчук [та ін.] // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 40-44
 10. Осадчий А. Ишемическая болезнь сердца. Рекомендации по реваскуляризации 2018 г. / А. Осадчий // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 5. — С. 91-96
 11. Петюніна О.В. Прогностичне значення розчинного ST2 як предиктора пізнього ремодулювання лівого шлуночка після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST / О.В. Петюніна, М.П. Копиця, О.Є. Березін // Серце і судини. — 2018. — № 4. — С. 89-96
 12. Стабільна ішемічна хвороба серця / О.Б. Ященко [та ін.] // Сімейна медицина. — 2018. — № 4. — С. 5-15

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. Можливості біологічної терапії у веденні хворих на бронхіальну астму / Н.В. Чернюк [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 8. — С. 7-14
 2. Речкина Е.А. Новые возможности лечения бронхообструктивного синдрома при респираторных инфекциях / Е.А. Речкина // Мистецтво лікування. — 2018. — № 7/8. — С. 23-27
 3. Ходош Э.М. Бронхоэктазы, или бронхоэктатическая болезнь / Э.М. Ходош // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2018. — N 8. — С. 15-24