НА ДОПОМОГУ ТЕРАПЕВТУ/СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2019 р.

 1. Ефективність застосування антилейкотрієнових препаратів в терапії алергічних захворювань / С. В. Маргітіч [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 45-46
 2. Матюха Л. Ф. Особливості психологічного аспекту роботи медиків первинного контакту при наданні паліативної допомоги пацієнту та його родині / Л. Ф. Матюха, Н. В. Медведовська, Л. Г. Матвієць // Міжнародний журнал Реабілітація та паліативна медицина. – 2018. – N 1. – С. 24-30
 3. Молекулярна діагностика алергії як компонент сучасного методичного підходу у діагностиці алергічної патології / О. В. Ізмайлова [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 21-22
 4. Особливості діагностики алергії до кліщів домашнього пилу / С. О. Зубченко [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 34-35
 5. От понимания патогенеза развития аллергических заболеваний к повышению эффективности их лечения / А. Н. Гольцев [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 38-39
 6. Пилецкий А. М. Лечение больных поллинозом, протекающего на фоне дисбиоза кишечника / А. М. Пилецкий, Л. И. Романюк, А. Р. Левченко // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 26-27
 7. Показатели клеточного и гуморального звена иммунитета у пациентов с хронической спонтанной крапивницей / Т. Н. Бондаренко [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 4-5
 8. Показатели нарушения толерантности к гистамину у пациентов с хронической спонтанной крапивницей / Т. Н. Бондаренко [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 20-21
 9. Применение внутривенного иммуноглобулина в комплексном лечении хронической аутоиммунной крапивницы / Т. Н. Бондаренко [и др.] // Імунологія та алергологія. –  2018. – N Дод. 1. – С. 11-12
 10. Сірчак Є. С. Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз на фоні комплексної терапії із використанням урсодезоксихолевої кислоти / Є. С. Сірчак, С. М. Опаленик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 127-131

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГУ

 1. Бабінець Л. С. Якість життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із вірусним гепатитом С / Л. С. Бабінець, О. Р. Шайген, Г. О. Хомин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 38-43
 2. Дисбаланс калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця / Л. С. Бабінець [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 36-37
 3. Дислілідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету / Л. С. Бабінець [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 44-49
 4. Коваль В. Ю. Застосування Bacillus clausii при хронічному панкреатиті / В. Ю. Коваль, Е. Й. Архій, С. С. Чундак // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 90-93
 5. Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на неалкогольну хворобу печінки із супутнім цукровим діабетом / О. С. Хухліна [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 137-140
 6. Москаль О. М. Гепатогенна виразка та виразкова хвороба дванадцятипалої кишки: особливості психоемоційного статусу хворих / О. М. Москаль, Е. Й. Архій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 104-108
 7. Півторак К.В. Прогнозування ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / К. В. Півторак, І. В. Феджага // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 110-117
 8. Павловський С.А. Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 / С. А. Павловський // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 103-109
 9. Сірчак Є. С. Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит та атеросклероз на фоні комплексної терапії із використанням урсодезоксихолевої кислоти / Є. С. Сірчак, С. М. Опаленик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 127-131
 10. Сірчак Є. С. Ерадикація Helicobacter pylori у хворих на хронічний гастрит та цукровий діабет ІІ типу / Є. С. Сірчак, С. В. Пацкун // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 132-136

ЕНДОКРИНОЛОГУ

 1. Еременко Г. В. Роль аллергенов в прогрессировании ожирения и гипергликемии у больных бронхиальной астмой / Г. В. Еременко, Т. В. Бездетко // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 10-11
 2. Методы диагностики больных хроническим аутоиммунным тиреоидитом / А. П. Бурба [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 5-7
 3. Морфологическая и молекулярная диагностика опухолей щитовидной железы в соответствии с международными протоколами и рекомендациями / О. Н. Сулаева [и др.] // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018. – N 1. – С. 7-14
 4. Нечай О. П. Зниження частоти післяопераційної гіпокальцемії у пацієнтів з дифузним токсичним зобом шляхом усунення дефіциту вітаміну D на доопераційному етапі / О. П. Нечай, О. А. Товкай, С. М. Черенько // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018. – N 1. – С. 44-49
 5. Ожиріння в дітей – визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 1) / D. M. Styne [та ін.] ; переклад Н. Б. Зелінська // Клін. ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2018. – N 1. – С. 91-105
 6. Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / М. О. Павловська // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 95-102
 7. Патогенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому ускладненого хронічною вінцевою (ішемічною) хворобою серця / Р. Я. Дутка [та ін.] // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 10-15
 8. Перцева Н. О. Порівняльний аналіз якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу в залежності від методів лікування / Н. О. Перцева, Л. О. Хрустальова // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 19-20
 9. Стан функціонального ниркового резерву у хворих на цукровий діабет 2-го типу / І. І. Топчій [та ін.] // Експерим. і клініч. медицина. – 2018. – N 2/3. – С. 88-93

КАРДІОЛОГУ

 1. Relation of body mass index to postoperative atrial fibrillation / A. C. Iliescu [et al.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 17-22
 2. Аналіз медикаментозного лікування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця до і після хірургічної реваскуляризації міокарда / О. Й. Жарінов [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 14-20
 3. Анатомія коронарних артерій при коригованій транспозиції магістральних артерій / О. В. Стогова [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 44-49
 4. Анемії в ракурсі проблеми хронічної серцевої недостатності: патогенез і лабораторна діагностика / В. П. Іванов [та ін.] // Львів. мед. часопис. –  2018. – Том 24 N 2. – С. 69-76
 5. Вакалюк І.І. Стан психічного здоров’я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки / І. І. Вакалюк // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 3-8
 6. Васкес Абанто А. Э. Вопросы лечения артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом / Абанто А. Э. Васкес, Абанто Х. Э. Васкес // Кардиология: от науки к практике. – 2018. – N 4. – С. 54-71
 7. Влияние угла между шунтом и коронарной артерией на объемную скорость кровотока через коронарный анастомоз / С. С. Галич [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 50-56
 8. Галушко О. А. Розчин ГІК (глюкозо-інсулін-калієва суміш) у кардіології: за і проти / О. А. Галушко // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 4. – С. 33-35
 9. Динаміка структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців в залежності від проведення перкутанної ангіопластики / В. П. Іванов [та ін.] // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 4-9
 10. Долженко М. М. Когнітивна дисфункція та її взаємозв’язок із серцево-судинними захворюваннями / М. М. Долженко, О. О. Нудченко // Ліки України. – 2018. – N 9/10. – С. 13-16
 11. Жерко О. М. Хроническая сердечная недостаточность и ремоделирование сердца при диастолической дисфункции левого желудочка / О. М. Жерко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 4. – С. 6-11
 12. Заболевания сердца у женщин, ассоциированные с беременностью / Ю. В. Давыдова [и др.] // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 4. – С. 33-37
 13. Застосування стрес-тестів при сцинтиграфічному дослідженні перфузії міокарда / М. В. Сатир [та ін.] // Укр. радіол. журн. – 2018. – Т. 26 N 3. – С. 190-195
 14. Іванов В. П. Вплив блокатора мінералокортикоідних рецепторів еплеренону на динаміку структурно-функціонального стану міокарда в пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда через з та 6 місяців лікування / В. П. Іванов, О. В. Щербак, В. Ю. Масловський // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 3. – С. 17-23
 15. Інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST: питання маршрутизації, вибір стратегії реперфузії, роль тромболітичної терапії (за матеріалами оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2017 року) / підгот. К. О. Міхалєв // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 47-58
 16. Інфаркт міокарда та серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року / підгот. Л. Оніщук // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 64-68
 17. Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC 2018) / М. М. Долженко [та ін.] // Ліки України. – 2018. – N 8. – С. 4-10
 18. Коморовський Р. Р. Коморбідність і ризик серцевих подій у хворих із гострим коронарним синдромом / Р. Р. Коморовський // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 37-43
 19. Метаболічні ефекти корвітину і тівортіну у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу / В. В. Бойко [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – N 1. – С. 50-54
 20. Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця / О. М. Грицай [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 5-13
 21. Мультидисциплинарные аспекты сердечно-сосудистой патологии : IV научно-практическая конференция, 27 апреля, Киев / подгот. Д. Молчанов // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 59-64
 22. Недашківський С. М. Шлуночкові аритмії: діагностика та інтенсивна терапія / С. М. Недашківський, О. А. Галушко // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 4. – С. 36-39
 23. Предиктори виникнення пізніх ускладнень після аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / І. В. Шклянка [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 5-16
 24. Редкий случай рецидивирующего полихондрита с поражением аортального клапана / Н. В. Бортняк [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 36-41
 25. Рекомендации Американской кардиологической ассоциации и Американской ассоциации инсульта от 2018 года по ранней стратегии ведения пациентов с острым ишемическим инсультом  // Ліки України. – 2018. – N 9/10. – С. 6-11
 26. Рудень В. В. Прогностичні тенденції у стані захворюваності населення України гострим інфарктом міокарду на період до 2030 року / В. В. Рудень, Н. Ф. Тімченко, І. М. Ковальська // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 50-57
 27. Ружанська В. О. Щодо біомаркерного контролю лікування есенціальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності / В. О. Ружанська, В. М. Жебель // Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 4. – С. 21-25
 28. Сабадаш В. Е. Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса / В. Е. Сабадаш, Н. М. Горобец, А. В. Базилевич // Ліки України. – 2018. – N 8. – С. 30-33
 29. Скибчик В. А. Клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій / В. А. Скибчик, Ю. П. Мелень // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 21-28
 30. Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана / О. М. Біловол [та ін.] // Ліки України. – 2018. – N 8. – С. 51-56
 31. Фібриляція передсердь при гострому коронарному синдромі: клініко-анамнестичні особливості та вплив на перебіг / В. Й. Целуйко [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – N 1. – С. 29-36
 32. Храмцова В.В. Кардиологический больной в ситуации медико-социальной экспертизы / В. В. Храмцова // Медична психологія. – 2018. – Том 13 N 4. – С. 3-7
 33. Чернюк С. В. Опрацювання нових підходів до діагностики дифузного міокардиту та дилатаційної кардіопатії / С. В. Чернюк, А. С. Козлюк // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 3. – С. 10-16
 34. Шелест Б. О. Перспективи застосування медикаментозних комбінацій в лікуванні артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією / Б. О. Шелест // Пробл. ендокринної патології. – 2018. – N 3. – С. 38-44

ПУЛЬМОНОЛОГУ

 1. “Бронхіальна астма, алергія, клінічна та лабораторна імунологія – сьогодення та перспектива” (до 100-річчя заснування національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика) : науково-практична конференція з міжнародною участю, 29-30 березня 2018 року, Україна, м. Київ // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 4-34
 2. Дослідження коморбідності у хворих на бронхіальну астму з важким перебігом захворювання / Г. В. Єрьоменко [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 5-6
 3. Мельник О.Б. Ендотеліальна дисфункція та морфофункціональні властивості еритроцитів у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів / О. Б. Мельник // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17 № 1. – С. 76-80
 4. Рекалова О. М. Зв’язок мікробіому дихальних шляхів з грибковою алергією та фактори, що впливають на його формування у хворих на бронхіальну астму / О. М. Рекалова, Л. В. Петренко // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 27-28
 5. Ткаченко О. Я. Вивчення ефективності бета-2-агоністів тривалої дії у профілактиці бронхіальної обструкції, індукованої фізичним навантаженням у дітей з бронхіальною астмою / О. Я. Ткаченко // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод.2. – С. 42-43
 6. Хронічне обструктивне захворювання легень та серце: здобутки та питання сьогодення / Ю. М. Мостовой [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2018. – N 4. – С. 56-61
 7. Чернюк Н. В. Сучасні аспекти діагностики та лікування бронхіальної астми і алергічного риніту у фокусі генетичного портретування / Н. В. Чернюк // Імунологія та алергологія. – 2018. – N Дод. 1. – С. 31-32
 8. Чи впливає показник маси тіла дитини при народженні на персистування бронхіальної астми у періоді шкільного віку? / Є. П. Ортеменка [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 № 1. – С. 86-94