НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

 1. Бабій Л.М. Діастолічна функція лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця (за даними радіонуклідної вентрикулографії) / Л.М. Бабій, Н.П. Строганова, Ю.О. Хоменко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 186-189
 2. Вінніков В.А. Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні / В.А. Вінніков, Г.В. Кулініч, І.Ю. Чернявський // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 215-224
 3. Изготовление тонкопленочных радиационно-защитных материалов / М. И. Хворостенко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 225-230

 1. Колесник М. Современные аспекты профессионального радиогенного рака в Украине / М. Колесник // Український медичний часопис. — 2017. — № 5. — С. 50-51
 2. Комбинированные операции при местно-распространенном раке щитовидной железы / И.В. Дейнеко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 243-246
 3. Король П.О. Радіонуклідні методи дослідження в діагностиці параендопротезних ускладнень у хворих з ураженням кульшових та колінних суглобів різного ґенезу / П.О. Король // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 194-197

 1. Куцак А.В. Вивчення рівнів і структури доз опромінення населення від природної радіації / А.В. Куцак, А.І. Севальнєв, М.І. Костенецький // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N — С. 88-92
 2. Мазур A.Г. Гастросцинтиграфические признаки моторно-эвакуаторных нарушений желудка / A.Г. Мазур, Е.В. Миронова, М.Н. Ткаченко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 202-205
 3. Метод эндоваскулярного способа ингибиции неоваскуляризации местно-распространенного рака грудной железы (состояние проблемы) / А.А. Супруненко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 179-185
 4. Порядок встановлення зв’язку захворювання з умовами праці у робітників, які мають контакт із джерелами іонізуючих випромінювань / С.І. Ткач [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 247-250
 5. Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісткової системи в поєднанні з хірургічним лікуванням, хіміотерапією та із застосуванням бісфосфонатів / Г.В. Грушка [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 234-237
 6. Стандартизований протокол опису результатів сцинтиграфічних досліджень головного мозку з перфузійними радіофармпрепаратами / Т.Г. Новікова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 238-242
 7. Терапевтичний патоморфоз раку яєчників залежно від технології проведення неоад’ювантної хіміотерапії / О.А. Міхановський [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 210-213
 8. Ткаченко М.М. Застосування остеосцинтиграфії для діагностики остеосарком / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, А.В. Макаренко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 206-209
 9. Фактор росту ендотелію судин та вміст ендостатину у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при променевій терапії / В.В. Карвасарська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 173-178
 10. Фенотипічні особливості популяції тиреоцитів рецидивуючих папілярних карцином щитоподібної залози з повторним метастазуванням / Г.В. Зелінська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 190-193