НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

лор

інформаційний список

Вип.6 2017 р.

 1. Безега М.И. Этиологический и патогенетический подход к лечению больных острым мастоидитом / М.И. Безега // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N4 — С. 57-63
 2. Березняков И.Г. Антибактериальная терапия тонзиллофарингита [Электронный ресурс] / И.Г. Березняков, Ю.В. Левадная // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 4. — С. 81-88
 3. Ведення пацієнтів із гострим риносинуситом (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит», адаптована версія) // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N3- С. 30-33

 1. Герасимюк М.І. Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх співвідношення з елементами цитокінового спектру при різних методах лікування хворих на хронічний тонзиліт / М.І. Герасимюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N4 — С. 89-97
 2. Гребень Н.И. Микробный пейзаж при острых бактериальных и хронических риносинуситах / Н.И. Гребень, Ю.Е. Еременко, С.И. Сиделова // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 165-171
 3. Гребень Н.И. Роль бактериальных биопленок в формировании воспалительных процессов в среднем ухе и верхних дыхательных путях / Н.И. Гребень, Ю.Е. Еременко, В.С. Долдова // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 248-254
 4. Гринько І.І. Порівняльна оцінка стану слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит за даними інфляційно-дефляційного тесту та проби Вальсальва / І.І. Гринько, О.М. Борисенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 3- С. 45-50
 5. Еременко Ю.Е. Алгоритм диагностичекого обследования пациентов с хроническим полипозным риносинуситом / Ю.Е. Еременко // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 185-193
 6. Заболотний Д.І. Результати лікування хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та наявністю вушного шуму і без нього у віддаленому періоді / Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, А.Ю. Шидловський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 3- С. 51-61
 7. Запорощенко А.Ю. К вопросу о тактике хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом / А.Ю. Запорощенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 3- С. 88-93
 8. Кошель И.В. Особенности СКТ-семиотики полипозного риносинусита у пациентов с наследственной склонностью / И.В. Кошель, П.Ф. Дудий // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 155-164
 9. Лупир А.В. Ефективність застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит / А.В. Лупир // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 3- С. 69-76
 10. Макарин-Кибак А.С. Результаты хирургического лечения дисфункции носового клапана / А.С. Макарин-Кибак, Ж.В. Колядич, Л.Э. Макарина-Кибак // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 142-148
 11. Острый гнойный риносинусит: в большинстве случаев антибиотики неоправданны // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 4. — С. 50-52
 12. Попович В.І. Гострий риносинуїт: вибір тактики фармакотервпії залежно від функціонального стану навколоносових пазух / В.І. Попович, І.В. Кошель, П.Ф. Дудій // Сімейна медицина. — 2017. — № 1. — С. 90-96
 13. Порівняльний аналіз даних слухових викликаних потенціалів та електроенцефалографії у хворих з помірно вираженою сенсоневральною приглухуватістю судинного та шумового генезу / Т.А. Шидловська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N4 — С. 40-46
 14. Пухлик С.М. Метаанализ применения препарата Кандибиотик при заболеваниях наружного и среднего уха / С.М. Пухлик // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 232-247
 15. Сидоренко И.В. Нарушение функции слуховой трубы при синдроме Верне / И.В. Сидоренко, В.Л. Чекан // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 255-260
 16. Характеристика суб’єктивного вушного шуму у пацієнтів, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N3 — С. 35-44
 17. Шидловская Т.А. Показатели стволомозговых слуховых вызванных потенциалов у пациентов с акутравмой / Т.А. Шидловская, Т.В. Шидловская, Л.Г. Петрук // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 199-206
 18. Шидловська Т.А. Особливості підходів до надання медичної допомоги пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська, Л.Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 4- С. 4-26
 19. Шидловський А.Ю. Аудіологічні та електрофізіологічні ранні прояви початкової двобічної хронічної сенсоневральної приглухуватості судинного генезу з вушним шумом та без нього / А.Ю. Шидловський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 4- С. 47-56
 20. Яшан А.И. Антисептики для местного лечения болезней уха, горла и носа / А.И. Яшан, Е.В. Покрышко // Оториноларингология. Восточная Европа. — 2017. — Том 7 № 2. — С. 215-221