НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип. 11 2019 р.

 1. Асоціація ампліфікації та оверекспресії ERBB2 та CCNE1 з показниками агресивності пухлинного процесу в ендометрії / О. В. Брєєва [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 58
 2. Біленко О. А. Нові підходи до хірургічного лікування раку правої половини ободової кишки / О. А. Біленко, І. Л. Маланченко // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 57
 3. Барановська В. В. Онкоцитома нирки: епідеміологічна та макроскопічна характеристика / В. В. Барановська, Л. М. Захарцева, А. М. Романенко // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 57
 4. Белевцова Ю. Ю. Индивидуализация неоадъювантной терапии больных местно-распространенным раком молочной железы / Ю. Ю. Белевцова // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 65-69
 5. “Біла селезінка” при волосистоклітинній лейкемії / М. М. Мілосавлевич [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 77-79
 6. Бондар О. В. Оцінка ефективності антибіотикотерапії у внутрішньоартеріальному та внутрішньовенному режимах у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози / О. В. Бондар // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 37-40
 7. Борікун Т. В. Зв’язок експресії онкосупресорних мікроРНК-320a та -200b з чутливістю до неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози / Т. В. Борікун // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 57-58
 8. Брєєва О. В. c-MYC як маркер агресивності раку ендометрія / О. В. Брєєва, Н. І. Кухарчук, Л. Г. Бучинська // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 58
 9. Вибір тактики комбінованого лікування місцево-поширеного раку прямої кишки / О. О. Колеснік [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 67
 10. Визначення оптимальної тривалості проведення неоад’ювантної таргетної терапії хворим з локалізованим нирково-клітинним раком / О. А. Войленко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 56-60
 11. Визначення рівня експресії мікро РНК miR-30c-5p у плазмі крові як діагностичного біомаркера світлоклітинного раку нирки / Т. В. Войціцький [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 60
 12. Вихід аберацій хромосомного типу у хворих на рак легені впродовж дистанційної гамма-терапії 60Co на апараті РОКУС-АМ та мегавольтної терапії на лінійному прискорювачі Clinac 600C / Т. С. Сипко [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 71
 13. Вміст адипонектину і лептину у сироватці периферичної крові хворих на рак молочної залози і ендометрія з ожирінням / І. П. Несіна [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 17-22
 14. Вопросы радикальности хирургического лечения злокачественных опухолей сердца / Р. М. Витовский [и др.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 17-20
 15. Вплив інсуліну на метаболізм глюкози та проліферативну активність клітин раку молочної залози людини з фенотипом медикаментозної резистентності до доксорубіцину або цисплатину / Н. В. Видасов [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 59-60
 16. Галєєва А. М. Пухлиноасоційовані адипоцити та метастазування раку шлунку / А. М. Галєєва, А. Р. Скороход, І. І. Ганусевич // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 60-61
 17. Грінченко О. О. Кількісні та якісні закономірності формування аберацій Дисекція лімфатичних вузлів за диференційованого раку щитоподібної залози: огляд сучасних тенденцій / В. А. Смоляр [та ін.] // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 43-49
 18. Досвід застосування діагностичної лапароскопії у хворих на поширений рак яєчників / О. А. Міхановський [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 61-64
 19. Досвід неоад’ювантної селективної внутрішньоартеріальної хіміотерапії за схемою FOLFIRINOX, проведеної пацієнту з умовно резектабельним раком правого анатомо-хірургічного сегмента підшлункової залози / М. С. Загрійчук [та ін.] // Клінічна хірургія. -, 2019. – Том 86 N 1. – С. 69-72
 20. Досвід хірургічного лікування хворих на спадковий BRCA1/2-асоційований рак молочної залози / І. М. Мотузюк [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 44-49
 21. Дослідження безпосередніх та віддалених результатів комплексного лікування хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози з використанням системної та ендолімфатичної поліхіміотерапії в неоад’ювантному режимі / Ю. В. Думанський [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 57-60
 22. Ефективність застосування регіонарного модифікованого клаптя великого грудного м’яза та вільного променевого клаптя передпліччя для заміщення субтотальних дефектів язика в онкологічних хворих / О. В. Кравець [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 2. – С. 38-42
 23. Задворний Т. В. Прогностичне значення мікроРНК-126, -205 та -214 у хворих на рак передміхурової залози / Т. В. Задворний // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 62-63
 24. Затримка циклів та редукція дози хіміотерапії знижують ефективність лікування хворих на рак яєчників / О. П. Колеснік [та ін.] // Медицина неотложных состояний. – 2019. – N 1. – С. 47-52
 25. Зелінська Г. В. Цитокератин 17 і тиреоїдна пероксидаза в якості імуноцитохімічних маркерів доопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії папілярного раку щитоподібної залози / Г. В. Зелінська // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 31-35
 26. Кваченюк А. Н. Особенности ведения больных со злокачественными опухолями мозгового слоя надпочечных желез / А. Н. Кваченюк, Д. А. Кваченюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Том 14 N 8. – С. 51-55
 27. Лешко М. М. Хірургічне лікування хордоми крижів / М. М. Лешко, Є. І. Слинько, Т. А. Малишева // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 56-59
 28. Мельничук М. П. Особливості повторної біопсії у пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією / М. П. Мельничук // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 68-70
 29. Мінченко О. Г. Розшифрування інтегральних механізмів регуляції метаболізму є фундаментом для розробки інтегральних шляхів терапії онкологічних захворювань / О. Г. Мінченко, Д. О. Цимбал // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 54
 30. Моісеєнко Ю. А. Експресія молекулярно-біологічних маркерів у пухлинах хворих з рецидивом раку ендометрія / Ю. А. Моісеєнко, М. А. Теплова, Ю. В. Харченко // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 69
 31. Мультимодальна програма “Fast track surgery”, в лікуванні раку молочної залози / І. М. Мотузяк [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 2. – С. 43-48
 32. Немальцова К. В. Прогностичне значення динаміки експресії маркера НЕ-4 у хворих на рак яєчника / К. В. Немальцова // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 69-70
 33. Неоад’ювантна та ад’ювантна селективна внутрішньоартеріальна регіональна хіміотерапія у хворих з раком підшлункової залози / М. Ю. Ничитайло [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 2. – С. 22-24
 34. Особливості метаболізму в жировій тканині у хворих на тричі негативний рак молочної залози / А. П. Бурлака [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 59
 35. Особливості морфологічних змін в оцінці ефективності неоад’ювантної таргетної терапії у хворих з локалізованим нирково-клітинним раком / О. А. Войленко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 32-36
 36. Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? / О. О. Тарабрін [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4. – С. 88-91
 37. Поліпептид ЕМАР ІІ як потенційний антиангіогенний таргетний агент / І. М. Шуба [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 72
 38. Порівняльний аналіз чутливості клітин раку молочної залози людини із різним ступенем злоякісності до вірусу хвороби Ньюкасла in vitro / Т. П. Козак [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 66-67
 39. Пославська О. В. Ізольовані метастази кісток у чоловіків із підвищеним рівнем сироваткового маркера PSA з погляду морфологічної діагностики карцином невідомої первинної локалізації / О. В. Пославська // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 70
 40. Применение препарата Эрбисол® Ультрафарм в лечении больных раком поджелудочной железы / Г. И. Максимяк [и др.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 36-43
 41. Прогностичні молекулярно-біологічні маркери злоякісної фіброзної гістіоцитоми / О. О. Литвиненко [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 67-68
 42. Пухлиноасоційовані адипоцити, редокс-стан жирової тканини та мікрометастази при раку шлунка / І. І. Ганусевич [та ін.] // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 23-30
 43. Сучасні тенденції в лікуванні раку шлунка, ускладненого канцероматозом очеревини / О. І. Ткаченко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 65-68
 44. Цип Н. П. Рак шейки матки у беременных: современное руководство и вектор развития лечебных подходов / Н. П. Цип // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 5-9
 45. Чехун В. Ф. Сучасні вектори фундаментальних досліджень в контексті проблем клінічної онкології / В. Ф. Чехун // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 54
 46. Юрченко Н. П. Особливості експресії цикліну D1 і транскрипційного фактора E2F1 у клітинах епітеліальних пухлин ендометрія / Н. П. Юрченко, О. А. Лавренова, Л. Г. Бучинська // Онкология. – 2019. – Том 21 N 1. – С. 73