НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.11 2017 р.

 1. Адъювантная терапия рака молочной железы. Рекомендации Национальной комплексной онкологической сети США 2017 // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 4. — С. 24-31
 2. Бойко В.В. Отдаленные результаты лечения холангиокарциномы / В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьев, А.Л. Сочнева // Клінічна хірургія. — 2017. — N6 — С. 17-20
 3. Верьовкіна Н.О. Лімфоїдна інфільтрація та її вплив на ефективність передопераційної хіміотерапії при різних молекулярних підтипах місцево-поширеного раку молочної залози / Н.О. Верьовкіна, Л.А. Сивак, М.С. Кротевич // Онкология. — 2017. — Том 19 N 2- С. 131-136

 1. Випадок патологічного перелому хребця внаслідок метастазування нейроендокринної пухлини шлунка / Д.Д. Третяк [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 4. — С. 21-23
 2. Выбор схемы химиотерапевтического лечения с использованием маркеров чувствительности у больных колоректальным раком / М.В. Глянько [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 2- С. 141-144
 3. Галай О.О. Ведення раннього післяопераційного періоду у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота, ротової частини глотки та гортані III-IV стадії / О.О. Галай, С.Ю. Карп // Клінічна хірургія. — 2017. — N 6- С. 51-53
 4. Гудим М.С. Структура та клінічні прояви пухлин різної гістологічної структури краніоорбітальної ділянки та орбіти / М. С. Гудим, О. М. Гончарук, А. А. Обливач // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 16-22
 5. Гуменюк Л.Д. Особливості експресії IL-10 у зв’язку з деякими факторами пухлинного мікрооточення та клінічним перебігом раку шлунка / Л.Д. Гуменюк, С.П. Меренцев, І.І. Ганусевич // Онкология. — 2017. — Том 19 N2 — С. 125-130
 6. Классификация ВОЗ новообразований из зрелых Т-лимфоцитов, ЕК-клеток, гистиоцитов и дендритных клеток (пересмотр 2016г.) / Д.Ф. Глузман [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 2. — С. 92-96
 7. Ковалев А.А. Предопухолевые заболевания молочной железы с высоким риском развития инвазивного рака: скрининг, профилактика, лечение / А.А. Ковалев // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 4. — С. 15-18
 8. Ковтуненко О. В. Аналіз показників експресії молекулярних маркерів пухлин циклооксигенази-2 та p16INK4 у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи / О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, А.А. Бакаєв // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 4- С. 76-88
 9. Мариненко С.В. Квантитативна цитоморфологія клітин аденокарциноми, мезотеліоми і реактивного мезотелію в ексудатах черевної та грудної порожнини / С.В. Мариненко // Онкология. — 2017. — Том 19 N -2 С. 97-102
 10. Молекулярно-біологічні особливості серозного раку яєчника хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах / І.П. Несіна [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N2 — С. 110-117
 11. Неоад’ювантна терапія з приводу саркоми м’яких тканин кінцівок і тулуба / В.В. Остафійчук [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 54-56
 12. Пасєчніков С.П. Органозберігаючий підхід в хірургічному лікуванні пухлин нирки / С.П. Пасєчніков, П.Г. Яковлєв // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N2 — С. 5-12
 13. Рання діагностика раку передміхурової залози // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 2. — С. 27-34
 14. Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка / А. П. Бурлака [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 2- С. 118-124
 15. Роль иммунного микроокружения в развитии рака молочной железы / Л.А. Сивак [и др.] // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 83-88
 16. Случай необычного роста злокачественной опухоли левого предсердия / Р.М. Витовский [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2017. — N 3- С. 44-47
 17. Стратегии снижения риска рака молочной железы. Рекомендации Национальной комплексной онкологической сети США 2017 // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 4. — С. 6-14
 18. Філоненко К.С. Лікування хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому групи високого ризику: стан проблеми / К.С. Філоненко, І.А. Крячок, А.В. Мартинчик // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 9-19
 19. Циторедуктивная мастэктомия в лечении деструктивных форм рака грудной железы / А.М. Беседин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N7 — С. 61-62