НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2017 р.

 1. FDA схвалено KEYTRUDA (пембролізумаб) як перший препарат для лікування пацієнтів із пухлинами будь-якої локалізації з наявним позитивним біомаркером високої мікросателітної нестабільності (MSI-H) // Клиническая онкология. — 2017. — N 2- С. 4-5
 2. Анализ бессобытийной выживаемости в зависимости от клеточного происхождения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, определенного по алгоритму Hans. Опыт Национального института рака / А.В. Мартынчик [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 171-173
 3. Андрияка А.А. Тактика при кровотечениях из злокачественных опухолей колоректальной области / А.А. Андрияка // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. — 2017. — Том 3 № 2. — С. 146-147

 1. Бизунков А.Б. Химиопрофилактика рака: гормоны и антигормоны / А.Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 4. — С. 24-31
 2. Винник Ю.А. Актуальность вопросов этиологии и патогенеза рака грудной железы / Ю.А. Винник, И.В. Крыжановская, Ю.Ю. Белевцова // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 65-67
 3. Винник Ю.А. Влияние метаболического синдрома на развитие кастрационно-резистентного рака простаты / Ю.А. Винник, Т.А. Налбандян // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 1. — С. 56-60
 4. Вплив клінічних факторів несприятливого прогнозу на результати лікування дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями групи високого ризику (досвід відділення) / Г.І. Климнюк [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3- С. 62-65
 5. Вырва О.Е. Костная аллопластика при хирургическом лечении пациентов с опухолями длинных костей / О.Е. Вырва, Я.А. Головина, Р.В. Малык // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 12-17
 6. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: статистика,класифікація, хірургічні методи лікування / І.Й. Галайчук, Л.В. Нітефор, Л.В. Шкробот // Клиническая онкология. — 2017. — N2 — С. 21-24
 7. Изучение влияния гуморальных факторов крови больных глиомами головного мозга на субпопуляционный состав лимфоцитов в тесте реакции бласттрансформации лимфоцитов / Н.И. Лисяный [и др.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 75-77
 8. Карнабеда О.А. Сочетание хронического миелопролиферативного и лимфопролиферативного заболевания: три клинических случая / О.А. Карнабеда, З.В. Ступакова // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 41-45
 9. Карташов С.М. Мікросателітна нестабільність і особливості раку ендометрію / С.М. Карташов, К.М. Олешко, Н.С. Кучерина // Міжнародний медичний журнал. — Харків, 2017. — Том 23 N 2- С. 73-77
 10. Ковтуненко А.В. Прогностичне значення показників експресії маркерів кісткової інвазії у хворих на плоскоклітинний рак верхньощелепної пазухи / А.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, А.А. Бакаєв // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 3- С. 10-21
 11. Колеснік О.О. Прогнозування платинорезистентності: від теоретичних моделей до кліночного алгоритму / О.О. Колеснік, А.І. Рибін // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 25-27
 12. Крячок І.А. Брентуксимаб ведотин при лікуванні хворих на лімфому Ходжкіна / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко // Клиническая онкология. — 2017. — N2 — С. 36-40
 13. Магнітотермія злоякісних новоутворень / Л.А. Сивак [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 66-69
 14. Математичне моделювання як метод визначення показань до органозбережного лікування у хворих із пухлинами тазової кістки / В.Ю. Костюк [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 9-11
 15. Можливості виконання органозберігаючих операцій при набрякових формах раку грудної залози / І.І. Смоланка [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 18-20
 16. Мутації гена NOTCH1 при хронічній лімфоцитарній лейкемії / Н.І. Білоус [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N2 — С. 47-50
 17. Низькодозовий циклофосфамід у лікуванні пацієнтів з лімфогенними метастазами меланоми шкіри / С.І. Коровін [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N — С. 6-8
 18. Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні / З П. Федоренко [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 31-35
 19. Покращення якості життя хворих на рак грудної залози, які отримують антрациклінвмісну поліхіміотерапію / А.В. Аскольський [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N2 — С. 51-55
 20. ПЭКома тела матки / А.А. Молошок [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 28-30
 21. Рагимзаде С.Э. Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, патогенез, диагностика, прогноз / С.Э. Рагимзаде // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 60-64
 22. Ревтович М.Ю. Возможности использования значений экспрессии циклооксигеназы 2 и сурвивина для прогнозирования прогрессирования заболевания после радикального хирургического лечения рака желудка / М.Ю. Ревтович, А.И. Шмак, Р.М. Смолякова // Военная медицина. — 2017. — № 1. — С. 41-44
 23. Ревтович М.Ю. Возможности прогнозирования прогрессирования заболевания после радикального хирургического лечения рака желудка / М.Ю. Ревтович, А.И. Шмак // Военная медицина. — 2017. — № 3. — С. 93-99
 24. Сивак Л.А. Иммунотерапия при раке грудной железы: значение, перспективы, проблемы / Л.А. Сивак, Н.О. Верёвкина // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 56-61
 25. Синявина Л.В. Особенности клинического течения рака Педжета молочной железы при органосохраняющем оперативном лечении / Л.В. Синявина, М.В. Садчикова // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 68-72
 26. Цитоморфологические квантитативные признаки гепатоцеллюлярного рака / Т.Н. Туганова [и др.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 2. — С. 78-84