НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип. 3 2019 р

 1. Антонов Е.А. Формирование факторов прогноза рака желудка / Е.А. Антонов, Д.Э. Риспаева, Н.Ю. Спиженко // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 690-696
 2. Бєльська Л.М. Дослідження вмісту ефекторних клітин у периферичній крові хворих з гліомами різного ступеня злоякісності / Л.М. Бєльська, М.І. Лісяний // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 212-217
 3. Важенин А.В. Первый опыт применения контрастно–усиленного ультразвука в диагностике опухолей брюшной полости и почек / А.В. Важенин // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 734-735
 4. Возіанов С.О. Генітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози / С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 112-114
 5. Возіанов С.О. Новий принцип оцінки результатів ендоскопічної радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози / С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 117-119
 6. Дудникова Е.А. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография в диагностике и стадировании злокачественных лимфом: первый опыт использования / Е.А. Дудникова // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 737
 7. Експресія D443А прогресії пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози з метаболічним синдромом / С.М. Грибач [та ін.] // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 193-199
 8. Застосування селективної артеріальної емболізації для зупинки кровотечі з нижніх сечовивідних шляхів у хворих на місцево-розповсюджену форму раку передміхурової залози / С.В. Головко [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 122-124
 9. Козлов С.В. Возможности современных оптических методов диагностики новообразований / С.В. Козлов, А.А. Морятов, О.И. Коганов // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 738-739
 10. Комбинированное лечение злокачественных опухолей плевры у детей / С.Р. Расулов, М.Н. Умарова, Р.Д. Нозимов // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 729-731
 11. Комплексне лікування хворих на набряковий рак молочної залози з використанням селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії / І.І. Смоланка [та ін.] // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 200-205
 12. Криворотько Ю.В. Оценка состояния здоровья пожилых пациентов, страдающих раком предстательной железы, для выбора лечебной тактики / Ю.В. Криворотько // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 142-143
 13. Кудрин А.М. Анализ результатов программы раннего выявления рака молочной железы методом ультразвуковой диагностики / А.М. Кудрин // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 669-674
 14. Лікування нирково-клітинного раку, ускладненого метатромбозом ниркової та порожнистої вен / О.Е. Десятерик [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 193-195
 15. Лимфодиссекция при раке желудка / А.И. Дронов [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 167-178
 16. Липоматоз и инвагинация тонкой кишки на фоне рака прямой кишки (клинический случай) / Г.М. Шаппо [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 2. – С. 265-269
 17. Майданевич Н.Н. Прогнозирование развития эметического синдрома химиотерапии при схеме ТС у пациентов с метастатическим раком молочной железы / Н.Н. Майданевич, Л.А. Сивак, И.В. Мельниченко // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 675-682
 18. Матвеечева Е.В. Опыт применения виртуальной компьютерной колоноскопии в АУЗ ВО ВОККДЦ / Е.В. Матвеечева, С.Н. Липовка // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 740-741
 19. Матылевич О.П. Результаты экзентерации таза у пациенток с местнораспространенным и рецидивным раком шейки матки / О.П. Матылевич, О.Г. Суконко // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 3. – С. 371-382
 20. Метаболізм прилеглої до пухлини жирової тканини та маса тіла хворих на колоректальний рак III-IV стадії / А.П. Бурлака [та ін.] // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 206-211
 21. Нефронзберігаюча хірургія пухлин нирки / В.С. Сакало [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 124-126
 22. Носко М.М. Медикаментозне лікування пацієнтки з первинною дилатаційною кардіоміопатією та меланомою шкіри: клінічний випадок / М.М. Носко, Н.В. Банахевич // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 225-228
 23. Опыт оперативного лечения метастатического поражения надпочечников / В.А. Черниловский [и др.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 152-153
 24. Особливості цитоархітектоніки новоутворень та молекулярний профіль пухлинних клітин хворих на рак молочної залози / Л.А. Налєскіна [та ін.] // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 185-192
 25. Оцінка цитотоксичної активності лектиноподібної речовини в subtilis B-7724 у системі in vitro / Н.І. Федосова [та ін.] // Онкология. – 2018. – Том 20 N 3. – С. 218-224
 26. Прогнозування ефективності ад’ювантної інтерферонотерапії у хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри: інформ. лист з проблеми “Онкологія”. Вип. 3. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 27. Радикальні оперативні втручання у хворих на рак сечового міхура за 6 років / В.П. Стусь [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 206
 28. Ретроареолярные кисты молочной железы у девочек–подростков: диагностика и лечение у маммолога / Ф.Ф. Антоненко, Е.В. Меских, В.И. Апоносевич // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 728-729
 29. Современные методы противоопухолевой терапии и иммунная система / З.Г. Кадагидзе [и др.] // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 707-710
 30. Спосіб неінвазивного визначення гормонально-рецепторного статусу пухлин у хворих на рак молочної залози: інформ. лист з проблеми “Онкологія” . Вип. 8. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 31. Спосіб оцінки ризику розвитку рецидивів у хворих на рак передміхурової залози: інформ. лист з проблеми “Онкологія”. Вип. 9. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 32. Спосіб персоналізованого прогнозу агресивності перебігу раку молочної залози: інформ. лист з проблеми “Онкологія”. Вип. 10. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 33. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак передміхурової залози: інформ. лист з проблеми “Онкологія”. Вип. 6. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 34. Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози: інформ. лист з пробеми “Онкологія”. Вип. 5. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 35. Спосіб прогнозування перебігу базального молекулярного підтипу раку молочної залози: інформ. лист з проблеми “Онкологія”. Вип. 7. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 36. Спринджук М.В. Актуальные вопросы вибрационной спектроскопии Рамана для диагностики колоректального рака / М.В. Спринджук, Т.А. Хрусталева, И.В. Залуцкий // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 697-706
 37. Функціональні результати органозберігаючого хірургічного лікування нирково-клітинного раку Т1В-Т2 стадій / В.М. Григоренко [та ін.] // Урологія. – 2018. – Том 22 N 3. – С. 39-44
 38. Юсупова Д.Б. Сравнительная оценка эффективности комбинированного и комплексного лечения у пациентов с раком молочной железы пожилого и старческого возраста / Д.Б. Юсупова, М.А. Гофур–Охунов // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 683-689