НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Атипичный рассеянный склероз, вариант Марбурга: клинический случай и обзор / Е.В. Попова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 112-117
 2. Безопасность и эффективность Церебролизина при восстановлении двигательных функций после инсульта: метаанализ исследований CARS // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 51-62
 3. Бенца Т.М Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии / Т.М Бенца // Ліки України. — 2018. — N 7. — С. 37-45

 1. Бурчинский С.Г. Препараты – ингибиторы холинэстеразы в терапии деменций: клинико–фармакологические аспекты / С.Г. Бурчинский, Е.В. Райченко, В.В. Гуща // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 85-94
 2. Выбор прегабалина – современный подход к терапии боли пояснично–крестцовой радикулопатии // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 105-111
 3. Гичка К.М. Характеристика коморбідних захворювань у пацієнтів із розсіяним склерозом залежно від його дебюту / К.М. Гичка // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 63-68
 4. Декскетопрофен при остром и хроническом болевом синдроме: систематический обзор // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 48-59
 5. Деменция. Факты и мифы // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 133
 6. Дзяк Л.А. Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування (клінічний випадок і огляд літератури) / Л.А. Дзяк, А.Г. Сірко, Д.М. Романуха // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 117-122
 7. Дубенко О.Е. Кальцитонин–ген–связанный пептид при мигрени: патогенетический фактор и терапевтическая мишень (обзор) / О.Е. Дубенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 71-77
 8. Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом / B.А. Гриб [та ін.] // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1. — С. 82-87
 9. Карабань И.Н. Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона / И.Н. Карабань // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 74-84
 10. Клініка, діагностика й лікування VZV–васкулопатій церебральних артерій / Д.В. Мальцев [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 99-116
 11. Копчак О.О. Сучасні уявлення про патогенез і лікування тривожних розладів / О.О. Копчак // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 78-84
 12. Критичность к болезни при шизофрении: диагностика и инсайт-ориентированная психотерапия / О.И. Осокина [и др.] // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 397-403
 13. Лечение пациентов с центрогенной лихорадкой с применением препаратов для устранения митохондриальной дисфункции / В.В. Никонов [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 118-122
 14. Матяш М.М. Медико-експертні критерії обмеження життєдіяльності при наслідках перенесеного інсульту / М.М. Матяш, О.П. Онопрієнко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2018. — N 1. — С. 37-45
 15. Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом (огляд літератури та клінічний випадок) / Л.Г. Кирилова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 67-73
 16. Негрич Н.О. Гіперглікозильовані імуноглобуліни сироватки крові хворих на розсіяний склероз як діагностичний та прогностичний біомаркер при цьому захворюванні / Н.О. Негрич // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1. — С. 40-45
 17. Новикова Л.В. Оптимизация лечебных мероприятий у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом в острый период заболевания / Л.В. Новикова // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1. — С. 21-26
 18. Пічкур Н.О. Нейроавтоімунні реакції в нормі та у хворих із нейропатичними формами лізосомних хвороб накопичення / Н.О. Пічкур // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1. — С. 33-39
 19. Порушення пам’яті й уваги в пацієнтів середнього віку: діагностика й лікування / Т.І. Насонова [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 27-33
 20. Посохов Н.Ф. Клініко–неврологічні особливості та вміст нейроамінокислот у хворих із фармакорезистентними лицьовими симпаталгіями / Н.Ф. Посохов, Є.В. Лекомцева, Т.В. Горбач // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 43-47
 21. Принципи організації психіатрічноїдопомоги військослужбовцям, які приймали безпосередню участь у бойових діях: інформ. лист з проблеми «Психіатрія». Вип. 4. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 22. Пат. 125873 Украина, МКИ МПК А61N1/00. Пристрій для лікування хвороби Паркінсона і епілепсії / К.Р. Костюк, А.П. Гук, О.В. Поліщук. — № 201713173; Заявл. 29.12.2017, Бюл. № 10, 2018 р. — 3 с.
 23. Ризатриптан в борьбе с симптомами мигрени // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 2. — С. 97-103
 24. Пат. 116946 Украина, МКИ МПК А61К31/19(2006.01) А61N2/02(2006.01) А61N5/067(2006.01). Спосіб лікування гострих порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом / В.Й. Тещук, В.В. Тещук. — № 201611941; Заявл. 25.11.2016, Бюл. № 10, 2018 р. — 7 с.
 25. Церебролізин у лікуванні легкого та помірного ступеня тяжкості хвороби Альцгеймера // Міжнародний неврологічний журнал. — 2018. — № 3. — С. 60-66
 26. Черенько Т.М. Роль показників добового моніторування артеріального тиску та його варіабельності у прогнозуванні наслідків гострого ішемічного інсульту / Т.М. Черенько, Ю.Л. Гелетюк // Український неврологічний журнал. — 2018. — N 1. — С. 13-20