НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2018 р.

 1. Андрющенко В.П. Ефективність стратегії «fast-track» хірургії в лікуванні хворих на гострий ускладнений панкреатит / В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, В.В. Куновський // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 72-76
 2. Березницький Я.С. Особливості виконання повздовжньої резекції шлунка та біліопанкретичного шунтування в модифікації Hess-Marceau при лікуванні хворих на морбідне ожиріння та їх вплив на прояви метаболічного синдрому / Я.С. Березницький, Р.В. Дука, П.Б. Лисунець // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 7-12
 3. Бойко В.В. Післяопераційне лікування хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність / B.В. Бойко, В.Я. Пак, В.З. Микитин // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 139-143

 1. Вивчення впливу колагену на перебіг місцевих тканинних реакцій та післяопераційного періоду при імплантації поліпропіленового протеза / Б.С. Запорожченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 35-37
 2. Габріелян А.В. Порівняльна оцінка ефективності трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові і парціальної резекції лівого шлуночка у хворих з дилатаційною кардіоміопатією / А.В. Габріелян // Клінічна хірургія. — 2018. — № 5. — С. 25-29
 3. Глумчер Ф.С. Сепсис: патогенез, імунодіагностика та імунотерапія (огляд та власні спостереження) / Ф.С. Глумчер, В.В. Чопяк, В.Ю. Федоров // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 3. — С. 7-21
 4. Дейкало І.М. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномида // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 15-18
 5. Декомпресія тонкої кишки в хірургічному лікуванні хворих із синдромом ентеральної недостатності / В.П. Польовий [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 167-170
 6. Десятерик В.І. Діагностика та прогнозування місцевих ускладнень гострого панкреатиту / В.І. Десятерик, М.С. Крикун // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 83-86
 7. Десятилетний опыт пневматической балонной дилатации пищеводно–желудочного перехода / А.В. Малиновский [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 5. — С. 14-16
 8. Диагностика и методы эндоскопического лечения послеожоговых стриктур пищевода / A.B. Клименко [и др.] // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 454-458
 9. Дискуссионные вопросы высокочастотной электросварки биологических тканей / П.Ф. Музыченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 5. — С. 63-65
 10. Діденко C.М. Лікування ран у хворих на ішемічну форму синдрому стопи діабетика / C.М. Діденко // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 163-166
 11. Дужий I.Д. Особливості діагностики і лікувальної тактики при спонтанному розриві стравоходу / I.Д. Дужий, С.О. Голубничий, C.М. Кобилецький // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 147-150
 12. Ендоскопічні і черезшкірні втручання при обструкції жовчних шляхів: найближчі і віддалені результати / Б.В. Євсіков [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 87-89
 13. Жернов О.А. Сучасні погляди на розтягування тканин з власним кровообігом у реконструктивній хірургії наслідків опіків / О.А. Жернов, Г.П. Козинець, М.Кітрі // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 52-56
 14. Жіліп Ж.В. Визначення прогностичних факторів для прогнозування розвитку ускладнень у пацієнтів з тяжкими опіками / Ж.В. Жіліп, О.Ю. Сорокіна // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2018. — N 2. — С. 79-81
 15. Захараш М.П. Використання сучасних мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки / М.П. Захараш, В.В. Балицький, О.Г. Курик // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 15-17
 16. Каніковський O.Є. Удосконалення техніки лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненим перебігом калькульозного холециститу / O.Є. Каніковський, Я.В. Карий, Ю.В. Бабійчук // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 95-98
 17. Каніковський О.Є. Хірургічне лікування панкреатичного компартмент-синдрому / О.Є. Каніковський, І.В. Павлик, І.В. Олійник // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 90-94
 18. Капшитарь А.В. Аппендэктомия после «аппендэкомии» / А.В. Капшитарь // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 182-184
 19. Карп С.Ю. Попередження утворення оро- та фарингостом. Особливості ранньої профілактики / С.Ю. Карп, О.О. Галай // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 128-131
 20. Клименко В.М. Предиктори подовження терміну стаціонарного перебування хворих на холецистолітіаз після лапароскопічних оперативних втручань на жовчному міхурі / В.М. Клименко, Д.В. Сиволап // Патологія. — 2018. — Т. 15 N 1. — С. 95-100
 21. Клінічна оцінка характеристик сучасної панкреатичної інфекції в обґрунтуванні лікувальної тактики при гострому панкреатиті / М.Ю. Ничитайло [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 5. — С. 21-24
 22. Кополовець І.І. Аналіз результатів каротидної ендартеректомії та оцінка факторів ризику післяопераційних ускладнень / І.І. Кополовець // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 103-107
 23. Лебідь І.Г. Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих із вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх і повторних хірургічних втручань / І.Г. Лебідь, Н.М. Руденко, Є.І. Лєбєдь // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 29-31
 24. Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы / В.В. Бойко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 18-21
 25. Лечение ран у больных с критической ишемией нижних конечностей на фоне сахарного диабета / В.В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 41-47
 26. Малоінвазивні технології при лікуванні хворих з ускладненнями гострого панкреатиту / B.І. Русин [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 67-71
 27. Москаленко В.В. Шунтування шлунка в лікуванні морбідного ожиріння / В.В. Москаленко // Клінічна хірургія. — 2018. — № 5. — С. 74-78
 28. Музиченко П.Ф. Дискусійні питання правових наслідків надання хірургічної допомоги відповідно до засад нової медичної реформи / П.Ф. Музиченко, А.М. Біляков, Н.М. Ергард // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 49-51
 29. Недиференцированная дисплазия соединительной ткани как одна из причин неудовлетворительных результатов лечения осложнённых форм язвенной болезни, сочетающейся с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы / Н.Н. Велигоцкий [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 151-155
 30. Нова методика місцевої терапії трофічних виразок нижніх кінцівок / В.В. Ващук [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 51-53
 31. Огурцов О.В. Візуалізація жовчних проток під час лапароскопії за допомогою HEV LapVision / О.В. Огурцов, О.В. Лукавецький // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 9-11
 32. Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин / Я.Л. Заруцький [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 77-80
 33. Опыт лечения некротических форм рожистого воспаления у больных сахарным диабетом / Н.Н. Велигоцкий [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 48-50
 34. Особливості перебігу загоєння та відновлення пропульсії в ранньому періоді після створення електрозварного міжкишкового анастомозу / С.С. Подпрятов [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 22-26
 35. Панкреатодуоденальна резекція у пацієнта літнього віку / М.Г. Гнатюк [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 178-181
 36. Современные подходы в лечении больных спаечной болезнью брюшины / В.В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 137-138
 37. Спосіб прогнозування ризикурозвитку третинного перитоніту: інформ. лист з проблеми Хірургія». Вип. 11. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 38. Спостереження защемлення внутрішньої грижі Петерсена / В.В. Власов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 73-74
 39. Сучасні тенденції лікувальної тактики при абдомінальному сепсисі / Ю.М. Соловей [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 58-62
 40. Хірургічне лікування хворих з гострим біліарним панкреатитом та жовчною гіпертензією / О.І. Дронов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 5-8
 41. Шапринський B.О. Шляхи профілактики та лікування ускладнень шийного анастомозу при езофагопластиці / B.О. Шапринський, Є.В. Шапринський, Мустафа Бассам Хуссейн // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 156-159