НОВА МЕДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Інформаційний бюлетень

Вип. 1 2019 рік

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ.

 • 61:57 Б 14   Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування / ред. Р. С. Стойка. — Київ : Наукова думка, 2017. — 364 с.
 • 610.2(02) Б 61      Білинська, М. М. Політика та управління в секторі економіки та фінансування системи охорони здоров’я в Україні : навч. посіб. / М. М. Білинська, Н. О. Васюк, С. Г. Бойко. — Київ : [б. и.], 2017. — 107 с.
 • 610.2(02) Б 61      Білинська, М. М. Управління змінами сфери охорони здоров’я : навч. посіб. / М.М. Білинська, Т.П. Юрочко. — Київ : [б. и.], 2017. — 107с.
 • 61(07) В 55  Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи : зб. наук. праць наук.–практ. конф. з між нар. участю (2 березня 2017 р., м. Київ) / ред. К. М. Амосова. — Київ : [б. и.], 2017. — 108 с.
 • 61(09) Г 19  Ганіткевич, Я. Український медичний календар / Я. Ганіткевич. — Київ : [б. и.], 2016. — 220 с.
 • 61(092.2) Г 59      Гоженко, А. И. Избранные труды: К 70–летию со дня рождения / А. И. Гоженко. — Одесса : «Фенікс», 2018. — 532 с.
 • 61(092.2) Д 43      Дземан, М. І. Київська бувальщина одного епохального медичного відкриття / М. І. Дземан. — Київ : Медкнига, 2018. — 100 с.
 • 61(071) Д 54         Дніпропетровська медична академія: 100 років. — Дніпро : Ліра, 2016. — 276 с.
 • 61(08) І–66  Інноваційні розробки наукових установ Національної Академії медичних наук України. — Київ : Моріон, 2018. — 142 с.
 • 61(09) І 90   Історія медичної науки, практики та освіти: зб. ст. та тез наук.–практ. конф. (26–27 квітня 2018 р.) / ред.: Р. В. Савіна, О. П. Рудницька, В. М. Махнюк. — Київ : [б. и.], 2018. — 427 с.
 • 616 К 60      Колесник, Н. А. Теория и практика доказательной медицины / Н. А. Колесник, С. П. Фомина. — Киев : [б. и.], 2017. — 248 с.
 • 610.25 К 68 Короленко, В. В. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції / В. В. Короленко, Т. П. Юрочко. — Київ : КІМ, 2018. — 104 с.
 • 61(071) К 82  Крізь призму минулого до сьогодення / ред.: М. М. Корда, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. — 480 с.
 • 61(071) Л 63         Лісовий, В. М. Кафедра анатомії людини: Віртуальна екскурсія, історія у фотографіях (1805–2015): до 210–річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії людини / В. М. Лісовий. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. — 137 с.
 • 61(071) Л 89         Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: річний огляд: 16 листопада 2017– 16 листопада 2018 / ред. Б. С. Зіменковський. — Львів : ЛНМУ, 2018. — 60 с.
 • 61(092) К 71  Михайло Кос – військовий лікар, науковець, громадський діяч (до 155–річчя від дня народження): матеріали до біобібліографії / уклад. М. Надрага [и др.]. — Львів : [б. и.], 2018. — 300 с.
 • 61(06) Н 35 Національна академія медичних наук України – 25 років / ред. В. І. Цимбалюк. — Київ : Альфа–Віта, 2018. — 111 с.
 • 61(06) Н 35 Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (1936–2016). — Київ : [б. и.], 2016. — 105 с.
 • 61(06) Н 35 Национальный центр нейрохирургии. — Астана : [б. и.], 2018. — 27 с.
 • 61(09Ук) Н 44      Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля): біобібліографічний нарис / уклад. Н. І. Мамедова. — Київ : [б. и.], 2018. — 100 с.
 • 61(092) Н 65         Никула, Т. Родом із Буковини: (мемуари) / Т. Никула. — Київ : Задруга, 2015. — 512 с.
 • 61(092) К 56         Панишко, Ю. М. Гаврило Парфентійович Ковтунович – засновник Львівської онкологічної школи / Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2017. — 208 с.
 • 61(09) П 70 Праці наукового товариства ім. Шевченка: лікарський збірник, заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Том XLI. Медичні науки / гол. ред. Р. Кушнір. — Львів : [б. и.], 2015. — 206 с.
 • 61(09) П 70 Праці наукового товариства ім. Шевченка: лікарський збірник, заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Том XLIII. Медичні науки / гол. ред. Р. Кушнір. — Львів : [б. и.], 2015. — 270 с.
 • 61(09) П 70 Праці наукового товариства ім. Шевченка: лікарський збірник, заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році. Том XLV. Медичні науки / гол. ред. Р. Кушнір. — Львів : [б. и.], 2016. — 248 с.
 • 610.2(02) С 41      Ситуаційні завдання щодо прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я (CASE–STUDY): метод. рек. / уклад.: М. М. Білинська, С. Є. Мокрецов, Н. О. Васюк. — Київ : [б. и.], 2017. — 59 с.
 • 61(07) С 91  Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та провізора у вищих навчальних закладах / А. В. Магльований [и др.]. — Львів : [б. и.], 2018. — 164 с.
 • 610.202 Т 80         Труш, В. Справочник финансового врача / В. Труш. — Киев : ООО РедМед Агентство Популярных Медицинских Изданий, 2015. — 48 с. ­
 • 610.2(02) У 67      Управління якістю медичної допомоги як основа національної політики у сфері охорони здоров’я: конспект лекцій для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» / М. М. Білинська [и др.]. — Київ : [б. и.], 2017. — 107 с.
 • 616.002.5 Ф 47   Фещенко, Ю. І. Реорганізація, реструктуризація та реформування протитуберкульозної служби в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. С. Опанасенко. — Київ : Видавництво «Ліра–К», 2015. — 172 с.
 • 610.251 Ц 57        Цивільно–правовий захист права на медичну допомогу: методичні рекомендації для слухачів факультетів післядипломної освіти закладів вищої медичної освіти. — Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2018. — 64с.
 • 61(092.2) Ш 37     Шевчук, А. Життя прожить – це зміст його знайти: (трохи біографії та клінічні випадки з 61–річного медичного та 50–річного хірургічного досвіду) / А. Шевчук. — Київ : Медкнига, 2018. — 240 с.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

 • 618.33 В 82 Вроджені вади серця і вагітність / В. М. Коваленко [и др.]. — Київ : Наукова думка, 2016. — 165 с.
 • 616.007 Д 44  Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку: зб. наук. праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / О. К. Слєпов [и др.]. — Київ : ТОВ «Задруга», 2018. — 221 с.
 • 618.1-002 Л 56     Лікування змін мікробіоценозу на тлі хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку в разі виявлення трихомонадної та анаеробної інфекції: (метод. рек.). — Київ : [б. и.], 2018. — 16 с.
 • 618.1-089(02) О-60        Оперативна гінекологія : навчальний посібник / ред.: Б. М. Венцківський, В. І. Пирогова. — Харків : ХНМУ, 2017. — 132 с.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ.

 • 616 А 43      Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні: посібник / ред.: В. М. Коваленко, В. М. Корнацький. — Київ : [б. и.], 2018. — 215 с
 • 616.07 А 65 Андрейчин, С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. для студ. вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. — 260 с.
 • 615.38 В 52 Виробнича трансфузіологія / В. В. Любчак [и др.]. — Суми : Сумський державний університет, 2017. — 272 с.
 • 616.24 Г 12 Гаврисюк, В. К. Легочный альвеолярный протеиноз / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. — Киев : [б. и.], 2018. — 52 с.
 • 616.36 Ж 91          Журавльова, Л. В. Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки / Л. В. Журавльова, О. В. Огнєва, А. К. Журавльова. — Київ : Медкнига, 2018. — 92 с.
 • 616.122 І 74 Інфекційний ендокардит : рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту / уклад.: В. М. Коваленко, О. Г. Несукай. — Київ : Моріон, 2015. — 32 с.
 • 615.38(02) И 74    Инфузионно–трансфузионная терапия : учеб. пособ. для врачей / ред.: Ф. С. Глумчер, Е. Н. Клигуненко. — Киев : Издатель Заславский А.Ю., 2018. — 426 с.
 • 616.12-005.4 І 97  Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом / ред.: А. В. Руденко, О. І. Мітченко. — Київ : [б. и.], 2016. — 181 с.
 • 616.12-073 К 56   Коваленко, В. М. Настанови з клінічної ехокардіографії / В. М. Коваленко, М. М. Долженко, С. В. Поташев. — Київ : Наукова думка, 2018. — 327 с.
 • 616.120 К 65        Консенсус Асоціації кардіологів України, Всеукраїнської асоціації фахівців з серцевої недостатності та Української асоціації фахівців з невідкладної кардіології із застосування біомаркерів при серцевій недостатності / Л. Г. Воронков [и др.]. — Київ : [б. и.], 2019. — 36 с.
 • 616.44 К 66 Корзун, В. Н. Екологія і захворювання щитоподібної залози / В. Н. Корзун, Т. О. Воронцова, І. Ю. Антонюк. — Київ : Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2018. — 743 с.
 • 616.24-002 Л 56   Лікування хворих на саркоїдоз легень : (метод. посіб.) / уклад.: В. К. Гаврисюк, Є. О. Меренкова, Я. О. Дзюблик. — Київ : [б. и.], 2018. — 50 с.
 • 616.13Д М 14       Майданник, В. Г. Болезнь Кавасаки в детском возрасте / В. Г. Майданник, И. А. Митюряева–Корнейко. — Киев : Логос, 2015. — 375 с.
 • 616.481 М 75        Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений . — Киев : Медкнига, 2018. — 264 с.
 • 616.1-07 Н 40       Невідкладні стани при серцево–судинних захворюваннях: алгоритми діагностики та лікування : адаптовано за матеріалами Асоціації з невідкладної серцево–судинної допомоги Європейського товариства кардіологів . — 3–тє вид. — Київ : [б. и.], 2018. — 112 с.
 • 616.1 Н 40   Невідкладна медична допомога хворим, що отримують прямі пероральні антикоагулянти: мультидисциплінарний експертний консенсус / В. М. Коваленко [и др.]. — Київ : [б. и.], 2019. — 28 с.
 • 616.124 Н 72        Новітні досягнення в аритмології : збірник лекцій для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «внутрішні хвороби», «неврологія», «загальна практика–сімейна медицина» / ред. О. С. Сичов. — Київ : [б. и.], 2018. — 222 с.
 • 616.124 О-93        Оценка эффективности и безопасности препарата БиоМакс Омега 3 у больных с нарушениями ритма сердца на фоне ишемической болезни сердца / О. С. Сычев [и др.]. — Киев : [б. и.], 2018. — 16 с.
 • 616.24 О-95 Очерки клинической пульмонологии / ред. В. К. Гаврисюк. — Киев : [б. и.], 2016. — 336 с.
 • 616.124 П 84        Профілактика інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь: Практичні рекомендації щодо підвищення результативності антикоагулянтної терапії / О. С. Сичов [и др.]. — Київ : [б. и.], 2019. — 8 с.
 • 616.1 С 33   Серцево–судинні захворювання: Класифікація, стандарти діагностики та лікування / ред. В. М. Коваленко [и др.]. — 3–тє вид., переробл. і допов. — Київ : Моріон, 218. — 224 с.
 • 616.1(08) С 33 Серцево–судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування : збірник лекцій Української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска / ред. В. М. Коваленко. — Київ : [б. и.], 2018. — 149с.
 • 616.1(08) С 33      Серцево–судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування : зб. лекцій Української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска / ред. В. М. Коваленко. — Київ : [б. и.], 2019. — 143с.
 • 616.2Д С 47 Слєпов, О. К. Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об’ємних утвореннях межистіння у дітей / О. К. Слєпов, О. В. Риженко, К. В. Латишов. — Київ : ТОВ «Задруга», 2018. — 288 с.
 • 616.136 С 60        Солєйко, О В. Хронічна постінфарктна аневризма серця / О В. Солєйко, Л. П. Солейко. — Київ : Медкнига, 2018. — 184 с.
 • 616(02) С 91         Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів: Невідкладні стани в терапії: Аналізи, нормативні показники, трактування змін / ред. Ю. М. Мостовой. – 26-е вид., змінене. — Київ : Центр ДЗК, 2019. — 792 с.
 • 616.124 У 58        Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь : для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика–сімейна медицина», «внутрішні хвороби», «неврологія». — Київ : [б. и.], 2019. — 96 с.
 • 616.127.1 Ш 34    Швед, М. І. Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом / М. І. Швед. — Київ : Медкнига, 2018. — 176 с.

ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

 • 614.701 А 43        Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2016 р.). / ред. А. М. Сердюк. — Вип. 3. — Київ : [б. и.], 2017. — 316 с.
 • 613.2(02) К 28      Касянчук, В. В. Раціональне і безпечне харчування як основа громадського здоров’я : навчальний посібник / В. В. Касянчук, В. О. Курганська, О. М. Олешко. — Суми : Сумський державний університет, 2017. — 355 с.
 • 612.65 П 53 Полька, Н. С. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно–временные и морфофункциональные особенности / Н. С. Полька, А. Г. Платонова. — Киев : Генеза, 2015. — 272 с.
 • 612.014.48(08) П 78      Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково–технічний збірник. Вип. 17 / ред. В. В. Петрук. — Славутич : [б. и.], 2017. — 98 с.
 • 612.014.48(08) П 78      Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково–технічний збірник. Вип. 19 / ред. В. В. Петрук. — Славутич : [б. и.], 2018. — 77 с.
 • 612.014.48 Р 15    Радіо–біофізичні та медико–гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання : практ. посіб. сімейного лікаря / ред.: В.Г. Бебешко, Б.С. Прістер, М.І. Омельянець. — Ужгород : «Патент», 2017. – 504с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 71 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 92 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 72 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 68 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 73 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 84 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 74 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 68 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя: зб. наук. праць. Вип. 76 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 72 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя: зб. наук. праць. Вип. 77 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 80 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя: збірник наукових праць. Вип. 78 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 96 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 80 / ред. Ю. М. Панишко. — [Б. м.] : Львів, 2018. — 100 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 81 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2018. — 88 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 83 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2019. — 88 с.
 • 613.4 Ф 42   Феномен людини: здоровий спосіб життя : зб. наук. праць. Вип. 84 / ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б. и.], 2019. — 88 с.

ЗАГАЛЬНА ДІАГНОСТИКА. ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ. КУРОРТОЛОГІЯ. ЛАБОРАТОРНА СПРАВА. ФІЗІОТЕРАПІЯ. ЛФК

 • 616.07 В 19 Вассон, Дж. Клинические симптомы от жалоб больного до дифференциального диагноза : полное систематизированное руководство / Дж. Вассон ; пер. с англ. В. В. Деньгин. — М. : Бином, 2019. — 424 с.
 • 616.02 Г 57 Гоженко, А. И. Теория болезни / А. И. Гоженко. — Одесса : «Фенікс», 2018. — 236 с.
 • 616.074(02) К 29  Катеренчук, І. П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці : навч. посіб. / І. П. Катеренчук. — 2-е вид., стер. — Київ : Медкнига, 2018. — 228 с.
 • 616.07 К 36 Керівництво з клінічного обстеження терапевтичного хворого та написання історії хвороби : навч. посіб. для студ. мед. вузів, які навчаються українською, англійською або російською мовою / уклад. Ю. М. Мостовой [и др.]. — 4–те вид. — Київ : Центр ДЗК, 2018. — 120 с.
 • 616.833.3 М 33     Матвієнко, Ю. О. Поперековий біль – діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів / Ю. О. Матвієнко. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 40 с.
 • 615.854 О-64          Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України / ред. О. В. Швець. — Київ : КІМ, 2016. — 368 с.
 • 612.115 С 40  Системний підхід до вивчення білок–білкових взаємодій при порушеннях гемостазу / Н. К. Кравченко [и др.]. — Київ : Інтерсервіс, 2015. — 194 с.
 • 615.835 С 71        Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи, присвяченої 50–річчю спелеотерапії в Україні : матеріали наук.–практ. конф. з між нар. участю (24–25 травня 2018 року, Солотвино, Україна) / ред. І. С. Лемко. — Солотвино : [б. и.], 2018. — 84 с.
 • 616.093 Я 62        Янковский, Д. С. Микробиом / Д. С. Янковский, В. П. Широбоков, Г. С. Дымент. — Киев : ФЛП Верес О.И., 2017. — 640 с.

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФТИЗІАТРІЯ

 • 616.361 В 52        Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, поширення та лабораторна діагностика : навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2018. — 237 с.
 • 616.9(063) З-46    Здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація) : матеріали наук.–практ. конф. за участю між нар. спеціалістів (18–19 травня 2017 року, Харків). — Харків : [б. и.], 2017. — 150 с.
 • 616.9(02) М 59     Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуно­супресією / Л. Р. Шостакович–Корецька [и др.]. — Київ : Медкнига, 2018. — 132 с.
 • 616.092.12 Н 17   Надання послуг з тестування на ВІЛ: досягнення цілей 90–90–90 з подолання ВІЛ–інфекції в Україні : навч.–метод. посіб. / рец. В. К. Ляшко. — Київ : КІМ, 2018. — 404 с.
 • 616.24-002.5 Ф 82 Фрайт, В. Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія / В. Фрайт. — Дрогобич–Львів : Відродження, 2017. — 136 с.

НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ

 • 616.89-038 Г 96    Гусова, А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии (современные итоги изучения иммунопсихиатрии) / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. — Харьков : Коллегиум, 2018. — 316 с.
 • 616.831-005.1 І 69  Інсульт: інформація для всіх, кого це стосується / ред. М. Є. Поліщук [и др.]. — Київ : Видавець Д.В.Гуляєв, 2017. — 68 с.
 • 616.83 К 89 Кузнецов, В. В. Неинвазивная стимуляция головного мозга / В. В. Кузнецов, Н. А. Скачкова. — Киев : Феникс, 2016. — 246 с.
 • 616.892 М 35        Матяш, М. М. Український синдром: медико–психологічний аспект / М. М. Матяш, О. М. Марченко. — Київ : Видавничий дім «Артек», 2016. — 244 с.
 • 616.89 П 86 Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посіб. з проведення тренінгу / Н. Гусак [и др.]. — Київ : НаУКМА, 2017. — 174 с.
 • 616.8-000.1 Р 36   Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / рец. В. В. Безруков. — Київ : ТОВ Медичний журнал «Нейроньюс», 2017. — 83 с.
 • 616.892 С 84        Стрес–асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту / В. С. Гічун [и др.]. — Дніпро : Акцент ПП, 2019. — 324 с.

ОНКОЛОГІЯ

 1. 618.19-006 І 73     Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози / ред. М. В. Красносельський. — Харків : [б. и.], 2018. — 110 с.
 2. 616.006-08 Ф 50   Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологи / ред. Н. В. Красносельский. — Харьков : [б. и.], 2018. — 96 с.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

 1. 616.218.1 А 44     Акутравма в зоні бойових дій. Надання медичної допомоги при сенсоневральних порушеннях слуху: діагностика, лікування, етапність, профілактика : метод. посіб. / уклад. Т. А. Шидловська. — Київ : [б. и.], 2017. — 64 с.
 2. 616.31-089(02) К 56      Клінічна діагностика ятрогенних верхньо­щелепних синуситів стоматогенного походження / А. Г. Гулюк, С. Д. Варжапетян, А. Э. Тащян. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 184 с.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

 1. 617.7-08 А43        Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря : навч.–метод. посіб. для лікарів–інтернів / ред.: Ю. В. Вороненко, О.Г. Шекера. — Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2018. — 258с.
 2. 617.7Д Д49 Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.–метод. посіб. / Н. М. Алєєва [и др.]. ; ред.: Є. П. Синьова, С. О. Риков. — Київ : «Кафедра», 2016. — 212 с.
 3. 617.7Д М 42         Медична і медико–педагогічна реабілітація дітей з аномаліями рефракції та захворюваннями окорухового апарату : VI наук.–практ. конф. дитячих офтальмологів України з міжнар. участю (18–19 червня 2015 року, Львів). Збірник праць / ред. С. О. Риков. — Київ : Фенікс, 2018. — 202 с.
 4. 617.7 О-91   Офтальмологічна допомога в Україні за 2014–2017 роки : аналіт.–стат. довід. / ред. Р. О. Моісеєнко. — Кропивницький : Поліум, 2018. — 314 с.

ПЕДІАТРІЯ

 1. 616.007 Д 44        Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку : зб. наук. праць ДУ «ІПАГ НАМН України» / О. К. Слєпов [и др.]. — Київ : ТОВ «Задруга», 2018. — 221 с.
 2. 618.913 Е 63         Ентеральне харчування недоношених немовлят : уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. — Київ : [б. и.], 2018. — 68 с.
 3. 618.913 Р 43         Респіраторний дистрес–синдром у передчасно народжених дітей : медико–технологічні документи. — Київ : [б. и.], 2018. — 116 с.
 4. 618.95 Р 61 Родовая травма головы (основы персонализированной медицинской помощи) : учебно–метод. пос. / ред. А. С. Иова. – СПб. : СпецЛит, 2018. — 80 с.
 5. 618.911 С 89          Суліма, О. Г. Шок у новонароджених / О. Г. Суліма, Т. К. Знаменська, В. І. Похилько. — Київ : [б. и.], 2015. — 128 с.

РЕНТГЕНОЛОГІЯ. РАДІОЛОГІЯ.

 1. 616.001.28(08) П 78      Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць. Вип. 21 / ред.: Д. А. Базика, В. О. Сушко. — Київ : «ДІА», 2016. — 371 с.
 2. 616.001.28(08) П 78      Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць. Вип.22: 25–річчю Національної академії медичних наук України присвячується / ред.: Д. А. Базика, В. О. Сушко. — Київ : «ДІА», 2017. — 515 с.

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА

 1. 616.078 М 12        Мацас, А. Ультразвуковое исследование в интенсивной терапии и анестезиологии / А. Мацас, А. В. Марочков, С. В. Капустин. — М. : МЕДпресс–информ, 2019. — 128 с.

СТОМАТОЛОГІЯ

 1. 616.31-089(02) К 56      Клінічна діагностика ятрогенних верхньо­щелепних синуситів стоматогенного походження / А. Г. Гулюк, С. Д. Варжапетян, А. Э. Тащян. — Запоріжжя : Тандем, 2017. — 184 с.
 2. 617.52(08) С 91    Сучасна стоматологія та щелепно–лицева хірургія : присвячена 25–річниці створення Національної Академії медичних наук України, 40–річчю відновлення наукової дентальної імплантації в Україні (матеріали міжнародної наук.–практ. конф., 11–12 травня 2018 р., Київ). — Київ : [б. и.], 2018. — 228 с.
 3. 616.31 Ш 76         Шнайдер, С. А. Экспериментальная стоматология . Часть 1: Экспериментальные модели стоматологических заболеваний / С. А. Шнайдер, А. П. Левицкий. — Одесса : [б. и.], 2017. — 168 с.

УРОЛОГІЯ

 1. 616.61 К 29 Катеренчук, І. П. Ураження нирок при ревматичних захворюваннях : навчальний посібник / І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола. — Київ : Медкнига, 2017. — 144 с.
 2. 616.62 С 73 Спосіб лікування гіперактивного сечового міхура з алгічним синдромом : метод. рек. / ред. Е. О. Стаховський. — Київ : [б. и.], 2016. — 22 с.

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ

 1. 615.32 Б 48 Бердимухамедов, Г. Лікарські рослини Туркменістану. Том VI / Г. Бердимухамедов. — Київ : АДЕФ–Україна, 2016. — 327 с.
 2. 615.32 Б 48 Бердимухамедов, Г. Лікарські рослини Туркменістану. Том VII / Г. Бердимухамедов. — Київ : АДЕФ–Україна, 2016. — 358 с.
 3. 615(083) К 63  Компендиум 2017 – лекарственные препараты / ред. В. Н. Коваленко. — Киев : Морион, 2017. — 2560 с.
 4. 615(09) Л 33           Лебедь, С. О. Історичні аспекти та сучасний стан фальсифікації лікарських засобів в Україні та світі / С. О. Лебедь ; наук. ред. Б. П. Громовик. — Рівне : «Волинські обереги», 2018. — 320 с.

ХІРУРГІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ-РЕАНІМАТОЛОГІЯ.

 1. 617.48Д К 85        Крюков, Е. Ю. Осложнения вентрикулоперитонеальных шунтов у детей : учеб. пос. / Е. Ю. Крюков, А. С. Иова, Ю. А. Гармашов. — СПб : СпецЛит, 2018. — 30 с.
 2. 615.9 М 27            Марков, Ю. І. Тлумачний словник з клінічної токсикології / Ю. І. Марков, С. М. Недашківський, О. А. Лоскутов. — Київ : [б. и.], 2018. — 152с.
 3. 617.412 М 55        Механічна підтримка насосної функції серця за допомогою внутрішньоаортальної балонної контрпульсації при складних кардіологічних маніпуляціях і кардіохірургічних операціях: критерії доцільності та показання: інформ. бюл. / В. І. Урсуленко [и др.]. — Київ : [б. и.], 2017. — 26 с.
 4. 617.07 У 45          Українська ендоваскулярна нейрорентгенохірургія: досягнення та напрям розвитку: до 20–річчя створення ДУ «Науково–практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» : VI наук. симп. з міжнар. участю (28–29 вересня 2017 р.). — Київ : [б. и.], 2017. — 42 с.
 5. 616.12-005.4 У 72           Урсуленко, В. И. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М. Амосова: история становления и развития (1971–2000 годы) / В. И. Урсуленко. — Киев : [б. и.], 2016. — 53 с.
 6. 617.412 У 72         Урсуленко, В.И. Хирургия осложненных форм ишемической болезни серд ца / В. И. Урсуленко. — Киев : Агат–Принт, 2016. — 189 с.
 7. 617.1 Х 50    Хірургія пошкоджень. Надання екстреної медичної допомоги в центрі травми багатопрофільної лікарні : посіб. / І. О. Воробей [и др.]. — Київ : [б. и.], 2018. — 160 с.

ТРАВМАТОЛОГІЯ. ОРТОПЕДІЯ.

 1. 617.31Д П 20        Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование / ред.: А. И. Корольков, З. М. Мителева. — Харьков : [б. и.], 2016. — 274 с.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА

 1. 612.65 Б 51 Берсенев, В. А. Особенности переходного возраста: В 2 томах. Том 1. Книга для родителей / В. А. Берсенев. — Киев : Издатель Заславский А.Ю., 2015. — 152 с.
 2. 612.65 Б 51 Берсенев, В. А. Особенности переходного возраста: В 2 томах. Том 2. Книга для подростков / В. А. Берсенев. — Киев : Издатель Заславский А.Ю., 2015. — 184 с.
 3. 616.89 Г 83 Гридковець, Л. М. Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім’ї, свого роду та народу / Л. М. Гридковець. — Київ : КІМ, 2019. — 523 с.
 4. 615.89.1 Е 84        Если хочешь долго жить – не ленись / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 5. 613.81 К 34 Келлерман, Т. Наша ФАС–подорож / Т. Келлерман, Дж. Калп ; пер. з англ. Н. Тунтула. — Івано–Франківськ : Місто НВ, 2016. — 71 с.
 6. 613.4 К 53   Кнейп, С. Как надо жить : указания и советы для здоровых и больных людей для простой и разумной жизни и естественных методов лечения Магистра Себастьяна Кнейпа, пастора в Верисгофене. Репринтне вид. / С. Кнейп. — Київ : Медкнига, 2018. — 188 с.
 7. 615.89.1 М 31       Масленица идет – радость несет / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 8. 616 М 42     Медведь, В. Небайдужі думки про медицину і медиків / В. Медведь. — Київ : Авіцена, 2018. — 216 с.
 9. 612.67 М 77          Монастирський, В. Відкриття, яке дозволило створити дієвий спосіб системного омолодження організму / В. Монастирський. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 156 с.
 10. 615.89.1 П 44       Подводные камни домашних заготовок / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 11. 612.68 П 68 Пріті, А. Сила в тобі: Здоров’я тіла, емоцій і духу в другій половині життя / А. Пріті ; пер. з польськ. А. Урбанович. — Харків : НТМТ, 2017. — 332 с.
 12. 615.89.1 С 11       С 8 марта, любимые / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 13. 615.89.1 С 11       С Новым годом, друзья! / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 14. 615.89.1 С 11       С праздником, друзья / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 127 с.
 15. 615.89.1 Т 75        Трость – элемент имиджа / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 16. 615.89.1 Х 87       Хочется услышать тишину / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 17. 615.89.1 Ч-80       Чтобы будущее стало возможным / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 127 с.
 18. 615.89.1 Ч-80       Чтобы отдых не обернулся бедой / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 19. 615.89.1 Ш 15      Шагом марш от остеопороза / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.
 20. 615.89.1 Ш 67      Школьная форма: главное – гигиена / ред. В. Кириллов. — Киев : ООО «Издательский дом «Здоровый образ жизни», 2018. — 126 с.