МЕДИЧНА ОСВІТА

 1. Завадський В.І. Курс лекцій з фізіології. — Рівне, 2001. – 160 с.
 2. Значення наукового студентського гуртка як однієї з форм якісної підготовки середнього медичного працівника / Новицька І.О., Бедик Н.М., Настас Н.М., Гордашко Т.А. // Буковинський медичний вісник: спеціальний випуск: Матеріали конгресу «Розвиток медсестринської справи в Україні». — 2007. — С.42-43.
 3. Іваницька П.Ф. Латинська мова з медичною термінологією: Навч. посібник — К.: Здоров’я, 2000. -312 С.
 4. Іваницька П.Ф. Створи себе сам. — Рівне, 2006. — 223 с.
 5. Лукащук М.М. Використання 3d-web-технологій при викладанні хімії // Нова педагогічна думка. — 2004. — №2. — С. 122-125.;
 6. Лукащук М.М. Використання нових інформаційних технологій в підготовці самостійної позааудиторної роботи з природничих дисциплін студентами медичного коледжу // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін студентами медичного коледжу: Збірник науково-методичних праць. — Вип. 5. — Рівне: РДГУ, 2005. — С.56-59.
 7. Лукащук М.М. Застосування нових інформаційних технологій при вивченні розділу «Паразитнім як екологічне явище» курсу «Біологія» в медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : 36. наук. пр. – К. -Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. — С.277-286.;
 8. Лукащук М.М. Інтернет-технології у самостійній роботі студентів при вивченні предметів природничого циклу // Засоби реалізації сучасних технологій навчання: наукові записки. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДГІУ ім. Винниченка. — 2001. – Вип.34. — С.143-145.;
 9. Лукащук М.М. Інформаційно-технологічне забезпечення занять з генетики в медичному коледжі // «Науковий потенціал 2004″: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції.- Том 43. Сучасні методи викладання. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. — С.56-58. (URLhttp://www.rusnauka.com);
 10. Лукащук М.М. Комплексне використання комп’ютерних засобів у викладанні основ медичної генетики в медичному коледжі // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наукових праць. — Вип.8 . — Київ-Вінниця: ООО «Планер», 2005. — С. 195-202.
 11. Лукащук М.М. Нові інформаційні технології у навчанні біології та хімії у медичному коледжі // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2005. — №4. — С.94-105.
 12. Лукащук М.М. Один із підходів оптимізації практичної роботи з неорганічної хімії студентів медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб. науково-методичних праць.- Вип. 4. — Рівне: РДГУ, 2002. — С. — 144-146.
 13. Лукащук М.М. Один із підходів створення демонстраційно-моделюючих програм при викладанні хімії // Шляхи розвитку шкільної хімічної освіти в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Львів: Видавничий центр Львівського Національного університету ім. Івана Франка, 2002. — С.53-54.
 14. Лукащук М.М. Підвищення фахового рівня студентів-медиків засобами нових інформаційних технологій // Інноваційні технології у навчально-виховному процесі: Матеріали науково-практичної конференції вищих навчальних закладів Рівненщини. — Рівне: УДУВГП, автотранспортний технікум, 2004. – С.11-14.
 15. Лукащук М.М. Розвиток творчих здібностей обдарованих студентів засобами нових інформаційних технологій // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — Тернопіль, 2004, — С. 135-136.
 16. Лукащук М.М. Роль НІТ у розкритті потенціалу обдарованих студентів до вивчення природничих дисциплін // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: 36. наукових праць. — Вип.30. — К. -Запоріжжя, 2004. — С. 128-136.
 17. Лукащук М.М. Роль та місце паперових носіїв інформації у комплексі нових інформаційних технологій на заняттях з генетики в медичному закладі освіти // Наука і освіта 2005: Матеріали VII науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.- С.38-40.
 18. Лукащук М.М. Сучасна діагностика і контроль професійного становлення студентів в умовах інформаційної технології навчання // Нові інформаційні технології в навчальних закладах України: Матеріали Міжнародної конференції пам’яті І.І. Марселя. — 2005. — С.99-102.
 19. Лукащук М.М. Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі // Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку — 2006: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. — http://www.rusnauka.com
 20. Лукащук М.М., Хмеляр І.М. Теоретичний і практичний аспект структурування підручника з органічної хімії для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладі в І-ІІ рівнів акредитації // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: Матеріали науково-практичної конференції.- Тернопіль: «Укрмедкнига», 2006. — С. 124-128.
 21. Маркович О. Формування практичних умінь як кінцевий етап професійного навчання // Нова педагогічна думка. — 2006. — № 3. — С. 13- 16.
 22. Маркович О.В. Використання педагогічних технологій у процесі підготовки коледжами медичних сестер // Збірник наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К: «Екмо», 2007. — № 1. — С. 64-70.
 23. Маркович О.В. Проблема підготовки майбутніх медичних сестер в умовах коледжу // Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу: Зб. наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Рівне: «Волинські обереги», 2007. — С. 97-101.
 24. Органічна хімія: (Навчальний підручник) / Л.М. Романишина, Р.О. Сабадишин, І.М. Хмеляр, М.М. Лукашук. — Рівне, 2006. — 504 с.
 25. Основи комп’ютерної грамоти для початківців / Під ред. Шумлянського І.В. -Львів, 2007. -160 с.
 26. Про особливості проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в медичному коледжі / Сабадишин Р.О., Рижковський В.О., Бухальська С.Є., Лукащук М.М. // Впровадження засад Болонської системи освіти: український та зарубіжний досвід: Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції . — Тернопіль: «Укрмедкнига». — 2007. — С . 187-188.;
 27. Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є. Медична біологія: Підручник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. — Рівне, 2006. — 288 с, 24 іл.
 28. Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є., Рижковський В.О. Дидактичні підходи до створення підручника «Медична біологія» для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: Матеріали науково-практичної конференції. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2006. — С.131-134.
 29. Сабадишин Р.О., Гашинський І.В., Маркович О.В. Коледжна хірургія. — Рівне, 2003. — 783 С.
 30. Сабадишин Р.О., Лукащук М.М., Лукащук В.І. Підготовка викладачів та студентів до використання нових інформаційних технологій в медичному коледжі // Нова педагогічна думка. — 2006. — № 2. — С. 13- 19.
 31. Сабадишин Р.О., Рижковський В.О. Досвід організації навчально-виховного процесу при підготовці медсестер-бакалаврів у Рівненському державному базовому медичному коледжі // Буковинський медичний вісник : спеціальний випуск: Матеріали конгресу «Розвиток мед сестринської справи в Україні» (м. Чернівці, 2007 р.). — 2007. -С.90.
 32. Сабадишин Р.О., Рижковський В.О. Міжнародне співробітництво медичних коледжів з закордонними навчальними закладами у сестринській справі // Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір: Матеріали науково-теоретичної конференції. — Тернопіль: «Укрмедкнига». — 2006. — С.88-89.
 33. Сабадишин Р.О., Рижковський В.О. Наукові дослідження викладачів-бакалаврів та студентів бакалаврів медичних коледжів як один із механізмів реформування у інститути медсестринства та запорука якісної ступеневої вищої сестринської освіти // Медична освіта. — 2006. — № 3. — С 79-82.
 34. Хома І.Н. Медична психологія: Навч.посібник. — Рівне, 2002. -178 с.